پژوهش های ادبی

پژوهش های ادبی

پژوهش های ادبی سال دوازدهم زمستان 1394 شماره 50 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

بررسی جایگاه شعر و سرایندگی در فرهنگ های جوامع پیش از ظهور ادیان یگانه گرا بر مبنای مطالعة موردی این نقش در فرهنگ ایران باستان در مقایسه با نظام قبیله ای جامعة عرب جاهلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 673 تعداد دانلود : 455
۵.

نقد جامعه شناختی سرمایه های شخصیت های زن در داستان «کنیزو» منیرو روانی پور براساس نظریة انواع سرمایة پیر بوردیو جامعه شناس فرانسوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 98 تعداد دانلود : 955

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱