Teaching English as a Second Language

Teaching English as a Second Language

آموزش مهارت های زبان (JTLS) سال هفتم زمستان 1394 (2016) شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

THE GENERIC STRUCTURE OF ACKNOWLEDGMENTS IN PERSIAN DISSERTATIONS (بررسی ساختار صفحات تقدیر در پایان نامه های دانشجوهای ایرانی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فارسی ساختار گونه متن صفحات تقدیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۶ تعداد دانلود : ۵۵۸
تشکر و قدردانی در پایان نامه ها از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا از طریق آن افراد می توانند حسن نیت خود را نشان داده و به نوعی هویت آکادمیک خود را شکل دهند. در همین راستا مطالعه حاضر الگوی ساختاری صفحه تقدیر در 503 پایان نامه در طی سال های 1981 تا 2014 از دانشگاه های معتبر ایران را مورد بررسی قرار داده است. به طور کلی 65323 کلمه بررسی شدند. نتایج نشان داد که به طور کلی دانشجویان ایرانی از یک الگوی سه مرحله ای (گام آغازین، گام میانی، و گام نهایی) پیروی می کنند که هر کدام از این مراحل خود دارای چند قدم دیگر نیز بودند. نتایج تحقیق حاضر می توان اطلاعات سودمندی در اختیار دانشجویان و همچنین اساتید دانشگاهی قرار دهد.
۲.

TEXTUAL AND INTER-TEXTUAL ANALYSES OF IRANIAN EFL UNDERGRADUATES’ TYPES OF ENGLISH READING TOWARDS DEVELOPING A CAREFUL READING FRAMEWORK (تحلیل مهارت های خواندن متون انگلیسی در سطح متن و بین متن برای ارائه الگوی تقویت مهارت خواندن با دقت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خواندن با دقت درک مطلب در سطح جمله درک مطلب در سطح متن درک مطلب در سطح چندین متن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۵۳۶
با توجه به اهمیت مهارت های دقت در خواندن در آموزش عالی بویژه در سطوح متن و بین متنی و نقش آن در یادگیری موثر دانشجویان، در این تحقیق ""خواندن با دقت"" در بین دانشجویان کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور شیراز مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق 78 نفر از دانشجویان سال سوم و آخر دانشگاه پیام نور واحد شیراز در سال 1393 بودند که تمامی این جامعه به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند و بر این اساس داده های مورد نیاز جمع آوری شد. داده ها از روش پرسشنامه بسته، دفتر مطالعه، مصاحبه، آزمون و پروتکلهای گذشته نگر کلامی به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای کیفی و کمی استفاده شد. بخشی از داده های مورد نیاز با استفاده از الگوی ""تم"" مورد بررسی قرار گرفت و برای تحلیل داده های کمی از روش آمار استنباطی و آزمون فرض مبتنی بر تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد و بر این اساس تاثیر فاکتورهای مستقل مانند، سن، جنس و سطح تحصیلات بر کیفیت خواندن با دقت ارزیابی شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهارت دقت در خواندن در سطح جمله و متن بطور مکرر توسط شرکت کنندگان در تحقیق استفاده می شد. اما مهارتهایی نظیر بررسی نظرات نویسنده و خواندن منتقدانه، تبادل و مقایسه نظرات مختلف، قضاوت در مورد ارتباط بین متن ها و برقراری ارتباط بین متن ها که عموما منجر به خواندن موثر در سطوح بالاتر بین متنی مورد استفاده قرار می گیرد، توسط این دانشجویان مورد استفاده قرار نمی گرفت.
۳.

TEACHERS AS REFLECTIVE PRACTITIONERS: A SURVEY ON IRANIAN ENGLISH TEACHERS’ REFLECTIVE PRACTICE (مطالعه ای بر عملکرد آموزش مدبرانه ی معلم های زبان انگلیسی در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش مدبرانه نمودار صندلی پرسش نامه آموزش مدبرانه معلم های ایرانی زبان انگیسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۴ تعداد دانلود : ۳۹۴
آموزش مدبرانه، که اصلی جداناپذیر در آموزش است، هنوز مفهومی غیر واقعی دارد، احتمالاً به خاطر این است که زمانی در دسترس است که معلم ها با فرصت هایی برای ساخت دانش حرفه ای و نشان دادن تمرینات آموزش مدبرانه آماده می شوند. هدف مطالعه حاضر این است تا میزان سطح ادراک معلم های زبان انگلیسی از آموزش مدبرانه و نحوه ارائه آنها از این ادراک آزموده شود. برای این مطالعه طرحی چند روشی در دو مرحله آورده شد. در مرحله اول، داده ها از 60 معلم زبان انگلیسی با استفاده از یک پرسش نامه (اکبری، بهزادپور و دادوند، 2010) گردآوری شدند. در مرحله دوم، 6 معلم به صورت تصادفی در بین معلم هایی که نظرسنجی شده بودند انتخاب شدند و تدریس شان به صورت عملی مشاهده شد. پس از آن، مشاهدات توسط تکنیک نمودار صندلی بررسی شد تا بتوان نشانه هایی ازاستفاده آموزش مدبرانه در تدریس شان تحلیل شود. نتایج نشان دادند که معلم های تحت مطالعه درجه نسبتاً پایینی از این روش را بکار می گیرند و بیشتر تمایل داشتند به تدریس شخصی خودشان اکتفا کنند. پیشنهاد می شود برای اینکه معلم ها سطح قابل قبولی از یکپارچگی آموزش را بدست آورند، از شیوه های یادگیری دانش آموزانشان آگاهی یابند تا آنها را در جنبه های مهم تدریس درگیر کنند.
۴.

ACADEMIC WRITING REVISITED: A PHRASEOLOGICAL ANALYSIS OF APPLIED LINGUISTICS HIGH-STAKE GENRES FROM THE PERSPECTIVE OF LEXICAL BUNDLES (تحلیل عبارت شناسی گونه های مهم زبان شناسی کاربردی از منظر بافه های واژگانی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پایان نامه زبان شناسی کاربردی بافه های واژگانی مقالات تحقیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۵ تعداد دانلود : ۳۶۹
بافه های واژگانی ترکیبات چند کلمه ای رایجی هستند که در سیاق های مختلف به کار می روند. در دهه اخیر این ترکیبات چند کلمه ای مورد توجه محققان در زبان شناسی پیکره ای قرار گرفته است. در حالیکه بیشتر تحقیقات گذشته به تنوع و گوناگونی در استفاده از این ترکیبات در سیاق های مختلف پرداخته است مطالعات محدود و معدودی بر روی بافه های صورت پذیرفته است. به منظور بررسی گونگونی های مربوط به نظام علمی در استفاده از اینگونه ترکیبات در سیاق نوشتاری دانشگاهی این مطالعه کمی و کیفی به بررسی و تطبیق محدوده تواتر و کارکرد این مجموعه کلمات در مقالات تحقیقی زبان شنلسی کاربردی پرداخته است. نتایج این بررسی نشان داد که در کل بافه های واژگانی را می توان از خصوصیت های خاص این نظام علمی در همه گونه ها دانست. در عین حال هر گونه ای مجموعه خاصی از بافه ها در تکوین گفتمان خود بهره می برد. همچنین این بافه ها کارکرد های مختلفی در همه گونه ها داشتند. یافته های تحقیق توجه آموزشی خاصی را بر روی اینگونه ترکیبات بخصوص در انگلیسی با اهداف دانشگاهی که بر محور گونه نوشتاری است خاطر نشان می کنند.
۵.

IMPACT OF SYNCHRONOUS COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION ON EFL LEARNERS’ COLLABORATION: A QUANTITATIVE ANALYSIS (بررسی تاثیر ارتباط همزمان رایانه ای بر همکاری زبان آموزان ایرانی: تحلیل کمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همکاری ارتباط همزمان رایانه ای چت آی آر سی محیط دو بعدی محیط حضوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۳۷۸
در دو دهه ی اخیر، رایانه ها به طور بی سابقه ای وارد زندگی افراد شده اند چنانکه هر شخصی زندگی را بدون آنها نسبتا غیر ممکن می پندارد. در سالهای اخیر، محققان و آموزگاران در تلاش برای یافتن راههایی برای استفاده از رایانه و اینترنت در جهت بالابردن کیفیت آموزش بوده اند. از این رو، مطالعه ی آزمایشی حاضر تلاشی برای بررسی تاثیر ارتباط همزمان رایانه ای بر همکاری زبان آموزان ایرانی می باشد. با این هدف، تعداد 26 زبان آموز دختر در سطح بالای متوسط به طور تصادفی از یک موسسه ی آموزش زبان انتخاب و به یک گروه کنترل (کلاس حضوری) و دو گروه آزمایشی (چت آی آر سی و محیط دو بعدی) تقسیم شدند. سپس به آنها به مدت ده جلسه نگارش آموزش داده شد. دو گروه آزمایشی از طریق اینترنت توسط دو نوع متفاوت از برنامه های ارتباط همزمان رایانه ای آموزش دیدند در حالیکه آموزش گروه کنترل در یک کلاس حضوری انجام شد. داده های کمی مربوط به همکاری زبان آموزان توسط یک پرسشنامه سه قسمتی لیکرت بر اساس مطالعه ی هایثورنویت (2000) پس از انجام آزمونهای روایی و پایایی برای محیط هدف جمع آوری شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه هیچ تاثیر آماری قابل ملاحظه ای میان گروههای آزمایشی و کنترل از لحاظ یادگیری از طریق همکاری، تعامل در کلاس و احساس زبان آموزان نشان ندادند. نتایج نشان می دهند که محیط آموزش نمی تواند در مورد میزان همکاری، تعامل و احساس زبان آموزان عامل تعیین کننده ای باشد.
۶.

THREE TYPES OF COMMENTS ON CONTENT: TEACHER VS. PEER FEEDBACK (تاثیر فراهم ساختن سه نوع بازخورد با اهداف ارتباطی مختلف توسط معلم زبان انگلیسی و همکلاسی ها بر محتوای نگارش زبان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازخورد معلم بازخورد همکلاسی ها محتوای نگارش نوع بازخورد نقش ارتباطی بازخورد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۶ تعداد دانلود : ۳۸۲
تحقیق حاضر به بررسی تاثیر سه نوع بازخورد امری، پرسشی و خبری بر اصلاح محتوای نگارش زبان آموزان پرداخته است. این بازخوردها با اهداف گوناگون ارتباطی- دادن اطلاعات و خواستار شدن آن - توسط یک معلم زبان انگلیسی و نیز دیگر زبان آموزان فراهم گردید. شصت و چهار زبان آموز بین سنین 16 تا 26 سال که در سطح بالاتر از متوسط در موسسه آموزش زبان ایران تحصیل می کردند، در این مطالعه شرکت کردند. شرکت کنندگان به دو گروه متشکل از چهار کلاس تقسیم شدند؛ زبان آموزان دو کلاس از معلم و دو کلاس دیگر از همکلاسی ها بازخورد دریافت می کردند. صد و بیست و هشت نمونه از متون نوشته شده توسط شرکت کنندگان در هر گروه جمع آوری شد؛ در پیش نویس های جمع آوری شده تعداد ششصد و هفتاد و دو نمونه از اصلاحات اعمال شده بر اساس بازخوردهای معلم و دیگر زبان آموزان بر اساس چارچوب طراحی شده توسط فریس (1997) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازخوردهای معلم که به شکل پرسشی و خبری و با هدف خواستار شدن فراهم شدند و نیز بازخوردهای دیگر زبان آموزان که به شکل خبری و با نقش های ارتباطی مختلف داده شدند، بهترین تاثیر را در بهبود محتوای نگارش دانش آموزان داشته است. از سوی دیگر، بررسی داده ها نشان داد که بازخوردهای داده شده توسط معلم با هدف دادن اطلاعات کمترین تاثیر را براصلاح نگارش دانش آموزان داشته است. همچنین، در مواردی که معلم و زبان آموزان بازخوردهای خود را به صورت پرسشی و با هدف دادن اطلاعات فراهم ساختند، این بازخوردها تاثیر منفی بر نگارش دانش آموزان داشته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸