حقوقی بین المللی - علمی-پژوهشی

حقوقی بین المللی


حقوق بین الملل


 

رتبه علمی: علمی - پژوهشی

 دوره انتشار: دوفصلنامه 

صاحب امتیاز: مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری 

مدیر مسئول: محسن محبی

سردبیر: دکتر عباسعلی کدخدایی 

مدیر اجرایی:  حسن قمری

هیئت تحریریه: دکتر نجاد علی الماسی، دکتر سید قاسم زمانی، دکتر سید جمال سیفی، دکتر سید حسین صفایی، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، دکتر هدایت الله فلسفی، دکتر سید فضل الله موسوی، دکتر حمیدرضا نیکبخت 

نشانی: تهران، خیابان آیت الله طالقانی، نبش خیابان شیهد سید عباس موسوی( فرصت شمالی)، شماره 80، کدپستی:1583636834 . صندوق پستی:  تهران، 4361-15875 .

تلفن: 5-88825071-021 فکس: 88823812 و 88328826 (021)

وب سایت: http://nahad.govir.ir

پست الکترونیک:cilamag@govir.ir 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۱ خرداد ۱۳۷۶
ناشر: مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲