پژوهش های ادبی

پژوهش های ادبی

پژوهش های ادبی سال دوازدهم بهار 1394 شماره 47 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بازخوانی انتقادی نقد جامعه شناختی در ایران با تکیه بر مقالات علمی پژوهشی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

قاعده کاهی زمانی در کاربست نقش نماهای دستوری در اشعار نیما، شاملو، اخوان، شفیعی کدکنی، فروغ، سپهری و حمیدمصدق(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بازتاب برخی از باورهای زروانی در رباعیات خیام(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱