ذهن

ذهن

ذهن زمستان 1394 شماره 64 (مقاله پژوهشی حوزه)

مقالات

۱.

معرفت شهودی به حق تعالی در عرفان وحیانی(مقاله پژوهشی حوزه)

۴.

.بررسی تطبیقی مبناگرایی خطاناپذیر دکارت و علّامه طباطبائی(مقاله پژوهشی حوزه)

۵.

مقایسه خطا در تجارب عرفانی بر اساس نظریه علم حصولی و حضوری علامه طباطبائی و برساخت گرایی استیون کتس(مقاله پژوهشی حوزه)

۶.

بررسی و نقد نظام معرفت شناختی جان دویی(مقاله پژوهشی حوزه)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱