پژوهش های ادبی

پژوهش های ادبی

پژوهش های ادبی سال نهم زمستان 1391 شماره 38 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

بررسی تطبیقی محورهای سه گانة بینامتنیت ژنت و بخشهایی از نظریة بلاغت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰