حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی سال 29 زمستان 1391 «ویژه مقالات ترجمه شده» (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۴.

قراردادهای بین المللی میان کامن لا و حقوق نوشته: آیا منابع غیردولتی ترجیح داده می شود؟ «مشکل تفسیر معیارهای قانونی نظیر حسن نیت»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 726 تعداد دانلود : 209

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸