پژوهش های ادبی

پژوهش های ادبی

پژوهش های ادبی سال دهم زمستان 1392 شماره 42 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

تحلیل کانون روایت در روایت یوسف در قرآن بر اساس نظریه ژنت(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱