حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی سال 28 بهار و تابستان 1390 شماره 44 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

اعتبار عهدنامه مودت (1955) و قابلیت استناد به آن در روابط ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی معیار «نظم عمومی» در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تحریم های هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تعریف، عناصر و شروط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز«با نگاهی به موافقتنامه کامپالا»(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸