بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید تیر 1386 شماره 23 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۶.

بررسی وضعیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران از منظر برخی از اهداف مورد انتظار از مناطق آزاد(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

ویژگی ها و عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

وضعیت مناطق آزاد امارت متحده عربی با تمرکز بر جبل علی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶۰