حرکت - نشریه علمی (وزارت علوم)

حرکت (نشریه علمی وزارت علوم)


توقف انتشار: از تابستان 1388 نشریه حرکت به چهار مجله به نام های 1. علوم زیستی ورزشی 2. رشد و یادگیری حرکتی ورزشی 3. مدیریت ورزشی 4. طب ورزشی تفکیک شده است.شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۱۵۶۳-۳۳۰۶
صاحب امتیاز: دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: سیدنصراله سجادی
وب سایت: https://joh.ut.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹