بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید بهمن و اسفند 1386 شماره 27

مقالات

۲.

همزیستی و تلفیق مهندسی مجدد فرآیندها و مدیریت کیفیت جامع با هدف دستیابی به بهبود پایان ناپذیر کیفیت

۳.

نقش تجارت در انتقال فناوری

۴.

بررسی ساختار صنایع غذایی سریع در ایران و عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده (بررسی موردی دانشجویان ایرانی)

۵.

ارتقای رقابت صادراتی بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs)

۷.

اندازه گیری شاخص بهره وری کل عوامل تولید در سطح بنگاه های اقتصادی

۸.

بررسی تاثیر خصوصی سازی بر بهره وری از دیدگاه مدیران شرکت فرودگاههای کشور

۹.

طراحی و تدوین مدل ارتقاء جامع بهره وری برای صنایع استان آذربایجان غربی

۱۰.

بررسی اثرات اجزاء مخارچ عمومی بر رشد اقتصادی با تاکید بر امور و فصول بودجه دولت ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳