ذهن

ذهن

ذهن تابستان 1395 شماره 66 (مقاله پژوهشی حوزه)

مقالات

۱.

بررسی و نقد نظریة اشراقی نفس(مقاله پژوهشی حوزه)

۲.

طریق عرفانی معرفت بر اساس تعلیقات امام خمینی(س) بر مصباح الانس(مقاله پژوهشی حوزه)

۳.

مبانی معرفت شناختی اخلاق با تأکید بر اندیشه های کلامی سید مرتضی(مقاله پژوهشی حوزه)

۴.

کاربست نظریه پیش نمونه و شبکه شعاعی در معناشناسی شناختی تقوا در قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

۵.

بررسی تحوّل معناشناختی واژه حُبّ در قرآن کریم نسبت به ادبیّات عصر جاهلی(مقاله پژوهشی حوزه)

۶.

بررسی دیدگاه دوگانه انگاری ویژگی ها با تأکید بر شبه پدیدارانگاری واستدلال تصورپذیری زامبی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۶۸۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱