حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی زمستان 1389 «ویژه مقالات ترجمه شده»

مقالات

۲.

آماده سازی شهود در حقوق بین الملل کیفری: آیا افزایش اختلافات شکلی در دادگاه های کیفری بین المللی مایه نگرانی است؟

۳.

مسئولیت دولت های عضو در قبال اعمال سازمان های بین المللی: بازنگری ایرادات مصلحت اندیشانه

۷.

معیارهای تفکیک بین مقامات مافوق نظامی و غیرنظامی در تصمیمات دیوان کیفری بین المللی (ICC)

۸.

رویکرد نظام حقوقی ایالات متحده امریکا و اروپا به تشکیل قراردادهای الکترونیکی

۹.

مطالبه خسارت محرومیت از منافع (عدم النفع) در دعاوی بین المللی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲