ذهن

ذهن

ذهن بهار 1391 شماره 49 (مقاله پژوهشی حوزه)

مقالات

۱.

نسبت نظریات معنا با واقع گرایی با تأکید بر نظریه معنا نزد علامه طباطبایی(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)

۲.

معیارهای سنجش معرفت شهودی(مقاله پژوهشی حوزه)

۳.

نقد و بررسی نظریه تلفیق مفهومی در تبیین فرآیند ساخت معنا در ذهن(مقاله پژوهشی حوزه)

۶.

بررسی تطبیقی مبانی هرمنوتیک شلایرماخر و گادامر در مواجهه با متن دینی(مقاله پژوهشی حوزه)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱