روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی سال نهم بهار 1397 شماره 32 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

الگوی پیش بینی اضطراب اجتماعی در جمعیت بالینی: نقش مؤلفه های باورهای فراشناختی (توانایی شناختی، فراباورهای منفی وکنترل ذهنی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۵۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱