Teaching English as a Second Language

Teaching English as a Second Language

آموزش مهارت های زبان (JTLS) سال پنجم تابستان 1392 (2013) شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقاله به زبان انگلیسی: تأثیرچهارنوع مختلف شاخص میزان درگیرشدن درفرآیند یادگیری و تثبیت یادگیری واژگان در میان زبان آموزان ایرانی؛ The Effect of Four Different Types of Involvement Indices on Vocabulary Learning and Retention of EFL Learners(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: واژه انگلیسی به عنوان زبان خارجی فرضیه باردرگیرشدن شاخص میزان درگیرشدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۰ تعداد دانلود : ۵۹۸
هدف از مطالعه حاضرفراهم آوردن شواهد تجربی برای فرضیه باردرگیرشدن در یک جامعه غیر انگلیسی زبان بود. چهارگروه از پیش شکل گرفته که دربرگیرنده ۱۲٦دانش آموزدرسطح متوسط بود در این پژوهش شرکت کردند. برای حصول اطمینان از اینکه شرکت کنندگان درسطحی مشابه از لحاظ دانش زبان انگلیسی می باشند، آزمون استاندارد نلسون پیش ازشروع مطالعه برگزار شد. همچنین، زبان آموزان توسط آزمون مقیاس دانش واژگان مورد سنجش مقدماتی قرارگرفتند. درطول هفت جلسه مطالعه، به هرگروه تکلیفی متفاوت (خواندن، پرکردن جاهای خالی، نوشتن جملات ابتکاری، و انشا نویسی) با شاخص میزان درگیرشدن متغیر بر اساس فرضیه باردرگیرشدن ارائه شد. آزمون مقیاس دانش واژگان دو بار (آزمون ثانویه فوری و با تأخیر) برای اندازه گیری میزان پیشرفت و یادگیری دردوسطح تشخیص وتولید برگزار شد. نتایج حاکی ازصحت فرضیه در یادگیری تشخیصی وتولیدی و تثبیت یادگیری تشخیصی بود. اما درشرایط تثبیت یادگیری تولیدی، قسمتی از فرضیه یاد شده مورد تأیید قرارگرفت. علاوه براین، افزایش دانش واژگان درطبقه های دانش جزئی، ادراکی وتولیدی بر تأثیرمثبت تکالیف به صورت جداگانه درطول زمان صحه گذاشت.
۲.

مقاله به زبان انگلیسی: توصیف واژگانی چکیده های مقالات مجلات زبان شناسی کاربردی؛ A Corpus-Based Study of the Lexical Make-up of Applied Linguistics Article Abstracts(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: زبانشناسی کاربردی واژگان بسامد چکیده مقاله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۵ تعداد دانلود : ۵۱۴
این مقاله گزارش نتایج مطاله ای در مورد بسامد واژگان چکیده های مقالات مجلات حوزه زبان شناسی کاربردی می باشد. چکیده مقالات پانزده مجله پژوهشی برجسته زبانشناسی کاربردی از اغاز سال 2005 میلادی تا نوامبر 2011 با استفاده از نرم افزار های مجموعه Compleat Lexical Tutor تجزیه و تحلیل شد. بخشی از برونداد این تجزیه و تحلیل عبارت است ازفهرست پر بسامدترین کلمات محتوایی و فهرست کلمات و اختصارات پر بسامد ی که در پیکره ملی بریتانایا (BNC) و جود ندارد. علاوه بر این، واژه های این چکیده مقالات با فهرست کلمات عمومی انگلیسی (GSL) و واژگان اکادمیک (AWL) مقایسه شد و واژه های مشترک و واژه های منحصر به یکی از این مجموعه ها مشخص شد. همچنین، واژه هایی از این دو فهرست که در این چکیده ها دارای بسامد بیشتری از متون عمومی است به طور جداگانه فهرست شد. معنا و اهمیت این شباهت ها و تفاوت ها نیز در جای خود مورد بحث قرار گرفته است.
۳.

مقاله به زبان انگلیسی: تاثیر آموزش تشخیص مصوتهای انگلیسی بر زبان آموزان مبتدی و پیشرفته ایرانی؛ The Effect of English Vowel-Recognition Training on Beginner and Advanced Iranian ESL Learners(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش مصوت ها آزمون تشخیص مصوت فراگیری مصوت های زبان دوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۶ تعداد دانلود : ۴۹۵
این تحقیق کوشیده است تا تاثیر آموزش مصوتهای انگلیسی را بر زبان آموزان مبتدی و پیشرفته ایرانی که زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم می آموختند ، بررسی کند. 36 زبان آموز (18 مبتدی و 18 پیشرفته) که همگی دانشجویان دانشگاه مموریال کانادا بودند، برای این مطالعه انتخاب شدند. زبان آموزان پیشرفته حداقل 3 سال و زبان آموزان مبتدی حد اکثر 6 ماه در کشور کانادا اقامت داشتند. تحقیق با برگزاری یک پیش آزمون تشخیص مصوتهای انگلیسی آغاز شد تا میزان آگاهی شرکت کنندگان از مصوتهای انگلیسی مشخص شود. مطابق انتظار زبان آموزان پیشرفته عملکرد بهتری در این زمینه داشتند. پس از برگزاری این آزمون ، شرکت کنندگان هر دو گروه در یک دوره پنج هفته ای آموزش مصوتهای انگلیسی شرکت کرده و مجددا توسط همان آزمون تشخیص مصوتهای انگلیسی که به عنوان پیش آزمون استفاده شده بود، مورد ارزشیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هر دو گروه شرکت کننده عملکرد بهتری در دومین برگزاری آزمون تشخیص مصوتهای انگلیسی داشتند. همچنین مشخص شد که این دوره فشرده آموزش مصوتهای انگلیسی به زبان آموزان مبتدی به حدی کمک کرده بود که دیگر تفاوت معنی داری بین عملکرد آنها و زبان آموزان پیشرقته در آزمون تشخیص مصوتهای انگلیسی دیده نمی شد. نتایج حاکی از این نیز بود که تاثیر مصوتهای زبان اول را بر فراگیری مصوتهای زبان دوم نمی توان نادیده گرفت.
۴.

مقاله به زبان انگلیسی: تاثیر آموزش فراشناخت بر مهارت شنیداری و کلامی زبان آموزان؛ The Impact of Metacognitive Instruction on EFL Learners’ Listening Comprehension and Oral Language Proficiency(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش راهبرد فراشناخت مهارت شنیداری مهارت کلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۵۱
هدف این تحقیق بررسی تأثیر آموزش آگاهی فراشاخت راهبردهای یادگیری مهارت شنیداری برروی مهارت شنیداری و گفتاری زبان آموزان ایرانی است. 50 نفر از زبان آموزان کلاس های مکالمه در این تحقیق شرکت کردند. طرح درس پیشنهادی وندرگریفت برای تدریس مهارت شنیداری به منظور آموزش آگاهی فراشناخت به زبان آموزان گروه آزمایشی استفاده شد. تدریس در گروه کنترل به شیوه متداول تدریس مهارت شنیداری بدون ذکر راهبردهای یادگیری،مباحث درک مطلب،بازبینی و تأمل انجام شد.از پرسشنامه آگاهی فراشناخت راهبردهای یادگیری و آزمون تافل به عنوان پیش و پس آزمون قبل و بعد از آزمایش استفاده شد.نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که آموزش آگاهی فراشاخت راهبردهای یادگیری مهارت شنیداری در بالا بردن سطح آگاهی زبان آموزان از راهبردهای یادگیری مهارت شنیداری مؤثر بوده است. همچنین آموزش آگاهی فراشاخت راهبردهای یادگیری مهارت شنیداری بر بالا بردن مهارت شنیداری زبان آموزان تأثیر مثبتی داشته است اما میزان این پیشرفت به سطح معنا دار آماری نرسیده است. تأثیر مثبت آموزش آگاهی فراشناخت راهبردهای یادگیری مهارت شنیداری بر مهارت گفتاری از دیگر یافته های این تحقیق است
۵.

مقاله به زبان انگلیسی: فرآیند گفتمانی ایجاد انگیزه: مطالعه موردی دو فراگیر ایرانی زبان انگلیسی؛ Discursive motivation construction: A case of two Iranian EFL learners(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزش تعامل تحلیل گفتمان انتقادی خود ایده آل شکل گیری گفتمان مدار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی میان رشته ای ها گفتمان انتقادی
  2. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی علوم مرتبط آموزش زبان دوم
تعداد بازدید : ۱۲۵۴ تعداد دانلود : ۶۶۰
بررسی فرآیند گفتمان مدار شکل گیری انگیزش فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی موضوعی پژوهشی نسبتاً نوین است. از این رو، مطالعات اندکی در مورد نقش گفتمان فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در شکل گیری انگیزش آنان وجود دارد. مطالعه ی کنونی تلاش کرده است تا فرآیند گفتمان مدار شکل گیری انگیزش دو نفر (یک پسر و یک دختر) از دانشجویان ایرانی در دانشگاه شیراز، ایران، را بررسی کند. دراین مطالعه تحلیل داده ها با استفاده از چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف (۲۰۰۳) نشان داد که انگیزش فراگیران زبان انگلیسی تک بعدی و ثابت نیست بلکه پیچیده، چند بعدی و متغیر است که به طور گفتمان مدار در تعامل دایمی بین فرد و موقعیت اجتماعی شکل می گیرد. همچنین، نتایج نشان داد که فرآیند گفتمان مدار شکل گیری انگیزش مستلرم تعامل همزمان چندین لایه از روابط بین فردی فراگیران، خود ایده آل آنها، و عواملی در موقعیتهای سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی پیرامون می باشد.
۶.

مقاله به زبان انگلیسی: خروجی اصلاح شده و جنسیت در کلاسهای زبان انگلیسی فعالیت محور؛ Modified output in task-based EFL classes across gender(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنس زبان آموزان ایرانی تعاملات دو نفره ادوات اصلاح آموزش زبان مبنی بر تکلیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۳ تعداد دانلود : ۴۸۷
مطالعه حاضر ادوات اصلاح استفاده شده توسط زبان آموزان مذکر و مونث در طی مکالمات دونفره مبتنی بر تکلیف را مورد بررسی قرار داده است. سه فعالیت معنی گرا ، یعنی توضیح تصویر ، تشخیص تفاوت، و تبادل نظر، برای جمع آوری داده ها از 24 یادگیرنده انگلیسی به عنوان زبان خارجی ایرانی (آذری زبان) (12 مذکر و 12 مونث در 4 جفت مذکر-مؤنث، 4 جفت مؤنث- مؤنث، و4 جفت مذکر- مذکر) با سطح مهارت متوسط در انگلیسی به عنوان زبان سوم مورد استفاده قرار گرفتند. تمامی تعاملات توسط دستگاه ویدیویی ضبط و رونویسی شدند. به منظور برقراری نظام مندی، 150 جمله اول مورد بررسی قرار گرفت تا مقدار تاثیر جنس هم صحبت بر استفاده از ادوات مختلف اصلاح با استفاده از مدل ارائه شده توسط مکی و همکارانش در سال 2003 ارزیابی شود. یافته های تحقیق نشان دادند که در بین ادوات اصلاح ""درخواست تصدیق"" از همه بیشترتوسط هر دو جنس مورد استفاده قرار گرفت. همچنین نتایج مشخص کردند که ""درخواست توضیح"" غالب ترین نوع استراتژی مورد استفاده بین دانش آموزان بدون توجه به جنسیت آنها می باشد. تجزیه آماری نشان میدهد که ادوات اصلاح درک ورودی و خروجی را آسان تر کرده و مذاکره برای فرم و معنی را افزایش میدهد. نتایج و پیشنهادات بیشتر در مقاله مورد بحث قرارگرفته اند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸