مطالب مرتبط با کلید واژه " سیستم اطلاعاتی "


۱.

حسابداری منابع انسانی، رویکردی نوین در حسابداری

کلید واژه ها: سیستم اطلاعاتیحسابداری منابع انسانیهزینه یابی منابع انسانیارزشگذاری منابع انسانیاندازه گیری های پولیاندازه گیری های غیر پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶۳ تعداد دانلود : ۲۱۱۴
حسابداری منابع انسانی، رویکرد جدیدی در حسابداری است که عمر نسبتا کوتاهی دارد. حسابداری منابع انسانی را میتوان تلفیقی از دو حوزه مدیریت منابع انسانی و حسابداری دانست. در این مقاله، سعی شده است ضمن مروری بر پیدایش و سیر تحول الگوی جدیدی به نام حسابداری منابع انسانی، برخی کاربردها و ابعاد اصلی آن بررسی شود...
۲.

نقص در سیستم اطلاعاتی مانعی بر سر راه استراتژی FOCUS-PDCA

کلید واژه ها: سیستم اطلاعاتیمدیریت جامع کیفیتFOCUS - PDCA

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴
امروزه از مدیریت جامع کیفیت به عنوان چراغی روشنی بخش و زبان مشترک در سازمانها استقبال شده است و هر سازمانی سعی می نماید به نوعی مسیرهای قبلی خود را با به کارگیری این سیستم مدیریتی ، اصلاح نماید. اما نقص در سیستمهای اطلاعاتی باعث گردید که بر خلاف بی نقص بودن استراتژی کیفیت ، بعضا مشکلاتی بر سر راه اجرای آن به وجود آید و یا اینکه حتی بعد از اجرای این سیستم ، نتایج مطلوب و قابل توجهی حاصل نگردد...
۳.

بررسی اثر بخشی " سیستم اطلاعات مدیریت "

کلید واژه ها: مدیریتاثربخشیسیستماطلاعاتدادهسیستم اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۴ تعداد دانلود : ۱۰۰۱
باتوجه به اهمیت روزافزون اطلاعات و نقش آن در تصمیم گیری مدیران به نظر می رسد که استفاده از تکنولوژی اطلاعات کارا و اثربخش بیش از گذشته اهمیت پیدا خواهد کرد و شاید به توان به جرات بیان کرد که در آینده نزدیک هیچ سازمانی بدون بکارگیری سیستم اطلاعاتی که اطلاعات استراتژیک کارا و اثربخش را برای سازمان مهیا می سازد نخواهد توانست توان رویارویی با محیط متغیر و رقابتی را داشته باشد و بتواند در این محیط به حیات خود ادامه دهد. تجربه نشان داده است که عدم توجه به درست به موارد فوق گسترش سیستم های اطلاعات در کسب و کار عموما موجب جایگزینی ...
۴.

طراحی سیستم بسیج امکانات ملی برای مواجهه مناسب با بحران های طبیعی و اجتماعی

کلید واژه ها: بحرانمدیریت بحرانسیستم اطلاعاتیحادثه فاجعه آمیزپیش بینی و کنترلجریان اطلاعات در بحراننهادهای عمل کننده در بحران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۷ تعداد دانلود : ۵۸۴
این مقاله حاصل پژوهشی گروهی است که پس از وقوع حادثه زلزله بم ، ضمن بازدید از محل و مصاحبه با مصیب زدگان و آسیب دیدگان بحران نگارش یافته است . منظور از بحران ، وضعیتی است که نظم جاری جامعه را دگرگون می‌کند . بحران ممکن است نتیجه حادثه‌ای طبیعی باشد که جریان طبیعی و فیزیکی زندگی را دگرگون می‌سازد ، یا ممکن است حاصل وقوع بی نظمی‌ها و دگرگونی‌های اوضاع اجتماعی باشد . قابل تامل است که بحران‌های اجتماعی تا حدودی قابل پیش بینی هستند و در بسیاری از موارد می‌توان از آنها پیشگیری کرد ...
۵.

طراحی یک مدل مفهومی مرجع جهت استقرار قابلیت ردیابی در زنجیرهی تأمین با رویکرد مدل سازی ساخت یافته

کلید واژه ها: سیستم اطلاعاتیقابلیت ردیابیمدل سازی ساختیافتهمدیریت زنجیرهی تأمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۸ تعداد دانلود : ۶۸۶
قابلیت ردیابی به عنوان یک الزام از سوی دولت ها و مشتریان اکثر محصولات تولیدی مطرح است. این قابلیت رکن اساسی سیستم های کیفیت است و سیستم های اطلاعاتی مربوط به آن نقش عمده ای در تغذیه اطلاعاتی سیستم های زنجیرهی تأمین دارند. هدف این مقاله ارایه یک مدل مفهومی جامع و مرجع با رویکرد مدل سازی ساختیافته جهت توسعه و پیاده سیستم های ردیابی در سطح زنجیره تأمین است که فارغ از ابعاد زنجیرهی تأمین، دامنه تعریف آن، تنوع محصولات و فرآیندهای تولیدی مربوط بتواند پشتیبانی لازم را از برگزاری طرح های فراخوان محصولات تولیدی به عمل آورد، الزامات مربوط به تضمین کیفیت محصولات را در حوزه ردیابی پوشش دهد، امکان مدیریت پیشگیرانه و مؤثر مواد و فرآیندهای تولیدی را فراهم آورد، بهینه سازی مدیریت زنجیرهی تأمین و راهکارهای ارایه شده در این زمینه را پشتیبانی کند، پشتیبانی لازم را در تغذیه اطلاعاتی سایر سیستم های زنجیرهی تأمین به عمل آورد و تعاملات چند زنجیرهی تأمینی را پوشش دهد. روش پژوهش بهکار گرفته شده به طور اساسی بر تفکر عمیق استوار مبتنی بر مطالعات موردی منتشر شده، نظرات مدیران عملیاتی، و توسعه دهندگان سیستم های اطلاعاتی است و در پی ارایه تصویری کامل از موجودیت های سیستم ردیابی در سطح زنجیرهی تأمین به صورت مجتمع و یکپارچه میباشد.
۶.

ارایه مدلی برای تبیین عوامل موثر بر فرآیند انطباق کاربران با سیستم های اطلاعاتی: پژوهشی پیرامون شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

کلید واژه ها: سیستم اطلاعاتیعوامل مؤثر بر انطباقفرآیند انطباق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۶ تعداد دانلود : ۴۹۶
مدل پذیرش تکنولوژی(TAM) یا مدل دیویس برای توصیف رفتار افراد در ارتباط با سیستم های اطلاعاتی به کار برده می شود. پژوهش حاضر سعی نموده تا با الهام از مدل پذیرش تکنولوژی و مدل فرآیند انطباق، مدلی پیشنهادی مطرح نماید. بر این اساس، مدل پژوهش در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران مورد آزمون قرار گرفته است. به این منظور، داده های مورد نیاز از350 نفر از کاربران سیستم اطلاعات مدیریت پروژه(ساپ) به کار گرفته شده در شرکت مذکور جمع آوری سپس برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها توسط نرم افزار لیزرل بیانگر تاثیر عمیق عوامل شخصیتی بر شکل گیری باور افراد در پذیرش یک سیستم اطلاعاتی جدید و نقش مهم خصوصیت «مفید بودن» سیستم در شکل گیری باور بود. همچنین، مشخص شد که کاربران به هنگام ارزیابی یک سیستم جدید بیشتر جنبه ها و پیامدهای منفی آن را درک کرده و احساس تهدید می کنند. درنتیجه استراتژی هایی انتخاب می شود که با وجود این که تاثیر کمی بر افزایش کارایی و اثربخشی عملکرد کاربران دارد، به کاهش آثار منفی ناشی از ورود سیستم جدید و بهبود ارزیابی مجدد کاربران از سیستم منجر خواهد شد.
۷.

انتخاب سیستم های اطلاعاتی در محیط های غیر قطعی با استفاده از روش هیبریدی (تلفیق روش های برنامه ریزی سناریو، طراحی بدیهی و دلفی فازی)

کلید واژه ها: سیستم اطلاعاتیعدم قطعیتبرنامه ریزی سناریورویکرد طراحی بدیهیروش دلفی فازیمدل هیبریدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۱ تعداد دانلود : ۷۲۹
تصمیم به سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی، یکی از دغدغه های مدیران است. عدم قطعیت از یک سو و وجود اهداف و معیار های گوناگون، کیفیت تصمیم های مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد. با تغییر شرایط محیطی و پارادایم های حاکم بر فضای رقابتی، تصمیم های سرمایه گذاری که بدون توجه به عدم قطعیت ها اتخاذ شده باشند، جذابیت خود را از دست می دهند. تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری درون سیستم های اطلاعاتی نیازمند توجه به معیارهای مختلفی مانند بازگشت سرمایه گذاری، رقابت پذیری استراتژیک و رضایت مندی کاربر است و رویکردهای تصمیم گیری چند معیاره نقش مهمی را برای در نظرگرفتن این معیارها به وجود می آورند. این تحقیق با تلفیق ابزارهای برنامه ریزی سناریو (ابزار مدلسازی عدم قطعیت محیط)، طراحی بدیهی (رویکرد ارزیابی چند معیاره) و روش دلفی فازی (رویکرد اخذ نظرات متخصصان) در قالب مدل هیبریدی، روش شناسی برای ارزیابی سرمایه گذاری در پروژه های سیستم های اطلاعاتی در قالب برون سپاری یا درون سپاری تأمین این سیستم ها پیشنهاد می دهد. روش شناسی پیشنهادی در مطالعه موردی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در شرکت ملی نفت ایران مورد آزمایش قرار می گیرد.
۸.

کاربرد انفورماتیک در پرستاری؛ آموزش، پژوهش و مراقبت

تعداد بازدید : ۳۸۸۱ تعداد دانلود : ۱۶۱۸
مقدمه: ارایه تعریفی جامع از انفورماتیک پرستاری و حوزه هایی که این حرفه را شامل می شوند برای پرستاران بسیار مهم است، زیرا براساس این تعریف، پرستاران به وظایف و اصول کاری خود پی می برند و همچنین با تعریف دقیق از انفورماتیک پرستاری، جایگاه این رشته برای دیگر کارکنان گروه بهداشتی- درمانی مشخص می شود. هدف این مطالعه معرفی انفورماتیک پرستاری و نقش آن در زمینه های مراقبتی، آموزشی و پژوهشی بود. به منظور یافتن مطالعات و منابع مرتبط با انفورماتیک پرستاری، علاوه بر مطالعه کتابخانه ای، از پایگاه های اطلاعاتی Ovid، Proquest، Science Direct و Pubmed و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) استفاده شد. جست وجوی مقالات انگلیسی از سال 1976 تا 2007 و مقالات فارسی از سال 1365 تا 1388 با استفاده از کلیدواژه های انفورماتیک، انفورماتیک پرستاری و سیستم اطلاعاتی انجام شد. در نهایت، 42 مقاله و کتاب برای مرور متون در زمینه انفورماتیک پرستاری مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری: انفورماتیک پرستاری علمی شامل ترکیبی از فرآیند پرستاری و اطلاعات وابسته به آن، مدیریت اطلاعات پرستاری و سایر پردازش های اطلاعاتی است. انفورماتیک پرستاری در حوزه های مراقبتی، آموزشی و پژوهشی پرستاری کاربرد دارد.
۹.

ویروس های کامپیوتری تهدیدی برای امنیت سیستم اطلاعات حسابداری

کلید واژه ها: امنیتحسابداریسیستم اطلاعاتیویروس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۲۲۷
امروزه اطلاعات به یک دارایی باارزش تبدیل شده است که باید با توجه و دقت از آن نگهداری شود، چرا که بقا و موفقیت در تجارت به شدت به این موضوع بستگی دارد. وابستگی به اطلاعات و سرعت تغییر تکنولوژی، بسیاری از سازمان ها را مجبور کرده است که با برنامه های امنیتی مناسب، از سیستم اطلاعاتی خود محافظت کنند. اما موفقیت در تأمین امنیت به سطح آگاهی مدیران و کارکنان سازمان ها نیز بستگی دارد. امروزه سیستم های اطلاعاتی حسابداری در سازمان ها، مهم ترین رکن یک سازمان محسوب می شوند. یکی از فاکتورهای تهدیدکننده سیستم های اطلاعاتی ویروس ها می باشند، ویروس های کامپیوتری بدافزارهایی هستند که باعث ایجاد اختلالات متنوعی از جمله از دست دادن اطلاعات و اختلال در فرآیند جاری در سیستم های اطلاعاتی حسابداری می شوند؛ از سوی دیگر یکی از اهداف اصلی ویروس ها سرقت اطلاعات مالی می باشد. در این مقاله سعی شده است یکی از عوامل اصلی تهدیدکننده امنیت سیستم های اطلاعات حسابداری، یعنی ویروس ها، تشریح شود؛ در انتها نیز پیشنهاداتی برای مقابله با این عامل تهدیدکننده ارائه شده است؛ تا بدین وسیله سطح آگاهی مدیران و کارکنان درجهت مقابله با این نوع از تهدیدات ارتقا یابد.
۱۰.

بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر موفقیت سیستم های اطلاعاتی سازمان

کلید واژه ها: رفتار شهروندی سازمانیسیستم اطلاعاتینوآوری در فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۱ تعداد دانلود : ۵۱۲
اگرچه در دهة گذشته، تحقیق در زمینة رفتارهای شهروندی سازمانی در حوزه های مختلف، به طور چشمگیری گسترش یافته است، دربارة رفتارهای شهروندی سازمانی در حوزة سیستم های اطلاعاتی شناخت اندکی وجود دارد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر موفقیت سیستم های اطلاعاتی سازمان است. مدل تحقیق شامل روابط میان سازه های رفتارهای شهروندی سازمانی، یعنی نوع دوستی، وظیفه شناسی، ادب، حسن شهروندی و جوانمردی، و متغیرهای موفقیت سیستم های اطلاعاتی از جمله کیفیت اطلاعات، بازده کاری و نوآوری در فناوری اطلاعات پیشنهاد شد. ابزار این پژوهش پرسشنامه است. جامعة آماری تحقیق حاضر کلیة سازمان های تولیدی و خدماتی است که سیستم های اطلاعاتی در پیشبرد اهداف سازمان به کار می گیرند. نمونه ای به روش نمونه گیری دردسترس در دو مرحله انتخاب شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ و از نظر نحوة گردآوری داده ها، توصیفی/ همبستگی است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر انجام گرفت. ابتدا، مدل اندازه گیری بررسی شد. سپس، مدل مفهومی تحقیق در جامعة آماری برازش شد. طبق نتایج تحلیل مسیر در مدل تحقیق، تمامی روابط تأیید شد، بجز تأثیر نوع دوستی و ادب بر بازده سیستم که معنادار تشخیص داده نشد. در نهایت، مدل نهایی تحقیق طراحی شد و پیشنهادهایی بر مبنای نتایج تحقیق مطرح شد.
۱۱.

تجزیه و تحلیل نیازمندی های کاربران سیستم های اطلاعاتی با استفاده از روش نشانه شناسی سازمانی

کلید واژه ها: سیستم اطلاعاتینیازمندی های کاربرتوسعه سیستمنشانه شناسی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۲ تعداد دانلود : ۴۰۳
در سال های اخیر، ناتوانی در درک درست نیازمندی های کاربران، یکی از مهم ترین علل شکست پروژه های توسعه ی سیستم های اطلاعاتی بوده است. به همین دلیل، روش های متعددی جهت تحلیل بهتر نیازمندی های کاربران سیستم های اطلاعاتی معرفی گردیده اند. یکی از این روش ها، روش نشانه شناسی سازمانی است که با نگاهی پدیدارشناختی و کنش گرا به سازمان، تلاش دارد درک بهتری از نیازمندی های سیستم اطلاعاتی ارائه نماید. در پژوهش حاضر، در قسمت اول روش نشانه شناسی سازمانی و روش ساخت یافته تحلیل و طراحی سیستم از نقطه نظر تجزیه و تحلیل نیازمندی های کاربران با هم مقایسه شده اند، و در قسمت دوم سیستمی به عنوان نمونه با استفاده از روش های موجود در نشانه شناسی سازمانی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بسیاری ابعاد در تحلیل نیازمندی ها، نشانه شناسی سازمانی از روش ساخت یافته تحلیل و طراحی سیستم بهتر و در مواردی نیز ضعیف تر است. بنابراین استفاده از نشانه شناسی سازمانی می تواند در تحلیل بهتر نیازمندی های کاربران سیستم اطلاعاتی مفید واقع شود.
۱۲.

بازمهندسی فرایندهای رسیدگی کیفری در دادگاه های عمومی و انقلاب مبتنی بر کاربرد فناوری اطلاعات

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۳
در این مقاله با استفاده از رویکرد بازمهندسی فرایندهای کسب وکار و متدولوژی نوینی به نام 5PR [A1]  مبتنی بر فناوری اطلاعات، فرایندهای دادرسی کیفری جاری در دادگاه ها با هدف کاهش اطاله دادرسی و افزایش سرعت عملیات قضایی، بر اساس اصول سه گانه طراحی فرایندها، بازطراحی و اصلاح می گردند و در آخر سیستمی اطلاعاتی برای انجام فرایندهای بهبودیافته طراحی و معرفی می گردد. این تحقیق از حیث روش، توصیفی از شاخه میدانی و از باب نتایج و هدف، تحقیقی کاربردی است و داده های استفاده شده از نوع "کیفی و تفسیری " می باشند که اطلاعات لازم از منابع مختلفی اعم از مصاحبه، مشاهده، مطالعه متون و قوانین کیفری و سایر روش ها، تحت نظارت و همکاری خبرگان قضایی و مدیریتی، جمع آوری گردید. به تدریج با به کارگیری فنون تحقیقات کیفی و همچنین فنون چهارگانه تحلیل داده های کیفی، پنج معیار افزایش سرعت و کاهش اطاله با لحاظ کردن تعدادی قیود و شروط استخراج گردید و درنهایت پنج فرایند کیفری هسته ای به عنوان جایگزین ده فرایند فعلی، تعریف گردید.