حرکت

حرکت

حرکت بهار 1384 شماره 23 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

افزایش کارایی با سیاست خصوصی سازی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۱۵
هدف از اجرای این تحقیق مطالعه و بررسی آثار خصوصی سازی در افزایش کارایی اقتصاد ملی بویژه در بخش خدمات عمومی آثار و تبعات ویژه آن بر ورزش کشور در بخش قهرمانی است نمونه آماری 326 تن از مدیران سازمان تربیت بدنی تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در 8 گروه از سطوح مختلف مدیریتی و همچنین در 4 گروه مدیران باشگاه ها مدیران آموزشی اجرایی و ستادی در دوره ده ساله 83-1373 در سطح کشور در نظر گرفته شدند تحقیق از نوع پیمایشی و از طریق میدانی و کتابخانه ای انجام شده است برای بررسی اهداف ویژه و آزمون فرضیه های تحقیق از پرسشنامه 54 پرسشی در 8 زمینه اصلی استفاده شد روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق با بهره گیری از روش های آماری و با ضریب اطمینان 95 در صد مورد بررسی و تایید قرار گرفت مدیران در مجموع نسبت به اعمال سیاست خصوصی سازی( 3/83 در صد نظر موافق دارند و متعقدند اجرای سیاست مزبور با توسعه و تحول در ورزش و ارتقای کارایی همراه است و موجب اصلاح ساختار ورزش کشور خواهد بود.
۲.

مقایسه تأثیر یک نوع برنامه تمرینی منتخب در آب و خشکی بر قدرت عضله چهارسر ران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۷ تعداد دانلود : ۸۱۳
هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر یک تمرین قدرتی مشابه با دستگاه بدنسازی در آب و خشکی بر میزان قدرت عضله چهار سر ران در زوایای 45 و 90 درجه باز کردن زانوست بدین منظور از بین 75 دانشجوی پسر دانشگاه بو علی سینا 5 کلاس که واحد تربیت بدنی یک را انتخاب کرده بودند 45 نفر انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه شاهد تمرین در خشکی و تمرین در آب تقسیم شدند قدرت عضلانی افراد شرکت کننده در آزمون قبل و بعد از تحقیق در زوایای 45 و 90 درجه باز کردن زانو اندازه گیری شد این تمرینات 15 جلسه ادامه داشت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی شامل اندازه گرایش مرکزی و پراکندگی و آمار توصیفی تست تی استیودنت مستقل و وابسته و تحلیل واریانس یک طرفه انجام شد از آزمون پیگردی توکی نیز استفاده شد وکلیه محاسبات با نرم افزار SPSS انجام گرفت نتایج تحقیق نشان داد که تمرین در خشکی و آب در افزایش قدرت عضله چهارسر ران در باز کردن مفصل زانو در وضعیت های 45 و 90 درجه زانو تاثیر معنی داری دارند(05/0>P) تاثیر تمرین در خشکی بیشتر از تاثیر در آب بر افزایش قدرت عضله چهار سرران در باز کردن مفصل زانو در زوایای مذکور بوده است
۳.

بررسی اثر برد و باخت و جهت گیری هدفی بر میزان عزت نفس در فوتبالیست های لیگ کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۵ تعداد دانلود : ۸۱۳
یکی از هدف های عمده هر علم بخصوص روان شناسی ورزش اندازه گیری پدیده های مورد نظر و دادن جنبه کمی به آنهست در این زمینه پژوهشی با هدف بررسی اثر برد و باخت با توجه به جهت گیری هدفی (وظیفه مدار و خود مدار) بر میزان عزت نفس در فوتبالیست های لیگ کشور (دسته اول و برتر) تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شد بدین منظور 60 آزمودنی با انتخاب تصادفی تحت عنوان حجم نمونه در جامعه آماری تیم های شرکت کننده در لیگ دسته اول و برتر کشور به پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و پرسشنامه های وظیفه مداری و خودمداری در ورزش پاسخ دادند پس از استخراج یافته ها و تنظیم جداول توزیع فراوانی به بررسی داده های حاصله با نورم مندرج در پرسشنامه به ارزیابی میزان عزت نفس آزمودنی ها پرداخته شد سپس با استفاده از روش های آماری و T وابسته و T مستقل به بررسی اثر برد و باخت و جهت گیری هدفی بر میزان عزت نفس اقدام شد نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین میزان عزت نفس وظیفه مداران قبل از مسابقه و بعد از برد (P=0/226) و همچنین بعد از باخت ( P=0/74) تفاوت معنی داری وجود ندار این نتیجه در مورد خود مداران قبل از مسابقه و بعد از برد (P=0/186) و نیز بد از باخت (P=0/054) تفاوت معنی داری را نشان نداد همچنین بین میانگین نمره های عزت نفس در دو گروه وظیفه مدار و خود مدار متعاقب برد (P=0/054) و نیز پس از باخت (P=0/450) تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
۴.

بررسی رابطه کمال گرایی و موفقیت ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۹ تعداد دانلود : ۱۰۰۰
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال گرایی و موفقیت ورزشی در ورزشکاران بود بدین منظور یک نمونه 74 نفری (44 پسر و 30 دختر) از دانشجویان رشته های مختلف ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران در این پژوهش شرکت کردند برای سنجش کمال گرایی از ورزشکاران خواسته شد مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی را تکمیل کنند و برای ارزیابی موفقیت ورزشی مقیاس موفقیت ورزشی توسط مربیان و ورزشکاران اجرا شد نتایج پژوهش نشان داد بین کمال گرایی مثبت و منفی به ترتیب با موفقیت ورزشی همبستگی ساده مثبت و منفی وجود دارد اما فقط کمال گرایی مثبت می تواند تغییرات مربوط به موفقیت ورزشی را به صورت معنی دار پیش بینی کند کمال گرایی مثبت از طریق ویژگی هایی مانند واقع بینی پذیرش محدودیت های شخیص انعطاف پذیری احساس رضایت و خرسندی از عملکرد شخیص تقویت عزت نفس و اعتماد به خود و همچنین برداشت مثبت فرد از حمایت ها و ارزشیابی های اجتماعی با افزایش موفقیت ورزشی ارتباط دارد
۵.

بررسی میزان هزینه سرانه دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و مقایسه آن با هزینه سرانه دانشجویی چند رشته منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۸ تعداد دانلود : ۶۷۴
هدف از اجرای این تحقیق بررسی میزان سرانه دانشجویی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی و مقایسه آن با هزینه سرانه دانشجویی رشته های فنی – مهندسی روان شناسی و علوم تربیتی علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران است بر اساس نتایج به دست آمده دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی در سال 1380 با سرانه دانشجویی 50/7550575 ریال بیشترین میزان را دارا بوده است دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در همین سال دارای سرانه دانشجویی 24/749630 ریال بوده در رتبه دوم قر ارداشت دانشکده فنی و مهندسی در سال 1380 با سرانه دانشجویی 63/4009839 ریال درمرتبیه سوم و دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی با سرانه دانشجوئی 71/2980197 ریال در مرتبه چهارم قرار داشت با مقایسه سرانه دانشجویی در چهار دانشکده مذکور به نظر می رسد بعضی دانشکده ها با توجه به وظایف آموزشی پژوهشی از سرانه دانشجویی بالاتری نسبت به دانشکده های دیگر برخوردارند پیشنهاد می شود در مورد افزایش بودجه دانشکده های دیگر تصمیم گیری لازم به عمل آید.
۶.

تعیین ارتباط سطح فعالیت بدنی با عوامل خطرزای قلبی- کرونری در کارگران میانسال مرد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۹ تعداد دانلود : ۶۷۲
هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی با عوامل خطر زای کرونری قلب در کارگران مرد میانسال بود بدین منظور30 آزمودن یبا میانگین سنی 3/53 + 44 سال، قد 5/04 + 170 سانتی متر و وزن 7/41 + 76/63 کیلوگرم از بین کارگران مرد میانسال کارخانه های استان گیلان به صورت غیر تصادفی هدفدار انتخاب شدند برای اجرای تحقیق نخست آزمودنی ها پرسشنامه اندازه گیری سطح فعالیت بدنی (PA) یک را تکمیل کردند سپس وزن قد دور شکم و ران برای تعیین در صد چربی بدن (BF) صورت گرفت همچنین عوامل خطر زای بیماری قلبی کرونری شامل فشار خون سیستولیک (SBP) فشار خون دیاستولیک (DBP) کلسترول تام (TC) لیپوپروتئین کم چگال (LDL) لیپوپروتئین پرچگال (HDL) تری گلیسیرید (TG) نسبت کلسرتول به لیپوپروتئین پرچگال (TC/HDL) و نسبت دور شکم به دور لگن (WHR) نیز تعیین شد برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده و حداقل سطح معنی داری برای این تحقیق 0/05 تعیی شد نتایج این تحقیق نشان داد بنی PA با % BF ، SBP ، DBP ، WHR ، TG ، HDL ، LDL ، TC رابطه معنی داری مشاهده نشد
۷.

آزمون مفروضات تئوری اقتضایی فیدلر در دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۹۸
هدف این تحقیق بررسی اعتبار و وسعت کاربرد مدل اقتضایی قیدلر در اثر بخشی رهبری است این تحقیق مدل را به واحدهای آموزشی تربیت بدنی در دانشگاه های آموزش عالی کشور توسط مطالعه مدیران واحدهای آموزشی مربوط تعمیم می دهد اطلاعات از 25 نفر از مدیران و 145 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی که در زمان انجام پژوهش به ترتیب 100 و 81 در صد تراکم جوامع تحت بررسی را بخود اختصاص داده بودن جمع آوری شد سبک رهبری مدیران توسط مقیاس میزان واحد LPC مساعد بودن موقعیت بر اساس روابط رهبر عضو و اثر بخشی رهبری توسط مقیاس اثر بخشی آموزشی تعیین شد بر اساس تئوری اقتضایی قیدلر فرضیه اول تحقیق بیان می کند که مدیران وظیفه گرا در موقعیت های کاملا مساعد از بهترین عملکرد برخوردارند فرضیه دوم اظهار می دارد مدیران رابطه گرا در موقعیت هایی که از لحاظ مساعد بدون در حد وسط قراردارند از عملکرد بهتری برخوردارند وفرضیه سوم بیان می کند که مدیران وظیفه گرا در موقعیت های کاملا نامساعد از بهترین عملکرد برخوردارند.
۸.

بررسی و مقایسه آمادگی قلبی- عروقی و استرس فیزیولوژیک دو گروه فعال و غیر فعال اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد (سنین 30 - 50)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۵ تعداد دانلود : ۵۶۳
۹.

مقایسه مهارت های روانی پایه، روانی- جسمانی و شناختی ورزشکاران مرد برتر رشته های گروهی و انفرادی استان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۹۴
مهارت های روانی و خودکارامدی ازعوامل مهم موفقیت ورزشکاران در سطوح بالای ورزشی به شمار می آید هدف از تحقیق حاضر مقایسه مهارت های روانی پایه روانی جسمانی و شناختی ورزشکاران مرد برتر رشته های گروهی وانفرادی استان خوزستانو رابطه این مهارت ها با خودکار امدی آنان است روش این تحقیق توصیفی و از نوع میدانی است ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه سنجش مهارت های روانی اوتاوا OMSAT2 سالملا و همکاران 1992 و پرسشنامه خودکارآمدی شرر و آدامز 1983 است روایی و پایایی این پرشسنامه های موفقیت آمیز گزارش شدند نمونه آماری تحقیق را 100 ورزشکار برتر رشته های گروهی و 100 ورزشکار برتر رشته های انفرادی استان خوزستان تشکیل می دادند پس از جمع آوری داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی مانند آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل داده ها استفاده شد آزمون فرضیه های تحقیق در سطح کمتر از p<0/05 نشانداد بین مهارت های روانی پایه و روانی جسمانی و مهارت های شناختی ورزشکاران گروهی و انفرادی تفاوت معنی داری وجود ندارد بین مهارت های روانی ورزشکاران گروهی و انفرادی با خودکارآمدی آنان همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد به طور کلی نتیج تحقیق نشان داد که مهارت های روانی و خودکار آمدی اهمیت یکسانی در ورزشکاران برتر رشته های انفرادی و گروهی دارد واجزای جدایی ناپذیر رقابت های ورزشی به شمار می روند.
۱۰.

بررسی مقایسه ای ناهنجاری های ستون فقرات پسران و دختران دانش آموز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲۲ تعداد دانلود : ۱۳۱۰
تحقیق حاضر به بررسی و مقایسه ناهنجاری های وضعیتی ستون فقرات دختران و پسران پرداخته است بدین منظور 616 دانش آموز مقطع راهنمایی بعنوان نمونه تحقیق شامل 300 دختر و 316 پسر با دامنه سنی 15-12 سال با استفاده از صفحه شطرنجی Posture screen و آزمون نیویورک به طور داوطلبانه مورد ارزیابی قرار گرفتند انتخاب نمونه ها به صورت خوشه ای و تصادفی بود علاوه بر ارزیابی وضعیتبدنی اطلاعات مربوط به عادات حرکتی و فعالیت ورزشی آنان نیز از طریق پرسشنامه به دست آمد مهم ترین نتایج این تحقیق عبارت ایت از اینکه پسران 75/79 در صد و دختران 66/81 درصد و دختران 66/81 در صد و به طور کلی 68/80 در صد جامعه مورد پژوهش دچار ناهنجاری های وضعیتی ستون فقرات اند بین وضعیت شانه ها و کیفوز پشتی پسران و دختران اختلاف P<0/01 و بین وضعیت ستون فقرات پسران و دختران از نمای خلفی اختلاف معنی داری وجود دارد p<0/01 در ارزیابی وضعیت ستون فقرات آزمودنی ها ملاحظه شد که نرخ شیوع اغلب ناهنجاری ها در دختران بیشتر از پسران است که با توجه به مستعد بودن زمینه های ابتلای دختران به ناهنجاری های ستون فقرات و نیز محدودیت اجتماعی مرتبط با فعالیت های حرکتی و ورزشی آنها توجه جدی تر به برنامه های غربالگری تجویز حرکات اصلاحی و فراهم آوردن زمینه های فعالیت بدنی آنان ضروری به نظر می رسد
۱۱.

توصیف امکانات فوق برنامه ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی از دیدگاه مدیران تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۳ تعداد دانلود : ۸۲۲
هدف از این پژوهش توصیف امکانات فوق برنامه ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی از دیدگاه مدیران تربیت بدنی است کلیه ادارت تربیت بدنی و فوق برنامه ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی در تحقیق شرکت داشتند ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه ای مشتمل بر 15 سئوال ترکیبی از نوع باز و بسته برای پاسخگویی برای مدیران تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها ارسال شد برای روایی محتوایی پرسشنامه ها از اظهار نظر 25 استاد خبره در فوق برنامه های ورزشی دانشگاه ها استفاده شد زمانی می توانیم بستر مناسب برای نیل به اهداف فوق برنامه ورزشی ( ارتقای سطح سلامتی کسب مهارت ها و افزایش روابط اجتماعی استفاده بهینه از اوقات فراغت و تفریحات سالم ) داشته باشیم که زیر ساخت های ورزش دانشجویی را ترمیم کرده باشیم به نظر می رسد احداث اماکن و تاسیسات ورزشی دانشجویی مورد نیاز در هر دانشگاه برای نیل به اهداف فوق برنامه ورزشی ضرورت دارد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹