حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی سال 30 بهار و تابستان 1392 شماره 48 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

مصونیت قضایی دولت خارجی در دادگاه های ملی با عنایت به رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 652 تعداد دانلود : 986
۶.

بررسی واگذاری عواید اعتبار در مقررات اعتبارات اسنادی UCP500) و UCP600 و ISP 98 و URDG 758 و (UCC و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 376 تعداد دانلود : 737

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸