حرکت

حرکت

حرکت تابستان 1382 شماره 16 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

آثار سینماتیکی حمل کوله پشتی بر راه رفتن و وضعیت قامت نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۷ تعداد دانلود : ۶۹۰
هدف پژوهش بررسی آثار سینماتیکی حمل کوله پشتی مدرسه با چهار وزن مختلف بر پارامترهای منتخب وضعیت قامت در راه رفتن دانش آموزان بود آزمودنی ها از میان داوطلبان با میانگین سنی 32/0+ 26/13 سال و میانگین وزن 7/7 +96/54 کیلوگرم بودند 12=N کوله پشتی با وزن های 25/7% و 10 در صد و 15 در صد وزن بدن آنها در یک مسیر 200 متری و با سرعت دلخواه حمل شد از آزمودنی ها در وضعیت ایستاده و در حال راه رفتن سینما توگرافی انجام شد پس از تجزیه و تحلیل سینماتیکی فیلم های گرفته شده و مقایسه آن با وضعیت بدون بار( گروه کنترل) مشخص شد که افزایش وزن کوله پشتی به اندازه ده در صد و بیشتر از وزن بدن سبب کاهش طول گامها به طور معنی دار می شود علاوه بر این مشخص شد مقدار وزن ده در صد باعث افزایش تواتر گام و زوایای تمایل تنه و سر و گردن به جلو می شود سایر اوزان کوله پشتی تاثیر معنی داری در پارامترهای فوق الذکر نداشت لذا توصیه می شود وزن کوله پشتی در این رده سنی بیشتر از 5/7 در صد وزن بدن نباشد
۲.

نقش رسانه ها در آموزش درس فوتبال رشته تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۱ تعداد دانلود : ۵۷۳
پژوهش حاضر کاربرد رسانه ها را در آموزش درس عملی فوتبال به منظور کاهش ساعات حضور دانشجویان در کلاس های عملی رشته تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور با حفظ کیفیت آموزشی مورد مطالعه قرار داده است جامعه آماری تحقیق را 150 دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور ایران که در سال 77 وارد دانشگاه شده بودند تشکیل می دهند که پس از همسان سازی بر اساس شاخص های قابل اندازه گیری سن و وزن و قد و امتیاز آزمون عملی ورود به دوره کارشناسی 60 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب و به دو گروه سی نفره تجربی و شاهد تقیسم شدند گروه تجربی درس فوتبال را در نیمسال اول تحصیلی 81-80 از طریق فیلم آموزشی و گروه شاهد درس مذکور را به شیوه مرسوم و آموزش حضوری آموزش دیدند در پایان دوره آموزشی هر دو گروه در شرایط یکسان و با مواد آزمونی یکسان مورد ارزیابی قرار گرفتند ابزار و وسایل اندازه گیری شامل پرسشنامه اطلاعات فردی به منظور شناخت نسبی وضعیت فیزیکی و سوابق فعالیت های ورزشی آزمودنی ها و نمرات پایان دوره آموزشی بود اطلاعات مورد نیاز به وسیله آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد همچنین میانگین نمرات گروه های تجربی و شاهد با استفاده از آزمون T استودنت و با نرم افزار SPSS V.10 مقایسه گردید که نتایج تحقیق نشان می دهد اختلاف بین میانگین نمرات گروه تجربی 74/8=X1 از گروه شاهد با میانگین 34/7=X2 در حد 5%=a از نظر آماری معنی دار است بر این اساس می توان گفت درس فوتبال را می توان از طریق شیوه آموزش از راه دور و با کمک وسایل آموزشی و با کاهش ساعات حضوری و بدون افت کیفیت آموزشی آموزش داد
۳.

مقایسه نتیجه بارداری و سلامت نوزاد در بدو تولد در مادران ورزشکار و غیر ورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۵۸ تعداد دانلود : ۵۱۲
هدف از تحقیق حاضر مقایسه نتیجه بارداری و سلامت نوزاد در بدو تولد در مادران ورزشکار و غیر ورزشکار است جامعه تحقیق را دبیران زن تربیت بدنی و غیر تبیت بدنی شهر مشهد تشکیل می دهند که در زایمان اول خود در سنین 24 تا 32 سال مورد مطالعه قرار گرفتند طی مصاحبه ای که بین 1033 نفر صورت گرفت افرادی که زایمان خود را در بیمارستان خصوصی یا به صورت غیر طبیعی انجام داده بودند و نیز مبتلایان به بیماری های جدی سیستمیک وارثی همچنین مادران چند قلوزا و سیگاری از مطالعه حذف شدند و در نهایت با توجه به شرایط ورزش در هر گروه 50 مادر ورزشکار و 150 مادر غیر ورزشکار مورد بررسی قرار گرفتند روش کار به این صورت بود که ابتدا اطلاعات فردی وشغلی طی مصاحبه و اطلاعات مربوط به زایمان از طریق پرونده های پزشکی زایمانی نمونه ها جمع آوری شد و سپس متغیرهای تحقیق که طول مدت بارداری زمان مرحله دوم زایمان وزن نوزاد و امتیاز آپگار نوزاد در بدو تولید بود در دو گروه مشخص گردید این اطلاعات با استفاده از روش های آماری t استودنت و مجذور کای مورد تحلیل و بررسی آماری قرار گرفت نتایج تحقیق نشان داد بین مدت زمان دوران بادراری ومرحله دوم زایمان وامتیاز آپگار دقیقه اول نوزدان تفاومت معنی داری وجود ندارد ولی وزن نوزاد مادر ورزشکار هنگام تولد 41/34+93/160گرم کمتر از گرم دوم بود که از این نظر بین مادر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری مشاهده شد (05/0< p )
۴.

مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بددنی به نقش رسانه های جمعی (رادیو، تلویزیون و نشریات) در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۵۵
رسانه ها و به ویژه تلویزیون نقش زیادی در امر ورزش دارند اما این اثر با نیازهای جامعه هماهنگ نیست رسانه های جمعی به دلیل صرفه اقتصادی ورزش قهرمانی به آن گرایش بیشتری دارند از طرف دیگر در ساله ای اخیر مردم به دنبال فعالیت های تفریحی اند هدف از این تحقیق مطالعه اثر رسانه ها بر ورزش همگانی و قهرمانی و نیز یافتن رابطه میان رسانه ها و ورزش بود به این منظور پرسشنامه هایی برای اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور ارسال شده این پرسشنامه ها قبلا توسط 34 تن از نمونه ها تکمیل و اعتبار آنها با آلفای کرونباخ 89% تایید شده بود 97 پرسشنامه تکمیل شده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت نتایج پژوهش نشانداد رسانه های جمعی اثر معنی داری روی تغییر نگرش و رفتار مردم نسبت به ورزش کردن دارند البته این اثر در مورد گرایش ها صرفا اعتقاد به فعالیت بدنی بیشتر بود رسانه های جمعی به طور کلی ترجیح می دهند به ترویج و نشر ورزش قهرمانی به پردازند دلیل این مسئله سود اقتصادی حاصل از این بخش از ورزش است تحلیل عاملی اطلاعات نشان داد مهمترین عامل موثر در ورزش همگانی و قهرمانی تاکید همزمان روی هر دو آنهاست رابطه کم 20 در صد اما معنی داری 01/0< p بین توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و رسانه ها وجود دارد این یافته ها با پژوهش های قبلی همخوانی دارد 20% تغییرات در ورزش همگانی و قهرمانی مربوط به رسانه هاست و 80% باقیمانده به عوامل دیگری مربوط می شود
۵.

بررسی عوامل خطرزای قلبی و عروقی در سالمندان فعال و غیر فعال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۱ تعداد دانلود : ۵۶۱
هدف از پژوهش حاضر بررسی عوام ل خطر زای قلبی و عروقی در سالمنان فعال وغیر فعال بود تا با مقایسه تاثیر فعالیت بدنی و ورزش در این سنین بر عوامل خطر زای قلبی وعروقی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد به همین منظور چهل سالمند مرد در قالب دو گروه 20 نفره به صورت داوطلبانه از میان سالمندانی که جهت ورزش و گذراندن اوقات فراغت در پارک ملت حضور پیدا می کردند انتخاب شدند (20 نفر گروه فعال با میانگین 5/70 و 20 نفر گروه غیر فعال با میانگین سنی 4/70 ) برای اندازه گیری میزان چربی خون آزمودنی ها cc 10 خون وریدی آنها در حالت ناشتا و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه فعالیت بدنی دریافت شده سپس با دستگاه اتوآنالیزر میزان TC،HDL،LDL،VLDL،TC سرم خون آزمودنی ها بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر تعیین گردید پس از جمع آوری داده ها با استفاده از رایانه و نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل آماری انجام گرفت و با انجام آزمون t در گروه های مستقل در حد 05/0=a و تفسیر آزمون نتایج به دست آمده نشان داد میزان TC،HDL،LDL،VLDL،TC در سالمندان فعال به طور معنی داری کمتر از سالمندان غیر فعال بود همچنین میزان HDL خون سالمندان فعال به طور معنی داری بیشتر از سالمندان غیر فعال بود
۶.

ارزیابی توانایی های مهارتی نوجوانان مدارس فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۸ تعداد دانلود : ۷۲۴
پژوهش حاضر به ارزیابی توانایی های مهارتی نوجوانان عضو مدارس فوتبال می پردازد این پژوهش از نوع نیمه تجربی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است جامعه آماری را کلیه مدارس فوتبال دارای مجوز از هیات فوتبال استان اصفهان که در شهر اصفهان فعالیت داردند تشکیل میدهند در مجموع 16 مدرسه و 171 فوتبال آموز در سه رده سنی 10 و 11 و 12 سال به صورت تصادفی ساده از بین این مدارس انتخاب شدند و در آزمون های حمل توپ و چرخیدن با توپ و سرعت دویدن و دریبل کردن توپ شرکت کردند در این پژوهش از آزمون t همبسته استفاده شد تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد تفاوت معناداری بین مهارت های سرعت دویدن و دریبل کردن توپ در هر سه رده سنی وجود دارد 05/0< p همچنین این تفاوت در مورد چرخیدن با توپ فوتبال آموزان 12 ساله نیز معنی دار بود 01/0< p
۷.

بررسی و مقایسه آثار کاهش وزن به دو روش آبزدایی و رژیم غذایی بر منتخبی از آمادگی های جسمانی و حرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۴ تعداد دانلود : ۴۴۷
در این تحقیق تاثیر کاهش چهار در صدی وزن بدن به روش های آبزدایی و رژیم غذایی بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی و حرکت در دو گروه کشتی گیران 65 تا 85 کیلو گرم بررسی و مقایسه شد عوامل منتخب مورد آزمون که قبل و بعد از اعمال کاهش وزن اندازه گیری شدند عبارت بودند از استقامت عضلات کمربند شانه ای زمان واکنش زمان واکنش اندام تحتانی و قدرت مطلق تجزیه و تحلیل داده ها در حد آلفا 5% نشان داد در گروه آبزدایی قدرت مطلق کاهش معنی دار و تغییرات سایر عوامل در گروه های آبزدایی و رژیم غذایی معنی دار نبود مقایسه یافته های دو گروه نشاندا بین تاثیر دو روش کاهش وزن (آبزدایی و رژیم غذایی ) بر استقامت عضلات کمربند شانه ای زمان واکنش اندام تحتانی و قدرت مطلق کشتی گیران تفاوت معنی داری وجود ندارد
۸.

تقویت چمن طبیعی در زمین های ورزشی با استفاده از شبکه های پلیمری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۰ تعداد دانلود : ۵۵۵
چمن طبیعی بعنوان مطلوب ترین پوشش سطح در میادین ورزشی از دیرباز مورد استفاده بوده است ساختار گیاهی و طبیعی چمن موجب حساسیت آن به شرایط متفاوت آب و هوایی و ضربات و نیروهای مخرب اعمال شده در طول مسابقات ورزشی شده است تخریب پوشش زمین های چمن به دلایل متعدد که اغلب با کنده شدن ریشه گیاه از خاک یا فشردگی زیاد خاک اطراف آن همراه است روی داده و با افت تدریجی کیفیت زمین خصوصا در فصول فشرده مسابقات سبب بروز مشکلات بسیار می شود تقویت چمن طبیعی به منظور افزایش دوام آن می تواند بهترین راه برای پاسخگویی به نیاز میادین ورزشی در فصول پرتراکم باشد در تحیقق حاضر از توری پلاستیکی که در زمان کاشت چمن بر سطح موضوع کاشت قرار می گیرد به منظور کاهش میزان انتقال نیروهای مخرب به فضای حاوی ریشه ها استفاده شده است آزمون های انجام شده حکایت از عدم تاثیر منفی توری بر عملکرد چمن در طول دوره رشد داشته و وجود توری از انتقال حدود 30 در صد از ضربات و نیروهای مخرب که به صورت ضربه ای در زوایای مختلف به سطح چمن وارد می شوند کاسته است همچنین انجام آزمون قدم زدن که توسط دستگاه شبیه ساز به انجام رسیده حکایت از افزایش قابل توجه دوام چمن طبیعی در حالت تقویت با استفاده از توری داشته است
۹.

بررسی مشخصه های بدنی تأثیرگذار بر نتایج رقابتی شناگران زن زبده جوان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۸ تعداد دانلود : ۶۰۷
هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین زمان شنای50 متری تخصصی و برخی از ویژگی های بدنی در شناگران زن زبده ایرانی به منظور تعیین مشخصه های آنتروپومتری تاثیر گذار بر نتایج رقابتی آنان است به این منظور سن و قد و وزن 9 طول بدنی 5 عرض بدنی و 7 محیط بدنی و 3 چین پوستی 13 شناگر زن ونیز اطلاعات ترکیب بدنی و شاخص هایی نظیر نسبت محیط باسن به قد و سطح بدن این شناگران تعیین شد تحلیل همبستگی ممیزی Discriminat Analysis این اندازه ها و بهترین زمان به دست آمده همبستگی معنی داری را بین محیط ساق و سن و محیط سینه و وزن بدون چربی و وزن محیط شانه سطح بدن طول کف دست و زمان شنای 50 متر تخصصی نشان داد 05/0< p وجود چنین همبستگی های معنی داری به اهمیت در نظر گرفتن این شاخص ها به هنگام انتخاب استعدادهای ورزشی در سنین اولیه اشاره دارد
۱۰.

درونگرایی و برونگرایی و ارتباط آن با تنیدگی شغلی در معلمان ورزش منطقه 10 آموزش و پرورش تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۲ تعداد دانلود : ۷۳۵
هدف از انجام این پژوهش مطالعه و بررسی صفات شخصیتی برونگرایی و درونگرایی شناسایی و تحلیل عوامل تنش زا در محیط کاری معلمان ورزش می باشد جامعه آماری این تحقیق را کل معلمان سه مقطع آموزشی ابتدایی راهنمائی و متوسطه منقطه ده تهران تشکیل مید هند و 112 نفر از آنها به پرسشنامه های ارسالی پاسخ دادند روش تحیقی پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است ابزار مورد استفاده 2 پرسشنامه که یکی پرسشنامه ویژگی های شخصیتی برونگرایی و درونگرایی آیزنگ و دیگری پرسشنامه تنیدگی شغلی دبیران تربیت بدنی می باشد این دو پرسشنامه از اعتبار و ورایی بالایی برخوردار هستند و نظر به کیفیبودن اطلاعات و داده ها ی حاصله از آزمون هایی ناپارامتری ( ضریب همبستگی کندال و آزمون U من ویتنی و ....) جهت تجزیه و تحلیل فرض ها استفاده گردید

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹