دانش حسابداری

دانش حسابداری

دانش حسابداری سال دوم بهار 1390 شماره 4

مقالات

۱.

پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان و مقایسه آن با الگوهای سنتی

۲.

بررسی رابطه کیفیت سود و بازده آینده سهام در شرکتهای

۳.

ارائه الگوی اقتضایی برای فرایند انتقال از مبنای نقدی به مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰