بررسی های بازرگانی - نشریه علمی (وزارت علوم)

بررسی های بازرگانی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: دو ماهنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ آبان ۱۳۸۳
جانشین سردبیر/قائم مقام: دکتر محمدرضا رفعتی
مدیر مسئول: دکتر مرجان فقیه نصیری
ناشر: وزارت صنعت، معدن و تجارت
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-ترویجی
سردبیر: دکتر علی‌نقی مشایخی
مدیر داخلی: مریم عزیزی
هیئت تحریریه: دکتر آلبرت بغزیان، دکتر علی اکبر خسروی نژاد، دکتر محسن صادقی، دکتر علی محمودی
تلفن: ۰۲۱۶۶۹۳۴۶۴۵
وب سایت: http://barresybazargani.itsr.ir/
پست الکترونیکی: barresy.bazargani@itsr.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵۶