حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی زمستان 1389 «ویژه مقالات ترجمه شده» (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

آماده سازی شهود در حقوق بین الملل کیفری: آیا افزایش اختلافات شکلی در دادگاه های کیفری بین المللی مایه نگرانی است؟(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

مسئولیت دولت های عضو در قبال اعمال سازمان های بین المللی: بازنگری ایرادات مصلحت اندیشانه(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

دزدی دریایی، حقوق دریاها و توسل به زور: تحولات خارج از سواحل سومالی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

معیارهای تفکیک بین مقامات مافوق نظامی و غیرنظامی در تصمیمات دیوان کیفری بین المللی (ICC)(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

رویکرد نظام حقوقی ایالات متحده امریکا و اروپا به تشکیل قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

مطالبه خسارت محرومیت از منافع (عدم النفع) در دعاوی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸