Teaching English as a Second Language

Teaching English as a Second Language

آموزش مهارت های زبان (JTLS) سال ششم بهار 1393 (2014) شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقاله به زبان انگلیسی: کارکرد خوانش فراگیرندگان ایرانیِ زبان انگلیسی در متون چاپی و دیجیتال (Reading Performance of Iranian EFL Learners in Paper and Digital texts)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درک متن نظریه فعالیت نظریه تعاملی متون دیجیتال متون چاپی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۵ تعداد دانلود : ۵۶۱
وابستگی به کامپیوتر و اینترنت منجر به تولد نوع جدیدی از سواد به نام سواد خواندن از روی صفحه نمایش شده است. اما، تحقیق در ارتباط با تاثیراین جایگزینی هنوز در مراحل ابتدایی است. به این منظور، پژوهش حاضر در صدد است تا دریابد نوع متن (چاپی در مقابل دیجیتال) چه تاثیری بر گرایش و درک متن در میان دانشجویان زن و مرد دارد. به این منظور، 30 دانشجوی ارشد زبان انگلیسی از طریق نمونه گیری گلوله برفی برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند تا درک متن آنها در دو نوع خواندن دیجیتالی و چاپی بررسی شود. بعلاوه اولویت آنها نسبت به هر متن با استفاده از یک چک لیست درجه بندی شد. . نتایج حاصل از تحلیل آماری واریانس بیانگر آن است که اکثر شرکت کنندگان ، متون چاپی را به متون دیجیتال ترجیح داده اند و بعلاوه برای خواندن هردو نوع متن شیوه مشابهی را بکارگرفته اند. درنتیجه نمرات درک متن متون چاپی بالاتر و شرکت کنندگان مرد نسبت به همتایان زن خود از نظر درک متن ازعملکرد بهتری برخوردار بوده اند. نتایج بدست آمده ضمن تایید تئوری فعالیت که براهمیت ابزار واسطه ای درعملکرد فراگیران تاکید دارد نشان می دهدکه علم چگونگی استفاده از ابزار ، نه تنها بررفتار خارجی، بلکه برعملکرد ذهنی فراگیران نیزتاثیر گذاراست.
۲.

مقاله به زبان انگلیسی: مطالعه بین فرهنگی ساختار ژانر بخش قدردانی در پایان نامه های انگلیسی و فارسی: اندیشه هایی بر راهبردهای ادب (Cross-Cultural Investigation into Generic Structure of Dissertation Acknowledgements in English and Persian: Reflections on Politeness)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۵ تعداد دانلود : ۵۵۵
۳.

مقاله به زبان انگلیسی: راهبردهای فراگفتمانی و الگوهای نقل قولی: عناصر هویت نویسنده در مقالات پژوهشی بین المللی و داخلی و زیرمجموعه رشته های زبان شناسی کاربردی به زبان انگلیسی (Metadiscourse Strategies and Citation Patterns as Resources of Authorial Identity in Research Articles across International/Local Journals and Applied Linguistics Subdisciplines)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت نویسنده فراگفتمان راهنمایی فراگفتمان تعاملی نقل قول پیوندی نقل قول غیرپیوندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۲ تعداد دانلود : ۵۸۰
این مقاله ابعاد بلاغی هویت نویسنده را در غالب راهبردهای فراگفتمانی راهنمایی/ تعاملی و الگوهای نقل قول پیوندی/غیر پیوندی در مقالات انگلیسی ایرانی و بین المللی بررسی کرده است. علاوه بر این، تغییر عناصر فراگفتمانی و نقل قولی در بخش ""بحث"" مقالات پژوهشی بین المللی در زیرمجموعه رشته های آزمون سازی، تدریس زبان انگلیسی و تحلیل گفتمان مورد مطالعه قرار گرفت. به همین منظور، نمونه ای متشکل از بخش ""بحث"" 60 مقاله معتبر داخلی و بین المللی جمع آوری شد. مقایسه این متن ها نشان داد که مقالات داخلی از راهبردهای فراگفتمانی راهنمایی استفاده می کنند، حال آنکه نویسندگان مقالات بین المللی تمایل بیشتری برای به کارگیری نشانه های فراگفتمانی تعاملی دارند. در زمینه رابطه میان هویت نویسنده و الگوهای نقل قولی، مشخص شد که نویسندگان ایرانی از الگوهای نقل قولی پیوندی و نویسندگان مقالات بین المللی از الگوهای نقل قولی غیرپیوندی استفاده می کنند. این تفاوت ها شاید به علت کم توجهی نویسندگان ایرانی به استانداردهای متداول نگارش علمی، کمبود آموزش یا ارتقا آگاهی متناسب در این زمینه، عدم پذیرش آشکارسازی هویت نویسنده در متن و نفوذ هنجارهای اجتماعی-فرهنگی داخلی است. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که تغییرات زیرمجموعه ای نیز در راستای عناصر فراگفتمانی تعاملی و الگوهای نقل قولی غیرپیوندی بوده است. این امر شاید به علت وجود اهداف ارتباطی معین، مخاطبان متن های علمی، محدوده پژوهش و دستاوردهای نهایی آن باشد. نتیجه این پژوهش با کاربردهایی برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی همراه است به نحوی که با ابعاد کلان ژانر و خرد گفتمانی برای نگارش بخش ""بحث"" مقالات آشنا شوند و دریابند که نمایش هویت نویسنده در متن امری ضروری است.
۴.

مقاله به زبان انگلیسی: تاثیر فعالیت های آگاهی بخش مبتنی بر قیاس، استقرا، و زبان اول بر یادگیری کنش کلامی درخواست (The Impact of Deductive, Inductive, and L1-Based Consciousness-Raising Tasks on )(EFL Learners' Acquisition of the Request Speech Act)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آگاهی بخشی فعالیت قیاسی فعالیت استقرایی فعالیت زبان-اول محور کنش کلامی درخواست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۵ تعداد دانلود : ۵۷۴
اهمیت و ضرورت تدریس منظورشناسی زبان توسط بسیاری از محققان (مانند رز و کسپر، 2001) تاکید شده است. با توجه به اتفاق نظر موجود در مورد ضرورت تدریس توانش منظورشناختی زبان، اکنون مسئله حائز اهمیت نحوه تدریس موثر این توانش است. با توجه به این مسئله، پژوهش حاضر تاثیر فعالیت های آموزشی آگاهی برانگیز قیاسی، استقرایی، و زبان-اول محور را بر فراگیری کنش کلامی درخواست زبان آموزان در طول یک دوره هفت جلسه ای آموزش بررسی می کند. نتایج به دست آمده از طریق آزمون کتبی تکمیل گفتمان و از میان 140 زبان آموز نشان داد که آموزش تاثیر مهمی بر روی فراگیری کنش کلامی درخواست زبان آموزان داشته است. مقایسه فعالیت های آموزشی آگاهی برانگیز مختلف نشان داد که در مجموع فعالیت های آموزشی قیاسی موثرترین فعالیت آموزشی بوده است. علاوه بر این، بررسی نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع است که زبان آموزان به طور کلی از فعالیت های آگاهی برانگیز زبان-اول محور تاثیرپذیر بودند و این فعالیت ها تاثیر بهتری نسبت به فعالیت های استقرایی در ارتقای دانش منظورشناختی زبان آموزان داشتند. نتایج این پژوهش دال بر آن است که فعالیت های آموزشی آگاهی برانگیز را می توان برای افزایش آگاهی منظورشناختی اجتماعی زبان آموزان به کار گرفت و به آنان کمک کرد تا توانش منظورشناختی خود را افزایش دهند.
۵.

مقاله به زبان انگلیسی: تاثیر میزان حضور نویسنده و صدای وی بر کیفیت نگارش در زبان دوم (Voice in Short Argumentative Texts Written by Undergraduate Learners of English)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگارش آموزش زبان یادگیری زبان نگارش علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۳ تعداد دانلود : ۶۴۲
با توجه به خلا تحقیقاتی در زمینه صدای نویسنده یا حضور وی در متن، پژوهش حاضر به صورت تلفیقی و با کمک روشهای کمی و کیفی صدای نویسنده یا حضور وی در متن را در نگارش دانشجویان زبان انگلیسی مورد بررسی قرار داده است. شرکت کنندگان گروهی از دانشجویان رشته زبان انگلیسی در سطح کارشناسی و شیوه گردآوری اطلاعات از طریق مستندات نگاشته شده و مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده است. نتایج نشان می دهد صدای نویسنده یا حضور وی در متن نقش بسزایی در موفقیت در نگارش علمی دارد. این مقاله جزییات نتایج را مورد بحث قرار می دهد.
۶.

مقاله به زبان انگلیسی: کاوشی در موضوع انتقال انطباقی در محیط نوشتاری: مطالعه ای موردی در خصوص زبان انگلیسی برای اهداف عمومی (A Probe into Adaptive Transfer across Writing Contexts: A Case of an EGAP Class)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتقال انطباقی انگلیسی برای اهداف عمومی انتقال یادگیری نوشتار زبان دوم فرآیند انتقال نوع انتقال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۳ تعداد دانلود : ۴۸۵
به منظور برسی مباحث مربوط به انتقال انطباقی در نوشتار زبان دوم و از آنجاییکه انتقال در این مفهوم جدید مورد توجه نبوده است، تحقیق حاضر تلاش نموده است تا موضوع فوق الذکر در کلاس زبان انگلیسی برای اهداف عمومی را واکاوی نماید. اطلااعات لازم از طریق مصاحبه و نگارشهای انجام شده جمع آوری و بررسی گردید. نتایج به تقسیم بندی انتقال انطباقی به پنج مورد انجامید: 1- سازماندهی، 2- اصلاح ساختار، 3- بازنویس مجدد، 4- استعاره سازی و 5- استفاده از منابع. در مرحله ای دیگر تحلیل اطلاعات نشان داد که در حصول موارد بالا نویسندگان زبان خارجی از فرآیندهای متفاوتی بهره می گیرند که همگی دلالت بر چند وجهی بودن این توان بالقوه دارد. از منظر رشته های تحصیلی نویسندگان مورد بحث، رشته زبان انگلیسی بیشترین و رشته مهندسی برق کمترین استفاده را از انتقالهای انطباقی داشتند. به هر حال نتایج بدست آمده تاکیدی بر شرایط مطلوب چنین کلاسهایی برای گسترش انتقال انطباقی می باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶