حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی سال 31 پاییز و زمستان 1393 شماره 51 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اصل انصاف و ظرفیت قاعده سازی آن در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

نقد عملکرد ایالات متحده آمریکا در نقض مصونیت قضایی دولت ها در آیینه حقوق بین الملل و رأی 2012 دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تحلیل سیاست تقنینی آنسیترال، اتحادیه اروپا و حقوق ایران در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

معیارهای حاکم بر جبران خسارات معنوی در روابط بین دولت میزبان و سرمایه گذار خارجی با تأکید بر آرای داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

رویه شعب بدوی و تجدید نظر دیوان کیفری بین المللی در اصلاح اتهامات لوبانگا: از هماهنگی تا تعارض میان آیین نامه دیوان با اساسنامه رم(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

زمینه های مؤثر در تعیین مسئولیت اعضای سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

تأملی بر «عوامل رافع مسئولیت کیفری» در چارچوب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

فناوری زیستی تراریخت و حق بر کار در قلمرو حقوق بین الملل بشر با رویکردی بر جوامع روستایی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸