ذهن

ذهن

ذهن تابستان 1394 شماره 62 (مقاله پژوهشی حوزه)

مقالات

۱.

کارکردهای معنایی و توان منظوری جملات استفهامی قرآن کریم با توجه به نظریه «کنش گفتاری»(مقاله پژوهشی حوزه)

۲.

مبانی ادبی دلالت فرا سیاقی قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

۳.

سرشت مقوله بندی؛ اصول حاکم بر مقوله بندی منطقی، شباهت خانوادگی و پیش نمونه ای(مقاله پژوهشی حوزه)

۴.

مبانی معرفت شناختی اخلاق از دیدگاه خواجه افضل الدین کاشانی(مقاله پژوهشی حوزه)

۵.

تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در فلسفة اشراق(مقاله پژوهشی حوزه)

۶.

درنگی بر گونه شناسی تحویل گرایی(مقاله پژوهشی حوزه)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱