پژوهش های ادبی

پژوهش های ادبی

پژوهش های ادبی سال پانزدهم تابستان 1397 شماره 60 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

نگاه انتقادی به نگارش خوداگاهانه و تکنیک زده در فراداستان های فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پسامدرنیسم فراداستان های ایرانی پاتریشیا وو نگارش مکانیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 245 تعداد دانلود : 653
۶.

تحلیل مضمون های تعلیمی گلستان بر بنیاد نظریه کنش گفتار سرل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گلستان سعدی کنش گفتار نوع تعلیمی سعدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 699 تعداد دانلود : 134

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰