حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی سال 32 بهار و تابستان 1394 شماره 52 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی نظام های تفتیشی و اتهامی در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

طرف شرط داوری در گروه قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مسئولیت پذیری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

ایران و برنامه آزادی دریانوردی امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تعهد و التزام متخاصمین به قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمه داخلی سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

متروک ماندن معاهدات بین المللی، ورای عهدنامه 1969 وین(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

جایگاه حقوق بشر در مبارزه با سایبر تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

آثار بزه دیده شناسی بر حق مشارکت بزه دیده در تحقیقات مقدماتی در پرتو رویه دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

بررسی چالش های تالاب انزلی و راهکارهای رفع آن در چارچوب کنوانسیون رامسر(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

جایگاه حقوق بین الملل در نظریه های روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸