دانش حسابداری

دانش حسابداری

دانش حسابداری سال دوم تابستان 1390 شماره 5

مقالات

۱.

پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان و مقایسه آن با الگوهای سنتی

۲.

بررسی رابطه کیفیت سود و بازده آینده سهام در شرکتهای

۳.

ارائه الگوی اقتضایی برای فرایند انتقال از مبنای نقدی به مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ایران

۴.

رابطه نظام راهبری و حق الزحمه حسابرسی مستقل شرکتها

۵.

ارزش گذاری سهام و ناهمگنی رفتار سهامداران در بورس اوراق

۶.

بررسی رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی از دیدگاه قرارداد روانی و تعهدات عاطفی سازمانی

۷.

تجزیه و تحلیل رابطه بین جریانهای نقد عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰