آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴

چکیده

ناباروری به عنوان یک بحران فردی، استرس زیادی را بر زوج های نابارور وارد می کند و می تواند به طرق گوناگون سلامت روانی آن ها را تهدید کند. این پژوهش برای مقایسه سلامت روانی زوج های نابارور متقاضی درمان های کمک باروری و زوج های بارور انجام شد. طی یک پژوهش مقطعی توصیفی، 37 زوج نابارور متقاضی درمان های کمک باروری لقاح در محیط آزمایشگاه، تلقیح داخل رحمی و تلقیح درون سیتوپلاسمی اسپرم به وسیله نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس از موارد پذیرفته شده در درمانگاه ناباروری رویان انتخاب شدند. آن ها پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و فرم 28 سؤالی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که زوج های نابارور متقاضی درمان های کمک باروری در مقایسه با زوج های بارور به طور معنی داری اختلال کارکرد اجتماعی بیشتری داشتند. زنان نابارور در مقایسه با مردان نابارور متقاضی درمان های کمک باروری به طور معنی داری نشانگان جسمانی بیشتری داشتند. مردان نابارور متقاضی درمان های کمک باروری در مقایسه با مردان بارور به طور معنی داری اختلال کارکرد اجتماعی و نشانگان افسردگی بیشتری داشتند. توجه به وجود نشانگان های روان شناختی در زوج های نابارور به ویژه زنان نابارور متقاضی درمان های کمک باروری، برنامه ریزی درازمدت جهت تأمین خدمات بهداشت روانی برای این گروه آسیب پذیر و همچنین شناسایی زوج های در معرض خطر و ارجاع آن ها برای ارزیابی روان شناختی و ارائه خدمات مشاوره ای، روان درمانی و دارودرمانی پیشنهاد می گردد.