احمد علی بابایی

احمد علی بابایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

Task Complexity Manipulation and EFL learners’ interactions in the process of collaborative pre-planning(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Collaborative Pre-planning Cognition Hypothesis Language-related Episodes task complexity

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۳۶۴
Today, learners’ interaction and collaborative task performance have attracted increasing attention from language teachers and researchers. The present study investigated whether collaborative pre-planning, task complexity manipulation, and language proficiency level play a role in learners’ interactions. To this end, 128 EFL learners from two different language proficiency levels carried out three different tasks, whose complexity was manipulated based on Robinson’s task complexity framework. Retrospective semi-structured interviews were conducted which led the researchers to a better understanding of the unobservable underlying processes they underwent in the pre-task planning stage. The learners’ interactions were closely examined, analyzing all their language related episodes quantitatively as well as qualitatively. The results partially supported the Cognition Hypothesis and highlighted that cognitively demanding tasks provide more learning opportunities as learners confront more challenges, compared to undemanding tasks. The results were highly revealing about the process learners undergo in the pre-task planning stage, which can be considered by applied linguists, language teachers and material designers in providing considerable learning opportunities.
۲.

Evaluation of the Undergraduate TEFL Program at Farhangian University: Merits and Demerits(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: evaluation Undergraduate TEFL program Farhangian University Merits Demerit

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۳۵۰
This study was an attempt to evaluate the undergraduate TEFL program at Farhangian University. The university specializes in educating prospective teachers and the program is important since it is expected to equip the student teachers with the knowledge and skills necessary for qualified teachers. Hence, in this study, measures were taken to investigate the merits and demerits of the implemented TEFL program and explore the domains in which the program needs to be improved. The study assessed the program from the perspectives of 220 student teachers, 32 teacher educators, and 12 heads of departments and experts including the university deans, deputies, and research and teaching staff, through using three instruments, i.e. questionnaires, interviews, and observations in a mixed methods design .The findings indicated that the TEFL program did not address some educational and administrative needs as the participants believed that they were not enriched with the necessary skills, the practice of the learned theories, problem solving, critical thinking, flexibility, and innovation. Furthermore, this study demonstrated several theory- practice gaps in the curriculum.
۳.

Syntactic Structures and Rhetorical Functions of Electrical Engineering, Psychiatry, and Linguistics Research Article Titles in English and Persian: A Cross-linguistic and Cross-disciplinary Study(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۵۶۳
A research article (RA) title is the first and foremost feature that attracts the reader's attention, the feature from which she/he may decide whether the whole article is worth reading. The present study attempted to investigate syntactic structures and rhetorical functions of RA titles written in English and Persian and published in journals in three disciplines of Electrical Engineering, Psychiatry, and Linguistics. To this end, 750 English and 750 Persian RAs were randomly selected from reputable English and Persian journals in these fields and syntactic structures of their titles were analyzed based on Dietz’s (1995) taxonomy. The results revealed that, despite some similarities, there were some cross-linguistic and cross-disciplinary differences in title structures. The differences were found in title components and title length and style. Generally, English titles were shorter in length than Persian ones. Psychiatry titles were the longest, whereas Linguistics ones were the shortest. Although the majority of titles were single-unit ones, English authors used multiple-unit titles more than Persian ones. Multiple-unit titles were also employed the most in Linguistics RAs. No significant difference was found regarding combinations of multiple-unit titles in the two languages; however, topic-description combinations were the most frequent in Electrical Engineering and Linguistics titles, whereas topic-method ones were the most popular in Psychiatry titles. Moreover, the post-modified nominal group construction was the most frequent syntactic structure across single-unit titles. Such findings can contribute to the developments of English for Specific Purposes and provide some information about Persian and English RA titles structures in different disciplines.
۴.

بررسی ساختارهای نحوی عنوان مقالات در رشته های زبان شناسی کاربردی، مهندسی عمران و دندانپزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختارهای نحوی انگلیسی با اهداف ویژه عنوان مقالات اجزای عنوان سبک عنوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۷ تعداد دانلود : ۴۹۹
از آنجا که عناوین بیانگر محتوای مقالات هستند، می توان از آنها به عنوان مهم ترین مولفه در بررسی میزان رجوع به مقالات یاد کرد، بنابراین بررسی ساختارهای نحوی و کاربردهای بلاغی آنها در عناوین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر بر آن بوده که ساختارهای نحوی مورد استفاده در عنوان مقالات در سه رشته مهندسی عمران، دندانپزشکی و زبانشناسی کاربردی را مورد بررسی قرار دهد. لذا، 420 مقاله به صورت تصادفی از 4 مجله معتبر در هر رشته انتخاب و ساختارهای نحوی عناوین آنها بر اساس مدل دیتز (1995) بررسی شد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این مهم بود که اگر چه در ساختارهای نحوی مقالات رشته های مختلف تشابهاتی وجود دارند، تفاوت های مربوط به هر رشته قابل توجه و تأمل است. این تفاوت ها نه تنها در اجزای عناوین بلکه در طول و سبک آنها مشاهده شد. در واقع این موارد نشان دهنده وجود نقاط افتراق در قوانین نگارشی رشته های مختلف می باشد. علاوه بر این، از این طریق می توان به وجود تفاوت های ارتباطی و بلاغی در ماهیت تحقیق در هر رشته پی برد. این یافته ها می تواند در بررسی، درک و اجرای اصول انگلیسی با اهداف ویژه کمک شایانی داشته باشد.
۵.

مقاله به زبان انگلیسی: کاوشی در موضوع انتقال انطباقی در محیط نوشتاری: مطالعه ای موردی در خصوص زبان انگلیسی برای اهداف عمومی (A Probe into Adaptive Transfer across Writing Contexts: A Case of an EGAP Class)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتقال انطباقی انگلیسی برای اهداف عمومی انتقال یادگیری نوشتار زبان دوم فرآیند انتقال نوع انتقال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۸ تعداد دانلود : ۴۹۳
به منظور برسی مباحث مربوط به انتقال انطباقی در نوشتار زبان دوم و از آنجاییکه انتقال در این مفهوم جدید مورد توجه نبوده است، تحقیق حاضر تلاش نموده است تا موضوع فوق الذکر در کلاس زبان انگلیسی برای اهداف عمومی را واکاوی نماید. اطلااعات لازم از طریق مصاحبه و نگارشهای انجام شده جمع آوری و بررسی گردید. نتایج به تقسیم بندی انتقال انطباقی به پنج مورد انجامید: 1- سازماندهی، 2- اصلاح ساختار، 3- بازنویس مجدد، 4- استعاره سازی و 5- استفاده از منابع. در مرحله ای دیگر تحلیل اطلاعات نشان داد که در حصول موارد بالا نویسندگان زبان خارجی از فرآیندهای متفاوتی بهره می گیرند که همگی دلالت بر چند وجهی بودن این توان بالقوه دارد. از منظر رشته های تحصیلی نویسندگان مورد بحث، رشته زبان انگلیسی بیشترین و رشته مهندسی برق کمترین استفاده را از انتقالهای انطباقی داشتند. به هر حال نتایج بدست آمده تاکیدی بر شرایط مطلوب چنین کلاسهایی برای گسترش انتقال انطباقی می باشد.
۶.

On the Teachability of L2 Uninterpretable Features: Instructing Resumptive Pronouns through Contrastive Analysis vs. Dictogloss Techniques(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Dictogloss procedure Contrastive analysis Resumptive pronouns Un/interpretable feature

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۳۷۴
Although uninterpretable features are claimed to be an area of difficulty for EFL learners, they are still one of the less explored areas of research in the field of L2 pedagogy. The present study sought to investigate the impacts of two techniques, namely contrastive analysis and dictogloss on EFL learners’ mastery of resumptive pronouns, an uninterpretable feature absent in English relative clauses but present in most Persian ones. To this end, 77 elementary EFL learners with similar background in English were selected and assigned to three groups: one control and two experimental. Before and after the instruction the participants were administered a 50-item Grammaticality Judgment test and a 20-item translation test which had been developed and validated for use in this study. The results showed that all three groups had significant progression after the treatments, but the comparison among the groups indicated no statistically significant difference. This may suggest that L2 exposure had a more important role in the participants’ performance than the instruction type (contrastive analysis and dictogloss). The findings seem to support the importance of exposure to such L2 structures over time and that instruction cannot always accelerate acquisition.
۷.

Linguistic and Discoursal Features of Text Message Language Created by Iranian Male and Female SMS Users

کلید واژه ها: Discoursal features Gender Linguistic Features short message service text messages

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۷۳
The present study sought to examine the linguistic and discoursal features in the language of the text messages created by Iranian EFL learners. To this end, 400 text messages were collected from both genders. The contents of the collected data were analyzed in terms of linguistic features as well as discoursal features. The results highlighted the important role of gender in linguistic and discoursal features of text messages created by Iranian mobile phone users. More specifically, females’ use of complex sentences, formal opening and closing, and expression of thoughts, feelings, and emotions in their messages were much higher than men who created simple, short and to the point messages. The findings of this study highlight the role of text messages as a pedagogical tool since they are widely used to send or receive learning or information contents.
۸.

مطالعه ی فاکتورهای موفقیت و شکست و نِمودهای آن ها در پروژه های بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار در ایران به واسطه ی به کارگیری چارچوب همه جانبه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موفقیت بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار پیاده سازی پروژه چارچوب همه جانبه عوامل موفقیت و شکست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۰۰
بازمهندسی فرآیندهای کسب وکار از جمله مفاهیمی است که با در نظر گرفتن دیدگاه فرآیندی به سازمان ها موفقیت های بزرگی را نوید می دهد. از آن جایی که این مفهوم ترکیبی از چندین دیسیپلین است، موفقیت در آن نیازمند در نظر گرفتن فاکتورهای متفاوتی است. بنابراین مطالعه های متنوعی در خصوص شناسایی فاکتورهای موفقیت و شکست پروژه های بازمهندسی انجام شده است. شرایط خاصی که درسازمان های ایرانی حاکم است، این نیاز را فراهم می سازد تا ضمن به کارگیری چارچوبی همه جانبه، چگونگی تاثیر این فاکتورها در سازمان های ایرانی مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله وضعیت فاکتورهای موفقیت در اجرای پروژه های بازمهندسی در ایران به واسطه ی مطالعه ی موردی چندین سازمان مختلف که درگیر این چنین پروژه هایی بوده اند بررسی شده است و نتایج با استفاده از روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شده است. درنهایت نکات قابل توجه که در شرایط خاص سازمان های ایرانی به وقوع می پیوندد، مورد بحث قرار می گیرد. یافته های این پژوهش علاوه براین که می تواند در متناسب سازی چارچوب همه جانبه مؤثر واقع شود، می تواند در برنامه ریزی پروژه های بهبود و همچنین کنترل پیشرفت پیاده سازی کمک شایانی نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان