حرکت

حرکت

حرکت بهار 1383 شماره 19 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور از دیدگاه داوران، سرپرستاران، مربیان و دانشجویان شرکت کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۷ تعداد دانلود : ۵۲۰
هدف تحقیق حاضر عبارت بود از توصیف نظر داوران سرپرستان مربیان و دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان تهران سال 1379 درباره سطح رشته های ورزشی در دانشگاه ها و اشکالات مهمی که د رراه رشد و گسترش آن ها د راین موسسه ها وجود دارد از دیگر اهداف تحقیق محاسبه شاخص های آمار توصیفی برای ورزش های رکوردی و امتیازی این المپیاد و تهیه نورم های استاندارد برای آن ها بوده است در ضمن تعیین مقام های اول تا ششم دانشگاه های شرکت کننده در هر یک از رشته های پنجمین المپیاد های ورزشی دانشگاهی برای زنان و مردان و همچنین رده بندی نهایی دانشگاه ها تا مقام بسیتم در کل رشته ها در این المپیاد بوده است جامعه تحقیق را سرپرستان مربیان افراد فنی و اجرایی مسابقات و دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در پنجمین المپیاد ورزش یدانشجویان کشور در سال 1379 تشکیل می دادند که در مجموع از المپیاد زنان 1531 نفر (63/3 در صد) و از المپیاد مردان 2257 نفر (58/4 د رصد ) به طو رکامل در تحقیق شرکت کردند نتایج نشان می دهد ضعیف ترین رشته های ورزشی در گروه زنان ژیمناستیک و تیر اندازی و در دسته مردان ژیمناستیک هندبال بسکتبال کشتی فرنگی و تکواندو است در رده بندی کلی در دسته زنان دانشگاه های تهران پیام نور و شیراز مقام های اول تا سوم و در المپیاد مردان دانشگاه های تهران پیانم نور و تربیت معمل تهران این مقام ها را داشته اند
۲.

مقایسه تأثیر یادگیری پنهان و آشکار بر زمان واکنش زنجیره ای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹۳ تعداد دانلود : ۸۷۷
در تحقیق حاضر تاثیر روش های یادگیری پنهان و آشکار بر زمان واکنش زنجیره ای مقایسه شد 66 آزمودنی به صورت تصادفی به سه گروه آزمایشی تقسیم شدند گروه های اول و دوم تکلیف را بدون آگاهی از قواعد موجود در تکلیف (به صورت پنهان) تمرین کردند و گروه دوم علاوه بر تکلیف زمان واکنش زنجیره ای یک تکلیف ثانویه اضافی را نیز همزمان اجرا کردند به گروه سوم (یادگیری آشکار) از وجود تکرار در بخش میانی تکلیف اطلاعاتی داده شد تکلیف مورد نظر شامل 21 محرک چهار گزینه ای بود که در هر بلوک یک سوم ابتدایی وانتهایی آ ن شامل الگوهای تصادفی بود و یک سوم میانی همیشه به صورت یکنواخت تکرار می شد شرکت کنندگان پس از شرکت در پیش آزمون به مدت پنج روز و در هر روز 20 بار بلوک 21 کوششی را تمرین کردند و سپس در آزمون یاد داری مصاحبه و بازشناسی شرکت و پرسشنامه ویژه ای را تکمیل کردند داده ها با روش تحلیل واریانس عاملی مرکب تجزیه و تحلبل و مشخص شد که شرکت کنندگان دو گروه پنهان و گروه آشکار به طور کلی در اجرای تکلیف زمان واکنش زنجیره ای در دوره تمرین پیشرفت کردند ولی این پیشرفت برای گروه یادگیری آشکار و گروه یادگیری پنهان با تکلیف ثانویه بیشتر بود در آزمون یاد داری میانگین زمان واکنش گروه یادگیری پنهان با تکلیف ثانویه بهتر از گروه یادگیری آشکار و هر دو گروه بهتر از گروه پنهان بدون تکلیف ثانویه بودند ولی تفاوت بین گروه ها از نظر آماری معنی دار نبود. در نتیجه می توان گفت که در مهارت های پیچیده یادگیری پنهان حداقل به اندازه یادگیری آشکار درعملکرد افراد موثر است.
۳.

مدل های ریاضی پیشنهادی برای اندازه گیری غیرمستقیم نیروی مقاوم آب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۳ تعداد دانلود : ۹۲۵
در این مقاله روش جدید ریاضی برای مطالعه نیروی هیدرودینامیکی شناگران ارائه می شود هدف از این مطالعه ارائه روشی ساده ارزان آسان و قابل اعتماد بوده است برای اثبات مدل پیشنهادی از 5 شناگر حرفه ای بامیانگین سن 25-20 سال و وزن 82-71 کیلوگرم استفاده شد از شناگران خواسته شد با آخرین سرعت مسافت ده متر را شنا کنند آزمودنی ها این آزمون را سه تا 5 بار با استراحت کافی بین آزمون ها تکرار کردند و بعد از اتمام شنا با صدای سوت داور دست از شنا کشیده روی آب سر می خوردند تا از حرکت بایستند زمان 10 متر شنا و مسافت سرخوردن به ترتیب با دفت 01/0 ثانیه و 01/0 متر اندازه گیری شد از یک شناگر حرفه ای خواسته شد شنا را با سرعت های مختلف انجام دهد تا منحنی مشخصات مختلف برای مدل های ارائه شده به دست آید اطلاعات جمع آوری شده در فرمول های پیشنهادی برای آزمودنی های مختلف قرار داده شد تا سرعت شتاب نیروی پیش برنده ( نیروی مقاوم هیدرودینامیکی) برای آنها به دست آید نتایح به دست آمده کاملا با نتایحی که محققان دیگر با روش های پیچیده وگران قیمت بهدست آورده بودند همخوانی داشت
۴.

بررسی وضعیت استادیوم های فوتبال کشور در مقایسه با استانداردهای اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۳۸
استادیوم های فوتبال زیر ساخت های اصلی این رشته ورزشی پرطرفدار در جامعه به شمار می رود رعایت استانداردهای لازم در این استادیوم ها از جنبه ها مختلفی نظیر ایمنی بالا بردن کیفیت مسابقات جلب تماشاگر بیشتر به ورزشگاه دریافت مجوز میزبانی مسابقات فوتبال در سطوح بین المللی و غیره حائز اهمیت است در این تحقیق وضعیت استادیوم های فوتبال کشور با معیارهای اروپائی مقایسه شده است این معیار ها در 7 حیطه جداگانه نظیر امکانات و تسهیلات مناسب برای تماشاگران عادی تماشاگران ویژه خبرنگاران و رسانه های گروهی بازیکنان مربیان داوران و غیره دسته بندی شده است برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار استنباطی ( آزمون غیر پارامتریک یومان وایت نی ) و آمار توصیفی ( میانگین و نمودار در صد فراوانی ) استفاده شد نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد اکثر استادیوم های کشور در حیطه های هفتگانه از وضعیت خوبی برخوردار نیستند از این رو با توجه به اهمیت وجود استانداردهای لازم در استادیوم های فوتبال لزوم ایجاد یک برنامه ریزی جامع و راهبردهای برای استادیوم های فوتبال کشور پیشنهاد می شود
۵.

تأثیر یک دوره فعالیت در آب با دماهای متفاوت بر عملکرد قلب و عروق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۸ تعداد دانلود : ۷۸۷
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر یک دوکره فعالتی درآب با دماهای متفاوت بر عملکرد قالبی عروقی مردان میانسال است به همین مظنور دو گروه تجربی (15 نفر) و گواه (10 نفر) از مردان میانسال سالم با میانگین سنی 30 تا 45 سال انتخاب شدند گروه تجربی در آب گرم (40 درجه سانتیگراد) و گروه گواه در آب معمولی (29 درجه سانتیگراد) هر روز 30 دقیقه و به مدت 17 روز متوالی درآب فعالتی کردند (راه رفتن در آب طوری که سر و گردن از آب بیرون باشد) در روز های اول چهارم یازدهم و هجدهم از آزمودنی های دو گروه اکوکاردیو گرافی به عمل آمد میانگین ضربان قلب (HR) زمان استراحت گروه تجربی در روز هجدهم کاهش معنی داری داشت (2/2 + 66، 1/4+ 69، 2/1 + 67، 4+ 70) میانگین حجم ضربه ای (SV) و حجم پایان دیاستولی (EDV) گروه تجربی در روزهای چهارم یازدهم و هجدهم ا فزاطش داشت که در مقایسه با روز اول و با گروه گواه از نظر آماری معنی دار بود حجم پایان سیستولی (ESV) کسر تخلیه ای (EF) و میانگین فشار خون شریانی (MAP) دو گروه تغییری نشان نداد بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت فعالیت در آب گرم سبب کاهش ضربان قلب استراحت وا فزایش حجم ضربه ای و حجم پایان دیاستولی در مردان میانسال می شود.
۶.

بررسی رابطه بین سبک های رهبری با منابع قدرت در مدیران دانشکده های تربیت بدنی کشور از دیدگاه اعضای هیت علمی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴۶ تعداد دانلود : ۱۲۹۶
هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سبک های رهبری با منابع قدرت در مدیران دانشکده های تربیت بدنی کشور از دیدگاه اعضای هیات علمی بود بدین منظور 176 نفر از اعضای هیات علمی زن و مرد جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند از پرسشنامه ویزگی های فردی سبک رهبری (هرسی - بلانچارد) و منابع قدرت که پایانی و روایی آنان مورد تایید قرار گرفت استفاده شد همچنین رابطه بین سبک رهبری با منابع قدرت و رابطه بین منابع قدرت با بخری از ویزگی های فردی چون سن میزان تحصیلات جنسیت سابقه خدمت مدیریتی و مرتبه دانشگاهی مورد بررسی قارر گرفت د راین تحقیق از امار توصیفی و استنباطی مناسب از جمله آزمون های خی دو و کرامر استفاده شد نتایج تحقیق نشان داد سبک رهبری غالب مدیران سبک رهبری استدلالی است و سبک های مشارکتی دستوری و تفویضی به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند همچنین قدرت غالب مدیران قدرت تخصص است و منابع قدرت مشروع ارجاعی قهریه و پعاداش به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند بین میزان استفاده از منابع قدرت مدیران و جنسیت سن سابقه خدمت مدیریتی مرتبه علمی و سطح تحصیلات رابطه مثبت و معنی داری مشاهده گردید که رابطه بین سطح تحصیلات با قدرت قهریه بیشتر از بقیه منابع قدرت بوکد بین میزان استفاده از منابع قدرت مدیران وک سابقه خدمت آموزشی در دانشکده های تربیت بدنی رابطه مثتب و معنی داری وجود نداشت
۷.

تأثیر سه دوره بازیافت (تناوب استراحتی) گوناگون بر اجرای پرس سینه دانشجویان ورزیده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۰ تعداد دانلود : ۴۹۸
هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر سه دوره بازیافت (تناوب استراحتی ) گوناگون بر اجرای پرس سینه دانشجویان ورزیده دانشگاه تهران بوده است بدین منظور 15 نفر از دانشجویان ورزیده دانشگاه تهران به ترتیب با میانگین سن و قد و وزن ½+28/25 سال 30/6+33/176 سانتی متر و 33/8+068/73 کیلوگرم که داوطلب شرکت در پژوهش بودند به سالن وزنه کوی دانشگاه تهران دعوت شدند و چهار جلسه اجرای پرس سینه را به فاصله 48 ساعت اجرا کردند آزمون های آماری t زوجی تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی LSD کمترین تفاوت معنی داری نشان داد تناوب های استراحتی با نسبت کار به استراحت 1 به 3 ،60 در صد ضربان قلب بیشینه و سه دقیقه استراحت بر اجاری پرس سینه تاثیر منفی دارد 00/0 =P همچنین بین اجرای پس سینه با سه تناوب استراحتی نسبت کار به استراحت 1 به 3 و 60 در صد ضربان قلب بیشینه و سه دقیقه تفاوت معنی داری به لحاظ کاهش تعداد تکرار وجود دارد 00/0=P تناوب استراحتی سه دقیقه ای در مقایسه با تناوب های استراحتی نسبت بکار به استراحت 1 به 3 و 60 در صد ضربان قبل بیشینه تاثیر مطلوب تری بر اجرای پرس سینه دارد 00/0=P بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت در گروه های ویژه ای از عضله های دوره بازیافت و زمان مورد نیاز استراحت بین دوره ها اثر چشمگیری بر اعمال نیرو و قدرت همان گروه عضله ها دارد حال آنکه در سایر گروه های عضلانی مدت زمان بازیافت اثری بر قدرت غضلاانی ندارد بنابراین بهینه سازی و تعیین زمان بازیفات به منظور بهبود عملکرد عضلانی در دوره های تمرین باید با احتیاط صورت گیرد
۸.

شیوه های افزایش انگیزش به یادگیری از دیدگاه دبیران (زن) تربیت بدنی شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۷ تعداد دانلود : ۶۵۰
هدف ازتحقیق حاضر بررسی شیوه های افزایش انگیزش به یادگیری دبیران زن تربیت بدنی شهر اصفهان است نتایج این تحقیق نشان می دهد شاخص های موردنظر در افزایش انگیزش در سطح زیاد موجب افزایش انگیزش کاری دبیران تربیت بدنی می شود مقایسه میانگین نمرات دبیران با توجه به سطح تحصیلات و سابقه کار و سطح تحصیلات و گروه های سنی نظیر سطح تحصیلات و گروه های سنی به تنهایی در خصوص بعضی از شاخص های افزایش انگیزش نظیر ارزشیابی نحوه عملکرد و امنیت شغلی و مستمری ماهانه تفاوت معنی داری را نشان می دهد و در خصوص سایر شاخص ها تفاوت معنی دار مشاهده نگردیده است اولویت بندی شاخص های هفت گانه از دیدگاه تربیت بدنی در این تحقیق شامل ارزشیابی نحوه عملکرد و لحاظ کردن نتایج آن ایجاد زمینه های موفقیت شغلی و رشد حرفه ای شرایط فیزیکی محیط کار و احساس مسئولیت شغلی امنیت شغلی و اعمال مدیریت و سرپرستی مطلوب و تدوین اهداف تربیت بدنی در امر تدریس است که با توجه به نتایج به دست آمده می توان در برنامه ریزی های آینده برای افزایش انگیزش معلمان از آن استفاده کرد
۹.

اثر برنامه تمرین موضعی عضلات شکم بر تغیییرات ترکیب بدن و لیپیدهای سرم پسران دانش آموز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۸ تعداد دانلود : ۷۱۰
هدف ازتحقیق حاضر تاثیر برنامه تمرین موضعی عضلات شکم بر تغییرات ترکیب بدن و لیپیدهای سرم است بدین منظور 16 آزمودنی با میانگین سنی 09/1+63/14سال به برنامه تمرین موضعی عضلات شکم در 12 جلسه ( هفته ای سه جلسه )پرداختند در ابتدا و پایان برنامه نیز علاوه برخون گیری ازورید ناحیه ساعد برای تعیین میزان کلسترول تام و تری گلیسیرید چربی زیر پوست نواحی شکم تحت کتفی فوق خاصره سه سربازو و دو سربازو و سینه آزمودنی ها با استفاده از کالیپر ثبت شده مچنین اندازه دور شکم دور کمر ودور باسن آزمودنی ها با متر نواری اندازه گیری شد ودر پایان اطلاعات به دست آمده با استفاد از آزمون t استودنت مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت نتایج تحقیق نشان داد برنامه تمرین موضعی عضلات شکم بر مقدار کلسترول Chol تام و تری گلیسیرید TG چربی زیرپوست نواحی شکم تحت کتفی فوق خاصره سه سربازو و سینه به همراه میزان دور شکم دور کمر و دور باسن وزن کل بدن توده چربی بدن و در صد چربی آزمودنی ها اثر معنی داری 05/0>P داشته است بنابراین نتیجه می گیریم که برنامه تمرین موضعی عضلات شکم با شرایط ذکر شده تنها موجب کاهش چربی موضعی تمرینی شکم نمی شود و دیگر نواحی بدن نیز کاهش چربی خواهند داشت از طرف دیگر با این نوع تمرینات فقط مقدار دور شکم کم نمی شود بلکه کاهش دور کمر و دور باسن نیز همراه آن اتفاق می افتد
۱۰.

بررسی تطبیقی ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون ایران و کشورهای منتخب برای ارائه الگوی بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۴ تعداد دانلود : ۹۶۰
هدف از تحقیق حاضر بررسی تطبیقی ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منتخب و نیز فیفا برای ارائه الگوی مناسب است به این منظور محقق با مطالعه دقیق و جامع ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون های فوتبال ایران آرژانتین استرالیا آلمان آفریقای جنوبی و ژاپن بعنوان پنج کشور صاحب نام فوتبال از پنج قاره مختلف و نیز فدراسیون جهان فوتبال فیفا آنها را مورد مقایسه و تحلیل محتوای قرار داد با استفاده از نتایج به دست آمده پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی و در اختیار خبرگان فوتبال کشور قرار داده شد نتایج به دست آمده از بررسی تطبیقی و نیز تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه توسط آزمون های دو جمله ای و تحلیل واریانس فریدمن با کمک نرم افزار SPSS نسخه 10 مشخص کرد که ساختار سازمانی و نیز اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران باید مورد بازبینی قرار گیرد و در تنظیم آنها از تجارب کشورهای صاحب نام فوتبال و بخصوص اصول اساسی فیفا استفاده شود

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹