حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی سال 27 پاییز و زمستان 1389 شماره 43 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

سلب مصونیت دولت ایران در محاکم امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در امریکا در ترازوی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

ارزش حقوقی «دیدگاه های پایانی» کمیته حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی جنایت تعقیب و آزار در پرتو وقایع اخیر بحرین(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

دادگاه ویژه سیرالئون: فرایند تشکیل، صلاحیت و مقابله با بی کیفرمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

معاهدات ناظر بر همکاری های دولتی و نقش آن ها در انتقال فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

جنگ 22 روزه غزه در آیینه حقوق بین الملل کیفری با نگاهی به گزارش گلدستون(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

توسعه حقوق بین المللی کیفری بر پایه جرم انگاری ازدواج اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت توسط دادگاه ویژه سیرالئون(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸