حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی سال 33 بهار و تابستان 1395 شماره 54 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب موافقت نامه تریپس و چالش حمایت از حق بین المللی بشر بر سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تحریم کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

حقوق و دیپلماسی در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی و قوانین مرتبط ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

معاهدات موجد حق برای دولت های ثالث با نگاهی به ماده 36 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی تاریخی و تحلیلی اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

اختلافات آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران در پرونده هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

کاربردهای نظامی فناوری نانو از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

حسن نیت در انعقاد قرارداد؛ با تأکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸