فرهنگ در دانشگاه اسلامی

فرهنگ سازی استفاده بهینه از اینترنت(شبکه اجتماعی) و جلوگیری از آسیبهای آن در بین دانشجویان دانشگاههای علمی و کاربردی شهر قزوین

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

هدف:مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات فرهنگ سازی بهینه از اینترنت(شبکه اجتماعی) و جلوگیری از آسیبهای آن در بین دانشجویان دانشگاههای علمی و کاربردی شهر قزوین انجام شده است. روش:تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی در سال تحصیلی 94-1393 بودند که از بین آنها حدود 250 نفر طبق جدول برآورد حجم نمونه مورگان و کرجسی و به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است که روایی آن با روش پانل متخصصان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون واریانس یک راهه و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته ها:یافته های حاصل از برآورد ضریب همبستگی چندگانه نشان داد که اعتیاد به شبکه های مجازی، آسیب جسمی و روانی، انحرافات اخلاقی، افت تحصیلی، نگرش مثبت به شبکه های مجازی و هویت کاذب، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر نحوه استفاده از شبکه های مجازی دارند. نتیجه گیری:شبکه های اجتماعی به دلیل رشد روزافزون تعداد اعضا و تأثیرگذاری بر فضای واقعی، اهمیت بسزایی یافته اند، لذا برای کاهش آسیبهای آن در بین دانشجویان باید در سطح وسیعی به آموزش و فرهنگ سازی پرداخت.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴