نسیم قلی پور

نسیم قلی پور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

بررسی رابطه باورهای فراشناختی با خودکارآمدی، شادکامی و بهزیستی روان شناختی در دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۱۶
هدف این پژوهش بررسی رابطه باورهای فراشناختی در خود کارآمدی، شادکامی و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور در سال تحصیلی 95-96 بود. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور بودند که از بین آن ها 210 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه فراشناختی، پرسشنامه خودکار آمدی، پرسشنامه شادکامی و بهزیستی روان شناختی جمع آوری و با استفاده از ضریب همبستگی به کمک نرم افزار آماری 21-spss مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داده است که فراشناخت با خودکارآمدی، شادکامی و بهزیستی روان شناختی همبستگی مثبت و معنادار دارد (5 0/0> p). همچنین میان نمرات شادکامی و خودکار آمدی دانش آموزانی که در سطوح مختلف فراشناخت قرار داشتند، تفاوت وجود دارد. درنتیجه می توان بیان نمود بهزیستی روان شناختی و باورهای فراشناختی و خودکارآمدی رابطه معناداری با شادکامی دانش آموزان آموزش از راه دور داشته و نیازمند برنامه های برای بسط و افزایش این توانایی در دانش آموزان می باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان