Teaching English as a Second Language

Teaching English as a Second Language

آموزش مهارت های زبان (JTLS) پاییز 1390 شماره 3 (پیاپی 64) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

برقراری روابط گزاره ای در ضمن خواندن داستان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داستان استنباط درک مطلب ساخت معنا نمادهای ربطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۴۰۲
مطالعه حاضر به بررسی برقراری روابط گزاره ای در ضمن خواندن متون داستانی می پردازد. 201 دانشجوی مقطع لیسانس، متون داستانی را خوانده و به انتخاب انواع مختلف نمادهای ایجاد همبستگی جهت ساخت معنای موردنظر پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که زبان آموزان در سطوح مختلف زبانی، الگوهای ثابتی را در روند درک روابط عطفی دنبال می کردند. خصوصا اینکه در هر سه گروه از توانش زبانی، از بین نمادهای ربطی، نمادهای بیان تضاد از جهت آسانی در درجه اول، نمادهای سببی در درجه دوم، نمادهای ترتیبی در درجه سوم و نمادهای افزایشی بعنوان دشوارترین نمادها شناخته شدند. نتایج این بررسی در زمینه فرضیه های مدل سازی و نیز درک مطلب و آموزش مهارتهای خواندن می تواند کاربردهای نظری و عملی داشته باشد.
۲.

تحلیل گونه ای نامه های الکترونیکی دانشجویان زبان انگلیسی و فیزیک با هدف تقاضای چاپ مجدد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل گونه ای درخواست چاپ مجدد نامه های الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۳ تعداد دانلود : ۵۵۸
در این تحقیق نامه های الکترونیکی که با هدف درخواست نسخه ای از یک مقاله از نویسنده آن یا سردبیر مجله نوشته می شوند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. این نامه های الکترونیکی که توسط دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دو گروه آموزشی فیزیک و زبان انگلیسی نوشته شده اند با هدف شناخت شباهتها و تفاوتها در سبک نگارش دانشجویان این دو گروه بررسی شدند. به همین منظور صد نامه الکترونیکی، 50 نامه از هر گروه، طبق مدل پیشنهادی توسط سویلز (1990) برای این نامه ها تحلیل شدند و ساختارهای کلامی و استراتژی ها و برخی ویژگی های ریزساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این بررسی حاکی از آن است که ویژگی های نگارشی دو گروه در خصوص ساختارهای کلامی شبیه هم می باشند در حالی که بیشترین تفاوت در کاربرد استراتژی ها و ریزساختار نگارش دو گروه مشاهده می شود. سبک نگارش نویسندگان این نامه ها در هر گروه متاثر از متن های از پیش آموخته شده بود و گروه فیزیک بیش از زبان خارجه (انگلیسی) تحت تاثیر قوانین نامه نگاری در زبان فارسی بودند.
۳.

قدرت سیاسی در کارکرد زبان: بررسی استفاده از عبارات احتیاط آمیز در مصاحبه های سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادب وجهه گفتار احتیاط آمیز بلاغت در سخن سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۹ تعداد دانلود : ۷۸۸
یکی از تدابیر ماهرانه در گفتار سیاسی، استفاده از عبارات احتیاط آمیزی است که با ابهام و کنایه همراه می شوند. با وجود اینکه پژوهش های فراوانی عبارات احتیاط آمیز را در گفتمان علمی و محاوره ای بررسی کرده اند، اما مطالعاتی که به این عبارات از نظر قدرت سیاسی، وجهه و ادب پرداخته باشند، بسیار اندک است. بدین منظور، با توجه به تنوع موضوعات و مصاحبه شوندگان، چهار مصاحبه سیاسی از پایگاه های اینترنتی BBC و CNN انتخاب گردید و بر اساس ترکیبی از طبقه بندی های موجود عبارات احتیاط آمیز تحلیل شدند. نتایج کمی و کیفی این تحلیل نشانگر وجود نوعی رابطه معکوس بین بسامد عبارات احتیاط آمیز و میزان قدرت سیاسی بود. به عبارت دیگر، میزان قدرت سیاسی در کیفیت وکمیت استفاده از این عبارات تاثیرمستقیم دارد. نتایج دیگر این تحقیق نشان می دهد که سوالات و رفتار مصاحبه کننده می تواند طرز استفاده از عبارات احتیاط آمیز را در مصاحبه شونده تغییر دهد. در نهایت، استفاده از این عبارات در مصاحبه های سیاسی، به اجرای ادب مثبت و نیز منفی کمک می کند.
۴.

متن ادبی و سیاست: بازخوانی پسااستعماری دو اثر کلاسیک از آثار ادبی بریتانیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست شرق شناسی ادوارد سعید رودیارد کیپلینگ ادبیات پسااستعماری ای.ام. فورستر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۲ تعداد دانلود : ۵۸۰
بحث عمده مقاله این است که رودیارد کیپلینگ شخصیت های مستعمره هند در رمان کیم را به عنوان دیگری و در مقابل شخصیت متمایز شده انگلیسی ترسیم می کند و فورستر نیز بر همین منوال در آثار خود از امپراطوری بریتانیا جانبداری می نماید. با این حال، رمان گذری به هند در راستای رد ارزش های بریتانیایی و شخصیت پردازی هندی ها گام برمی دارد که در قالب تغییر رویکرد نسبت به آشکارسازی واقعیت های امپریالیسم بریتانیا در دوره ای که هند به استقلال نزدیک می شود تجلی یافته است. علی رغم این واقعیت، بازنمایی شخصیت ها در اثر فورستر نیز مانند رمان کیم اثر کیپلینگ غیرواقع گرایانه باقی می ماند. پژوهشگر این مقاله تلاش می کند ثابت نماید در این زمینه هر دو نویسنده تمایلات سیاسی یکسانی دارند. تفاوت آنها تنها در راهبردی است که برای بیان ادبی اثر خود می گزینند. بازخوانی این دو متن ادبی در سایه نظریه های ادوارد سعید ارتباط میان متن و سیاست را فراهم آورده است.
۵.

تفاوت در دانش آموزشی معلمان آموزش زبان انگلیسی بر اساس مدرک تدریس آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش آموزشی مدرک تدریس مقوله تفکری معلمان آموزش زبان انگلیسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۴۵۳
بررسی دانش آموزشی معلمان در حال حاضر اهمیت زیادی در آموزش زبان انگلیسی به خود گرفته است. بر این اساس مطالعه حاضر به بررسی تفاوت بین دانش آموزشی معلمان زبان انگلیسی بر اساس مدرک تدریس آنان می پردازد. برای این منظور،60 معلم به عنوان آزمودنی های تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه استفاده شد. شناسایی مقوله های اصلی فکری این معلمان از طریق کدگذاری و طبقه بندی آنان صورت گرفت. نتایج تفاتهای معناداری را بین معلمان در شمار و نوع مقوله های فکری آنان نشان داد. مدیریت زبانی، بررسی رویه، مقوله احساسی، تفکر درباره خود، بررسی پیشرفت فراگیران، و باورها مقوله های اصلی تفکری معلمان دارای مدرک تدریس استاندارد را تشکیل دادند. مدیریت زبانی، بررسی رویه، بررسی پیشرفت فراگیران و مقوله احساسی مقوله های اصلی معلمان دارای مدرک تدریس غیرآکادمیک را تشکیل می دادند و مدیریت زبانی، بررسی رویه، بررسی پیشرفت فراگیران و توجه به رفتار فراگیران مقوله های اصلی معلمان بدون مدرک تدریس آکادمیک را تشکیل می دادند. تفکر درباره خود و باورها مقوله هایی فکری بودند که فقط در میان مقوله هایی فکری معلمان دارای مدرک تدریس استاندارد یافت می شد.
۶.

ارائه مدل راهبردهای گفتاری برای فراگیران زبان انگلیسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبردها مهارت گفتار تدوین مدل مدل راهبردهای گفتار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۸ تعداد دانلود : ۵۸۱
هدف این تحقیق ارائه مدلی برای راهبردهای گفتاری فراگیران زبان انگلیسی در ایران می باشد. تاثیر دو عامل جنسیت و سطح آگاهی زبان آموزان بر کاربرد راهبردهای گفتاری نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، مطالعه حاضر در دو بخش کمی و کیفی صورت پذیرفت. در بخش کیفی، از 30 نفر از زبان آموزان در سطوح مختلف، از مبتدی تا پیشرفته، با توجه به جنسیت آنها، مصاحبه به عمل آمد. با توجه به نظرات مصاحبه شوندگان و نکات مطرح شده از سوی آنان، مدلی برای راهبردهای گفتاری زبان آموزان ایرانی استخراج و پرسشنامه مربوط به آن نیز طراحی گردید. در بخش کمی، پرسشنامه طراحی شده به 210 نفر از زبان آموزان جهت جمع آوری دادها ارائه شد. پس از جمع آوری دادها با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی، 7 عامل استخراج گردید که به مدل نهایی راهبردهای گفتاری کمک کرد. همچنین، آزمون تی مستقل و مقایسه یک سویه واریانس جهت بررسی تاثیر جنسیت و سطح زبان بر کاربرد راهبردهای گفتاری بکار گرفته شد. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که این دو عامل تاثیر معنی داری بر بکارگیری راهبردهای گفتاری ندارند.
۷.

تاثیر ایدئولوژی جنسیتی مترجم بر ترجمه رمان بلندیهای بادگیر اثر امیلی برونته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنسیت فمینیسم ترجمه ایدئولوژی جنسیتی امیلی برونته بلندی های بادگیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۵ تعداد دانلود : ۹۲۸
مطالعه حاضر تاثیر ایدئولوژی جنسیتی مترجم را بر دو ترجمه فارسی از رمان بلندیهای بادگیر اثر امیلی برونته بررسی می کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با وجود تشابه بسیار زیاد این دو متن در رعایت برخی اصول ترجمه، در ترجمه قسمتهایی از رمان که جهت گیری جنسیتی وجود دارد، در هر دو ترجمه ایدئولوژی جنسیتی مترجم نقش کلیدی بازی می کند. به طوریکه می توان گفت هر دو مترجم (زن و مرد) تحت تاثیر این عامل متن مبدا را تفسیر کرده و آن را به زبان مقصد (فارسی) ترجمه کرده اند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶