عباس زارعی

عباس زارعی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه کاشان، کاشان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

بررسی کارکرد اجتماعی- فرهنگی ماشین نگاره ها بر اساس مدل قوم نگاری زبانی هایمز

کلید واژه ها: زبان و فرهنگزبان شناسی اجتماعیماشین نگارهقوم نگاری زبانیهایمز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی نظری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ برنامه ریزی و مهندسی فرهنگی
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۹۲
بشر در طول تاریخ برای ارتباط مؤثر با سایر افراد جامعه، راهکارهای متفاوتی را آزموده است. ازنگاره های اولیه بر دیوار غارها تا دیوار نوشته ها و ماشین نگاره ها همگی سعی دارند تا مانند آیینه ای تمام نما، گزارشگر ذهنیّات، احساسات و عواطف، آمال و آرزوها و دردهای بشری باشند. ماشین نگاره (ماشین نوشته) یکی از نمادهای مهم زبان، در جوامع شهری است که کمتر  توجه محققان ایرانی شده است. در این پژوهش، ارتباط از طریق ماشین نگاره ها و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آنها بررسی شد. از میان تعداد فراوانی از ماشین نگاره ها که به طور تصادفی در سالیان متمادی از سطح شهرهای مختلف جمع آوری شدند؛ مجموعه ای شامل 2312 ماشین نگاره به شیوه تحلیل محتوایی طبقه بندی، کدگذاری و بررسی شد. پراکندگی و کارکردهای اجتماعی و فرهنگی آنها بر اساس مدل قوم نگاری زبانی هایمز[1]معروف به SPEAKING نیز تحلیل و از نظر محتوایی به 15 مقوله تقسیم شد. بررسی فراوانی داده ها نشان داد که آموزه های مذهبی، نوشته های پند آموز و توصیه های اخلاقی بیشترین فراوانی و گونه های انتقادی و سیاسی دارای پایین ترین فراوانی بودند. نتایج ازمون خی2 نیز نشان داد که این تفاوت ها با سطح اطمینان 99 درصد معنا دارند. بررسی ماشین نگاره ها در مدل هایمز نشان داد که ماشین نگاره ها نیز مانند دیگر رویدادهای ارتباط کلامی بشر، با هشت عنصر موقعیت مکانی، ماهیت نویسندگان ، هدف، قالب زبانی، لحن کلام، نوع کانال ارتباطی ، هنجارها و ژانر خاص خود، پیام های اجتماعی و فرهنگی را به راحتی منتقل می کنند. [1]. Hymes
۲.

بررسی فراتحلیلی تأثیر شیوه آموزشی ژانر- مدار بر پیشرفت میزان مهارت در نگارش زبان انگلیسی

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۶
نگاهی به پژوهش های گذشته درباره تأثیر آموزش ژانر- مدار بر نگارش زبان انگلیسی نشان می دهد که یافته های پیشین بی ثبات و ناهمخوان هستند. با توجه به این مسئله، هدف مطالعه فراتحلیلی حاضر مشخص کردن میزان اثرگذاری این روش جدید بر یادگیری مهارت نگارش به زبان انگلیسی است. تحقیق حاضر به منظور محاسبه میانگین اثر شیوه آموزشی ژانر-مدار بر اساس مطالعات جهانی 26 سال گذشته و بررسی تعامل آن با متغیرهای تعدیل کننده (نوع فعالیت، سطح تحصیلات و زبان اول) انجام شد. جامعه آماری پژوهش های مرتبط شامل 255 مقاله پژوهشی بود. بر اساس معیارهای روش شناختی، از این جامعه 26 اثر پژوهشی تجربی و شبه تجربی به عنوان حجم نمونه پژوهش های واردشده در فراتحلیل انتخاب شدند. با توجه به اینکه دو مقاله از این 26 مورد، هر یک شامل گزارش دو پژوهش مجزا بود، در مجموع 28 اندازه اثر برای محاسبه میانگین اثر شیوه آموزشی ژانر-مدار بررسی شد. پس از بررسی محتوایی دقیق و کدگذاری مطالعات واردشده در فراتحلیل، اندازه میانگین اثر و نقش متغیرهای تعدیل کننده  با استفاده از نرم افزار CMA محاسبه شد. نتایج نشان داد که شیوه آموزشی ژانر-مدار  در مجموع اثر ضعیفی بر نگارش به زبان انگلیسی دارد (Cohen’s d= 0.298) و اندازه اثر متوسط آن در سطح دبستان، برای نگارش پاراگراف ها، و برای ژاپنی ها به طور معناداری بالاتر است.
۳.

The Relationship betweenEFL Learners’ Self-Identity Changes, Motivation Types, and EFL Proficiency

کلید واژه ها: motivationForeign LanguageSelf-Identity ChangeEFL Proficiency

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۳۷
This study aimed to explore the relationships between foreign language learners’ self-identity changes, motivation types, and Foreign Language proficiency associated with learning English in private language schools in Iranian context. Based on a stratified sampling, 204 English as a foreign language learners from three language schools in Tehran were selected to participate in the study. The instruments were a 30-item Likert-scale questionnaire on motivation types in seven categories: intrinsic interest, immediate achievement, learning situation, going aboard, social responsibility, individual development, and information medium; a 24-item Likert-scale questionnaire on self-identity changes in six categories: self-confidence change, additive change, subtractive change, productive change, split change, and zero change. Results revealed that self-confidence change was the prominent change common among foreign language learners. Canonical correlation analysis revealed that motivation types and self-identity changes were related through three pairs of canonical variables: intrinsic orientations related with personal identity changes, instrumental orientations related with cultural changes, and instrumental orientations related learners’ self-confidence change. Theoretical and pedagogical implications for foreign language learning and teaching are also discussed.
۴.

مقاله به زبان انگلیسی: تاثیر میزان حضور نویسنده و صدای وی بر کیفیت نگارش در زبان دوم (Voice in Short Argumentative Texts Written by Undergraduate Learners of English)

کلید واژه ها: نگارشآموزش زبانیادگیری زباننگارش علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۲۳۷
با توجه به خلا تحقیقاتی در زمینه صدای نویسنده یا حضور وی در متن، پژوهش حاضر به صورت تلفیقی و با کمک روشهای کمی و کیفی صدای نویسنده یا حضور وی در متن را در نگارش دانشجویان زبان انگلیسی مورد بررسی قرار داده است. شرکت کنندگان گروهی از دانشجویان رشته زبان انگلیسی در سطح کارشناسی و شیوه گردآوری اطلاعات از طریق مستندات نگاشته شده و مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده است. نتایج نشان می دهد صدای نویسنده یا حضور وی در متن نقش بسزایی در موفقیت در نگارش علمی دارد. این مقاله جزییات نتایج را مورد بحث قرار می دهد.
۵.

The Effects of Task Complexity on English Language Learners’ Listening Comprehension

نویسنده:

کلید واژه ها: EFLtask complexitytask difficultytask conditiontask-based teaching

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۹۰
This article reports on the findings of a study that investigated the impact of manipulating task performance conditions on listening task performance by learners of English as a foreign language (EFL). The study was designed to explore the effects of changing complexity dimensions on listening task performance and to achieve two aims: to see how listening comprehension task performance was affected and to investigate possible overlaps between EFL learners’ perceptions of task difficulty and hypothesized task complexity. A purposive sample of 54 first-year EFL learners randomly assigned to two parallel conversation classes in an English department of a major public university participated in the study and performed listening tasks in a language lab. The instruments used for data collection were seven tasks taken from a TOEFL Test Preparation Kit, each followed by listening comprehension questions and an item on the participants’ personal perception of the difficulty of the task. During counter-balanced administrations, the tasks were manipulated for one of the four dimensions of task difficulty (adequacy, immediacy, perspective, and prior knowledge). The resulting data included the participants’ perception of difficulty as well as their performance scores under less complex and more complex conditions. One-sample T-test and correlation analyses of the data revealed that for all of the four complexity dimensions, the hypothesized less complex task condition led to better learner performance. The correlation between learner-assigned difficulty score for the task at hand and theoretical task complexity level was significant only for the immediacy dimension (r=-0.67, p<.05). The results offer support for task complexity frameworks, raise doubts about learners’ perceptions of tasks, and imply possibilities for task manipulation in language learning contexts.
۶.

تأثیر آموزش از طریق روش تدریس ژانر- مدار بر عملکرد دانشجویان در نامه‌نگاری انگلیسی

نویسنده:

کلید واژه ها: نامه نگارینگارش زبان دوم ،آموزش نگارشروش ژانرمدارتقاضانامه شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۷ تعداد دانلود : ۵۵۸
کاربرد روش نوظهور ژانر- مدار در آموزش نگارش زبان دوم و تاثیر احتمالی کاربرد این روش بر عملکرد فراگیران زبان در نگارش به طور کامل در تحقیقات اخیر آموزش زبان بررسی نشده است. در پژوهش حاضر تاثیر آموزش نامه نگاری از طریق روش ژانر– مدار بر جنبه های کمی و کیفی نامهنگاری گروهی از دانشجویان رشته زبان انگلیسی به شیوه شبه تجربی بررسی شد. 140 دانشجوی رشته زبان انگلیسی شامل 26 مرد و 114 زن از دانشگاههای اصفهان و کاشان در دو گروه آزمایشی و گروه شاهد در ایــن تحقیق شرکت کردند. گروه آزمایشی (70 نفر) از طریق شیوه ژانر- مدار نحوه نوشتن تقاضا نامههای شغلی به زبان انگلیسی را آموختند ولی گروه شاهد از این آموزش بیبهره بودند. پس از پایان آزمایش شاخصهای کمی و کیفی نگارش کلیه دانشجویان شرکت کننده مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که تدریس از طریق روش ژانر– مدار تاثیر مثبت و به سزایی بر کیفیت نگارش دارد ولی از لحاظ کمیت نگارش تفاوت معنی داری بین گروه آزمایشی و گروه شاهد مشاهده نشد. بر اساس یافته های این تحقیق نقاط ضعف و قوت شیوه ژانر– مدار در آموزش نگارش بررسی شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان