بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید مهر و آبان 1386 شماره 25 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تجارب کشورهای مختلف در خصوص پرداخت یارانه های صادراتی و ارایه راهکارهای لازم برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

استقرار نظام مدیریت کیفیت در سازمان و ارتقاء توان رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بازاریابی رابطه ای : سبک نوین بازاریابی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

شناسایی ابعاد کیفیت خدمات در صنعت لیزینگ خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

بازاریابی سبز : کلید طلایی بازاریابی هزاره سوم(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

مدیریت بازاریابی محیطی استراتژیک - کنترل ( مدیریت ) عوامل غیر قابل کنترل : نقش فن آوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

تفاسیر مختلف نام تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

موقعیت یابی رقابتی شرکت در بازارهای هدف(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۳.

بررسی سیاست های تنظیم بازار ایران و مقایسه ای با تجارب کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۵.

تجزیه و تحلیل شاخص آزادی اقتصادی ایران از دیدگاه بنیاد هریتیچ(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۶.

اولویت بندی عوامل موثر بر عدم بازدهی مناسب سیاست اعطای جایزه صادراتی از دید شرکت های برتر صادراتی با رویکردی بر AHP(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۷.

بررسی جایگاه بخش نفت و گاز در اقتصاد سال های اخیر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵۳