قاسم بارانی

قاسم بارانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

An Investigation into Iranian Non-English PhD Students’ Perceptions Regarding Learning as an Educational Consequence of EPT(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۱
It appears that English Proficiency Test (EPT) as a high stake test plays a key role in addressing many aspects of the educational system and individuals' lives. This paper aimed to represent Iranian non-English PhD students’ perceptions regarding their learning and testing preferences, and to investigate the relationship between educational consequences and psychological consequences of EPT among Iranian non-English PhD students. To reach the goals, two attitudinal researcher-made questionnaires developed and validated (in Persian) at five point Likert-scale format scaling from 1-5 (strongly disagree to strongly agree); subsequently, pilot study was conducted and then the instruments were distributed among 252 participants via online administration throughout Iran. The analyzed results by the software package of SPSS, version 24 showed that deep learning had the highest mean among other subscales and item 3 in testing preferences which was related to creativity hit the lowest mean score. Moreover, the results confirmed that there was a significant and positive relationship between educational consequences and psychological consequences.
۲.

Construction and Validation of Educational, Social and Psychological Consequences Questionnaires of EPT as a High-Stakes Test

تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۸۹
Individuals are controlled by tests in every advanced society when they want to be admitted in educational courses, to proceed from one stage to the next, or to be given a certificate (Shohamy, 2001b). Accordingly, the present study was carried out to construct and validate educational, social, and psychological consequences questionnaires of English Language Proficiency (EPT) as a high-stakes test in Iran. To achieve the goals, after initial piloting of the item pool, a total number of 252 non-English PhD students completed the final researcher-made questionnaires developed using a comprehensive review of the related literature, experts’ opinions, documents, and interviews. A number of statistical procedures were taken to validate the current questionnaires including Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA). EFA was utilized to determine the underlying factors of the scale that affect the variables in a data structure without setting any predefined structure to the outcome and to verify the number of factors; subsequently, these results were confirmed in the CFA phase. Ultimately, the results were discussed and implications of the questionnaires were presented as follows.
۳.

The Relationship between Dimensions of Student Engagement and Language Learning Motivation Among Iranian EFL Learners

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۶۵
Since second or foreign language learning is a?.m long term endeavor and learners may lose their initial interest and enthusiasm, they need to be kept motivated. Student engagement has been recommended as one approach to sustaining such at risk learners at high levels of motivation. Accordingly, the purpose of this study was to investigate the relationship between the dimensions of student engagement and language learning motivation among Iranian EFL learners. To this end, 117 intermediate EFL learners at the Iran Language Institute (ILI), Gorgan adult male branch, Iran, having been selected as the participants of the study through convenience sampling, were given two questionnaires: Student Engagement Questionnaire (Hart, Stewart, & Jimerson, 2011; Reeve, 2013) and Language Learning Motivation Scale (Noels, Pelletier, Clément, & Vallerand, 2000). The quantitative data gathered through these questionnaires were analyzed by the software package of SPSS, version 24. The results of the correlation tests showed that there were significant relationships between language learning motivation and each dimension of student engagement, with the cognitive engagement having the highest correlation. Further, the results of multiple regression analyses indicated that cognitive engagement was the sole predictor of language learning motivation.
۴.

بررسی رابطه گذراندن دوره پیش دبستانی با میزان پیشرفت تحصیلی و ادراک حل مساله اجتماعی دانش آموزان دختر پیش دبستانی

تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۲۶
از مهم ترین مواردی که خانواده ها و نظام آموزشی به آن توجه دارند، پیشرفت تحصیلی و توانایی حل مسأله اجتماعی در دانش آموزان می باشد. از انجاییکه دانش آموزان سرمایه اجتماعی هر جامعه محسوب می شوند، از این رو،توجه به آنان و نحوه گذراندن دوره پیش دبستانی و توانایی حل مسأله اجتماعی اهمیت دارد. لذا هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه گذراندن دوره ی پیش دبستانی با میزان پیشرفت تحصیلی و ادراک حل مسأله اجتماعی در دانش آموزان دختر پایه اول دبستان از دیدگاه معلمان پایه اول شهرستان گنبد می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان پایه اول ابتدایی شهرستان گنبد به تعداد 230 نفر که در سال تحصیلی 95-1394 مشغول به کار بودند. لذا، نمونه آماری تحقیق با استفاده جدول کرجسی مورگان برابر با 140 نفر بدست آمد. جهت بررسی و جمع آوری داده های تحقیق، از پرسشنامه توانایی حل مسئله اجتماعی دزوریلا و همکاران (2002)، پرسشنامه گذراندن دوره پیش دبستانی و پیشرفت تحصیلی شاه محمدی (1392) استفاده شد. برای بیان همبستگی بین متغیر های گذراندن دوره ی پیش دبستانی با میزان پیشرفت تحصیلی و ادراک حل مسأله اجتماعی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بین گذراندن آموزش دوره پیش دبستانی با میزان پیشرفت تحصیلی و ادراک حل مسأله اجتماعی دانش آموزان دختر پایه اول دبستان های شهرستان گنبد از دیدگاه معلمان رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش که بیانگر رابطه بین گذراندن دوره پیش دبستانی و پیشرفت تحصیلی و نیز توانایی حل مسأله اجتماعی، می توان اظهار داشت که، گذراندن آموزش های دوره پیش دبستانی، نقشی مهم در سرنوشت کودکان ایفا خواهد کرد.
۵.

An Investigation into Metadiscourse Elements Used by Native vs. Non-native University Students across Genders(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۲۰۵
The present study has aimed at finding out whether or not students’ language background and gender bring about a distinction between the frequency and types of metadiscourse elements occurring in their papers. To this end, a dataset of 40 student papers in four series written by native male, nonnative male, native female, and nonnative female writers was analyzed quantitatively and qualitatively in terms of the use of metadiscourse resources following the metadiscourse model proposed by Hyland and Tse (2004). The results of the frequency count and chi-square tests (p-value
۶.

بررسی رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و قصد تسهیم دانش با تأکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در میان اساتید زبان انگلیسی و غیر زبان انگلیسی در دانشگاه های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۲۱۶
اعتقاد بر این است که مأموریت اصلی سیستم های آموزشی ایجاد، حفظ، یکپارچه سازی، انتشار و استفاده از دانش است. در میان این مراحل برخی معتقدند که تسهیم دانش مهم ترین بخش از مدیریت دانش است. هدف پژوهش پیش رو، بررسی رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و قصد تسهیم دانش با تأکید بر نقش میانجی فرهنگ یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در میان مدرسان EFL و غیر EFL در دانشگاه های ایران می باشد. همچنین این پژوهش به دنبال بررسی این مسئله بوده است که آیا مدل پیشنهادی قصد تسهیم دانش، داده ها را در چارچوب محیط EFL ایران برازش می کند یا خیر. علاوه بر این، مطالعه پیش رو با هدف بررسی تفاوت معنادار در ادراکات اساتید EFL و غیر EFL ایران در خصوص تسهیم دانش در دانشگاه ها انجام شده است. در این پژوهش از آمار توصیفی، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. در پایان، نرم افزار AMOS ۱۶ به منظور تجزیه و تحلیل داده ها به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی، فرهنگ یادگیری سازمانی و قصد تسهیم دانش و بین رفتار شهروندی سازمانی و قصد تسهیم دانش رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داده است که تفاوت معناداری در امتیازات مربوط به میزان قصد تسهیم دانش مدرسان EFL و مدرسان غیر EFL، اختلاف معناداری در امتیازات مربوط به تعهد سازمانی در مدرسان EFL و مدرسان غیر EFL و اختلاف معناداری در امتیازات مربوط به رفتار شهروندی سازمانی مدرسان EFL و مدرسان غیر EFL وجود دارد. از سوی دیگر هیچ تفاوت معناداری در امتیازات مربوط به فرهنگ یادگیری سازمانی مدرسان EFL و مدرسان غیر EFL وجود نداشت. بر اساس نتایج این پژوهش، فرهنگ یادگیری سازمانی پیش بینی کنندة مثبت و معنادار تعهد سازمانی و قصد تسهیم دانش است، اما پیش بینی کنندة معنادار رفتار شهروندی سازمانی نیست. تعهد سازمانی پیش بینی کنندة مثبت قصد تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان