بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی بهمن و اسفند 1398 شماره 99 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

رتبه بندی شاخص های برندسازی مشارکتی در خوشه های کسب و کار(مطالعه موردی:پارس واگن اراک)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امکان سنجی برندسازی مشارکتی خوشه های کسب و کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 712 تعداد دانلود : 725
برندسازی مشارکتی، یکی از جدیدترین مباحث در پیوندهای اقتصادی می باشد که تحت استراتژی برندسازی مشارکتی مدت زمان کوتاهی است که در ایران مطرح شده است. این پژوهش سعی در اثبات اثربخشی استراتژی یاد شده داشته و می کوشد که یک الگوی عملی برای استقرار موفقیت آمیز آن ارائه دهد. در این ارتباط، خوشه های کسب و کار در فاز خودروهای ریلی به عنوان عنصر مطالعه محوری در نظر گرفته شد و سپس از طریق مناسب ترین روش های محاسباتی، روش تحلیل سلسله مراتبی، شاخص های مهمی که نقش کلیدی در موفقیت برندسازی مشترک در صنایع مرتبط با خودروهای ریلی را بازی می نمایند استخراج نموده و از طریق آن شرکت های مستعد برندسازی مشترک ارزیابی شده اند. در نهایت با انتخاب مناسب ترین شرکت ها، برای این پیوند استراتژیک، برآورد اقتصادی مربوطه را به پایان رساندیم.
۲.

الگوی شناخت رفتار مصرف کنندگان کالاهای لوکس بر مبنای نظریات مصرف تظاهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصرف تظاهری برندهای لوکس نظریه وبلن بازاریابی مصرف تظاهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 620 تعداد دانلود : 654
علم بازاریابی شامل حوزه های متعددی می باشد که یکی از پرمخاطب ترین حوزه های آن، بازاریابی برندهای لوکس است. در این تحقیق، با استفاده از مبانی نظری جامعه شناسانه، روان شناسانه، اقتصادی و بازاریابی که شامل نظریات دانشمندانی مانند وبلن، دوزنبری و مازلو می شود به بررسی رفتار مصرف کنندگان کالاهای لوکس پرداخته ایم. با مطالعه پیشینه پژوهش و مبانی نظری شش اثر به عنوان انگیزه های مصرف کنندگان کالاهای لوکس شناخته شده اند که شامل، اثر تظاهری وبلن، اثر تقلیدی-تمایزی دوزنبری، اثر افاده ای، اثر ارابه ای، اثر لذت گرایی و اثر کمال گرایی هستند. برای بررسی وجود این اثرها از ابزار پرسشنامه استفاده کردیم. شیوه تحلیل آماری، معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی بوده است. با مطالعه و تحلیل آماری صورت گرفته بر روی 385 نفر از مصرف کنندگان کالاهای لوکس در تهران به بررسی وجود این انگیزه در شهروندان و رتبه بندی آنها پرداخته شده است، نتایج حاکی از وجود تمامی این انگیزه ها در مصرف کنندگان کالاهای لوکس است. همچنین نتیجه رتبه بندی انگیزه ها نیز نشان می دهد که اثر وبلن بالاترین رتبه و اثر کمال گرایی آخرین رتبه را دارند.
۳.

تاثیر تصویر برند و قدرت برند بر تمایل خرید مشتریان از فروشگاههای اینترنتی(مطالعه موردی: فروشگاه اینترنتی بامیلو)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصویر برند قدرت برند تمایل خرید مشتری فروشگاه بامیلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 593 تعداد دانلود : 455
هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تصویر و قدرت برند بر تمایل خرید مشتری در فروشگاه اینترنتی بامیلو است که از مدل وایمر (2015) و لیو و همکاران (2016) استفاده شده است. در این مدل تأثیر تصویر و قدرت برند بر تمایل خرید مشتریان فروشگاه بامیلو بررسی می شود. برای بررسی تحقیق نمونه ای شامل 384 نفر به صورت در دسترس از بین کانال تلگرامی فروشگاه و صفحه اصلی فروشگاه در اینستاگرام انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه استاندارد با 27 سؤال که روایی و پایایی آن تأیید و بین جامعه آماری توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی چون فراوانی و درصد فراوانی؛ در سطح آمار استنباطی از روش های همبستگی، مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر انجام شده است؛ که برای این منظور از نرم افزارهای spss و آموس استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل حکایت از تأثیر مثبت و معنی دار تصویر و قدرت برند بر تمایل خرید مشتریان فروشگاه اینترنتی بامیلو داشت.
۴.

بررسی تاثیر تبلیغات طنزآمیز در ایجاد ارزش ویژه برند(مطالعه موردی: بستنی میهن)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات طنزآمیز آگاهی برند تداعی برند کیفیت دراک شده برند وفاداری برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 42 تعداد دانلود : 835
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تبلیغات طنزآمیز و ابعاد ارزش ویژه برند می پردازد. این تحقیق روی گستره تبلیغ و نگرش های افراد در مورد تبلیغ طنزآمیز برند بستنی میهن در فروشگاه های زنجیره ای استان همدان مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از پرسشنامه محقق ساخته با روایی محتوای صوری مورد تأیید خبرگان و همچنین روایی های سازه تحلیل عاملی و همگرا، و برای بررسی تک بودن مدل از روش های تحلیل مؤلفه های اصلی بلوک متغیرهای مشاهده شده، آلفای کرونباخ و p دیلون - گلدشتاین (پایایی مرکب) استفاده شده است. همچنین آزمون و تحلیل فرضیات مبتنی بر روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از جهت شیوه جمع آوری اطلاعات پیمایشی-توصیفی محسوب می شود. نتایج حاکی از آن است که تبلیغات طنزآمیز از طریق تأثیرگذاری بر متغیر میانجی آگاهی برند اثر مثبت و معنی داری بر ابعاد ارزش ویژه برند (تداعی برند، کیفیت ادراک شده و وفاداری برند) دارد.
۵.

مطالعه عوامل موثر بر وفادارساختن استفاده کنندگان تلفن همراه به پیام رسان سروش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پذیرش سودمندی اپلیکیشن موبایل رضایتمندی وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 991 تعداد دانلود : 67
برنامه های موبایل، اکوسیستم کسب و کار را تغییر داده اند. صنعت تلفن همراه، با رشد بی سابقه ای روبه رو شده است و به عنوان یک ابزار محبوب در بین بازاریان به حساب می آید، این نوع برنامه ها همچنین یک ابزار ضروری برای مصرف کننده است و برای دلایل گوناگون مانند جمع آوری اطلاعات، خرید و یا تماشای فیلم ها استفاده می شوند. هدف پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر وفادار ساختن مشتریان تلفن همراه به استفاده از پیام رسان داخلی سروش. این تحقیق، توصیفی - تحلیلی و از لحاظ گردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی است و از نظر هدف کار بردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه مشتریان تلفن همراه است که حجم نمونه شامل 384 نفر از مشتریان است که در تابستان 1397 به استفاده از این پیام رسان داخلی  اقدام کرده اند و با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط خبرگان دانشگاهی تأیید شده و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. این ضریب برای پرسشنامه، 751/0 است. تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS smart است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین انتظارات عملکرد، شرایط تسهیل کننده و اعتماد با وفاداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین سهولت استفاده، تأثیرات اجتماعی و مشوق ها با پذیرش سودمندی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. در نهایت بین رضایت مندی و وفاداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
۶.

تبیین مدلی برای کسب مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر استراتژی مدیریت استعداد در صنعت بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استعداد مزیت رقابتی پایدار نظریه منبع محور صنعت بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 815 تعداد دانلود : 526
این پژوهش با هدف ارائه استراتژی کاربردی برای کسب  مزیت رقابتی پایدار بر اساس مدیریت استعداد در صنعت بیمه، به مطالعه و کاوش پرداخته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی و از لحاظ ارتباط بین متغیرهای پژوهش، از نوع علّی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مدیریت استعداد و پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان و نمایندگان 11 شرکت بیمه در سطح استان آذربایجان شرقی به تعداد 1493 نفر تشکیل می دهند. نمونه های آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، بر اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان 95 درصد، تعداد 305 نفر تعیین شده است. نتایج حاصل از  تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد، مدیریت استعداد متغیری مهم در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار است. لذا پیشنهاد می شود مدیریت استعداد به عنوان یک استراتژی حیاتی برای کسب مزیت رقابتی پایدار، در برنامه عملیاتی شرکت های بیمه گنجانده شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶۰