پژوهش های ادبی

پژوهش های ادبی

پژوهش های ادبی سال هفتم پاییز و زمستان 1389 شماره 29 و 30 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

مقایسه ساخت دو حکایت تمثیلی از مثنوی و الهی نامه(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تحلیل آماری بازتاب عناصر طبیعت (گیاهان وجانوران)دراشعارعنصری و مقایسه آن با اشعار منوچهری(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰