حرکت

حرکت

حرکت تابستان 1383 شماره 20 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

توصیف رفتار مربیان در مسابقات دسته جمعی المپیاد دانش آموزی و بررسی رابطه آن با رفتار پرخاشگرانه بازیکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۲۹
نظام سنجش رفتار مربی برای طبقه بندی رفتار مربیان در مسابقات ورزشی به وجود آمده است این ابزار رفتار مربیان را به 12 طبقه تقسیم می کند و در پژوهش هایی که به شناسایی و تحلیل رفتار مربیان پرداخته اند مورد استفاده قرار گرفته است از سوی دیگر به نظر می رسد عوامل محیطی با بروز رفتار پرخاشگرانه ورزشکاران در مسابقات ورزشی همبسته باشد از بین عناصر محیطی مختلف بیش از همه باید به نقش مربی اشاره کرد گاهی اغماض مربی نسبت بعمل پرخاشگرانه ورزشکار نوعی بازخورد مثبت محسوب شده و موجب تقویت عمل پرخاشگرانه وی می شود همچنین ممکن است برخی مربیان ورزشکاران خود را مستقیما به عمل پرخاشگرانه تحریک کنند این سوال اصولی که رفتار پرخاشگرانه ورزشکاران تا چه حد رفتارهای دوازده گانه مربی همبسته است پرسش اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد به همین دلیل 302 مسابقه ورزشی در رشته های فوتبال فوتسال و والیبال هندبال و بسکتبال در المپیاد ورزشی سال 1382 مورد مشاهده گروه تحقیق قرارگرفت رفتار دوازده گانه مربی و رفتار پرخاشگرانه هدفی ابزاری و رفتار جراتمندانه بازیکنان در برگه مخصوص ثبت شد و مورد تحلیل آماری قرار گرفت نتایج نشان داد بیشترین رفتار پرخاشگرانه دختران با پسران متفاوت بود به طوری که دختران پرخاشگری ابزاری و پسران پرخاشگری هدفی بیشتری نشان دادند
۲.

رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش سراسر کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۲۹
پژوهش حاضر به رابطه شاخص های فرهنگ سازمانی با بهره وری از دیدگاه کارشناس مسئولان تربیت بدنی و مدیران ستادی مستقر در اداره کل تربیت بدنی دختران و پسران می پردازد بدین منظور 77 نفر از این مدیران در تحقیق شرکت داشتند که حدود 70 در صد از جامعه تحت بررسی را تشکیل می دادند ابزار تحقیق شامل پرسشنامه فرهنگ سازمانی (41 سئوال ) و پرسشنامه بهره وری 22 سوال بود شایان ذکر است که به دلیل بودن پرسشنامه ها از اعتبار محتوی و پایانی برخورداند تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق نشان داد که بین فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش سراسر کشور و نیز بین شاخص های فرهنگ سازمانی یعنی خلاقیت ریسک پذیری و رهبری و حمایت انسجام و یکپارچگی کنترلف و هویت سیستم پاداش و سازش با پدیده های تعارض با بهره وری همبستگی مثبت و معنی داری و جود دارد فقط بین یکی از شاخص های فرهنگ سازمانی یعنی الگوی های ارتباطی با بهره وری رابطه معنی داری وجود ندارد
۳.

تحلیل و مقایسه روش های مختلف تعیین آستانه بی هوازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۹ تعداد دانلود : ۷۸۹
تحقیق حاضر با هدف مقایسه روش های مختلف تعیین آستانه بی هوازی به اجرا در آمد بدین منظور 15 نفر(با میانگین + انحراف معیار سنی 32/1+ 21 سال قد 5/2 + 178 سانتی متر و وزن 78/6+ 2/64 کیلوگرم بعنوان آزمودنی های تحقیق انختخاب شدند برای تعیین نقطه انحراف ضربان قلب HRDP از پروتکل هافنمن استفاده شد ضربان های قلب فعالیت آزمودنی ها لحظه به لحظه بااستفاده از تله متری ثبت شد همزمان در 5 مرحله مختلف با استفاده از انژوکت نمونه خون از سیاهرگ دست چپ آزمودنی ها جمع آوری و میزان اسید لاکتیک آن ها به طور آنزیماتیک اندازه گیری شد در تعیین آستانه بی هوازی با استفاده از HRDP و منحی عملکرد ضربان قبل HRPC روش های بلک بورن 70 در صد ضربان قلب بیشینه روش 90 در صد ضربان قلب بیشینه معادله ناریتا مدل بلند بیشترین فاصله L.Dmax و مدل کوتاه بیشترین فاصله S.Dmax با روش سنجش لاکتات روش مبنا مورد مقایسه قرار گرفتند نتایج نشان داد که روش S.Dmax در برآورد ساتانه بی هوازی روش دقیقی است و تفاوت معنی داری بین این روش و روش مبنا وجود ندارد 83/8+ 167 در برابر 17/8+ 168 و 85/0=p از طرف دیگر مقایسه نتایج روش بلک بورن روش 90 در صد ضربان قلب بیشینه معادله ناریتا و مدل L.Dmax با روش مبنا نشان دهنده اختلاف معنی دارد در برآورد آستانه بی هوازی با استفاده از HRDP بود با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیتجه گیری کرد که روش S.Dmax می تواند جایگزین مطمئن روش سنتی پر هزینه و وقت گیر خون گیری متعدد ( سنجش لاکتات ) شود بر همین اساس مربیان و ورزشکاران برای تعیین آستانه بی هوازی و کنترل شدت برنامه تمرینات خود می توانند از این روش استفاده کنند
۴.

مقایسه عامل نگه دارنده شغلی دبیران تربیت بدنی با دبیران غیر تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۸۴ تعداد دانلود : ۷۸۵
توجه به عوامل نگهدارنده شغلی در مطالعه وضعیت شغلی و بویژه در دبیران تربیت بدنی با توجه به شرایط خاص آموزش تربیت بدنی در مدارس بسیار مهم است هدف این تحقیق مقایسه سه عامل نگهدارنده دبیران تربیت بدنی با غیر تربیت بدنی شهر رشت است بدین منظور از 1693 دبیر 71 دبیر تربیت بدنی و 1622 دبیر غیر تربیت بدنی 71 دبیر تربیت بدنی و 213 دبیر غیر تربیت بدنی جز نمونه آماری تحقیق قرار گرفتند برای اندازه گیری سه عامل تعادل شرایط کاری و سازمانی شناسایی و احترام جامعیت و شمول استفاده شد این پرسشنامه توسط انگلس دانیل چاک و پاستور 1996 در چهار مرحله با روش های معتبر آماری ساخته شده و برای به کارگیری در سازمان های ورزشی تجویز شده است پایایی این پرسشنامه توسط رحیم رمضانی نژاد 1380 از روش آزمون آزمون مجدد با ضریب آلفای کرونباخ 83 در صد برآورد شد از 284 پرسشنامه ارسالی اطلاعات 231 پرسشنامه برگشتی 81 در صد مربوط به 17 و 57 دبیر غیر تربیت بدنی و تربیت بدنی با استفاده از آزمون t ، ANOVA آزمون تعقیبی توکی در سطح 05/0= >P تجزیه و تحلیل شد نتایج تحقیق نشان داد بین دو گوره در هیچکدام از سه عامل ومجموع عوامل نگهدارنده تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی عامل شناسایی و احترام و عامل جامعیت و برابری در کل نمونه آماری به ترتیب بالاترین و پایین ترین نمره را داشت از طرف دیگر دبیران با تحصیلات کارشناسی ارشد و دبیران با سابقه کری 30-21 از دبیران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کاردانی و دارای سابقه خدمتی 1 تا 10 سال و 11 تا 20 سال از نظر مجموع عوامل نگهدارنده شغلی در وضعیت بهتری قرار داشتند این تفاوت در بین دبیران تربیت بدنی نیز معنی دار بود
۵.

بررسی رابطه میان موقعیت قرارگیری استخوان کتف و استقامت عضلات کمربند شانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۲ تعداد دانلود : ۹۰۷
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه میان موقعیت قرار گیری استخوان کتف و اتساقمت عضلات کمربند شانه ای است بر این اساس 50 نمونه آماری سالم از بین دانش آموزان پسر 11 ساله شهر تهران به صورت غیر تصادفی هدف دار انتخاب و به دو گروه همگن 25 نفری شامل آزمودنی های کتف نزدیک با میانگین قد 58/4+32/144 و وزن 37/6+24/39 و آزمودنی های کتف دور با میانگین قد 91/3+78/145 و وزن 75/4+44/41 تقسیم شدند سپس برای اندازه گیری استقامت و ضعف عضلات کمربند شانه دو آزمون کشش با رفیکس خوابیده ایپرد و تست حرکت جانبی استخوان کتف کیبلر LSST مورد استفاده قرار گرفت تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استیودنت انجام شد کلیه محاسبات نیز توسط نرم افزار 0 .11/Spss صورت پذیرفت یافت های پژوهش نشان داد بین موقعیت قرار گیری استخوان کتف و استقامت عضلات کمربند شانه همبستگی 43/0- =r وجود دارد 01/0< p همچنین نتایج آزمون کشش بارفیکس خوابیده حاکی از این بود که استقامت عضلات کمربند شانه گروه کتف نزدیک را بیشتر از گروه کتف دور نشان داد ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود 05/0=p نتایج به دست آمده نشان می دهد که آزمون های گروه کتف نزدیک استقامت بیشتری در عضلات کمربند شانه دارند هر چند در آزمون LSST تفاوت معنی داری مشاهده نشد
۶.

تحلیل عوامل خشونت از نظر برگزارکنندگان فوتبال (در رهگذر جامعه شناسی ورزش و اصلاحات تربیت بدنی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۹ تعداد دانلود : ۸۸۸
هدف این تحقیق پی بردن به علل و عوامل عمده فرهنگی واجتماعی خشونت در فوتبال از نظر برگزار کنندگان ( بازیکنان و مربیان و داوران و مدیران و گزارشگران مطبوعات ) بود برخی از سئوالات مورد مطالعه که تعیین کننده ظهور خشونت بوده پاسخ داده شد و درجه تطابق یافته های تحقیق با فرضیات مورد نظر مورد آزمون قرار گرفت روش انجام این مطالعه پیمایشی و میدانی بوده است ابزار مورد استفاده پرسشنامه و مصاحبه با مخاطبان بود پس از جمع آوری اطلاعات استخراج داده ها به صورت توصیف آماری همبستگی دو متغیره و معرفی عامل خشونت مرکب از چند متغیر و همبستگی چند متغیره و تحلیل عملی یافته هایی داشته است که با نتیجه گیری و ارائه پیشنهاها پی گیری شده است ایجاد عوامل و شرایط خشونت زای ناشی از برخی مشکلات و ناهماهنگی ها توسط برگزار کنندگان موجب خشونتی می گردد که به جمع تماشاگران داخل و سپس خارج از استادیوم منتقل می شود با انسجام وجلب همکاری و سایل ارتباط جمعی به ویژه جراید ورزشی مشارکت همه جانبه مدیریت تربیت بدنی ( فدراسیون فوتبال ) نیروهای امنیتی اجرای برنامه های آموزشی و تربیت با هدف تفکیک هیجانات مثبت از خشونت های نامطلوب ایجاد یکپارچگی و وحدت رویه در برنامه ها و فعالیت های آموزشی و تربیتی برای قشرهای برگزار کننده در جهت برگزاری مسابقات فوتبال تا حد زیادی می تواند از بروز خشونت های موجود جلوگیری کند
۷.

هنجاریابی BMI.WC.WHR و درصد چربی بدن در مردان 30 تا 55 ساله شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۸ تعداد دانلود : ۷۳۶
پژوهش حاضر به منظور هنجاریابی شاخص های پیکرسنی شامل WC،BMI،WHR و در صد چربی بدن در بین مردان 30 تا 55 ساله شهر تهران انجام گرفت نمونه آماری پژوهش 450 آزمودنی مرد بودند که به صورت نمونه گیری خوشه ای از بین 1024547 مرد 30 تا 55 ساله تهرانی انتخاب شدند بر اساس یافته های پژوهش برای آزمودنی های مورد مطالعه هنجارWHR برابر 057/0+95/0 هنجار WC برابر با 22/10+ 77/93 سانتی متر هنجار BMI برابر با 65/3+8/25 کیلوگرم بر متر مربع به دست آمد تجزیه و تحلیل یافته های نشان داد هنجار مربوط به WC.BMI.WHR و در صد چربی بدن در بین مردان 30 تا 55 ساله شهر تهران که بعنوان شاخص های پیشگو در مطالعات اپیدمیولوژیکی و سوخت و سازی ونیز بروز بیماری های مرتبط با چاقی مطرح اند در مقایسه با نمونه های خارجی آن بالاست این تفاوت ها احتمالا به دلیل وجود مجموعه ای از اختلافات فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی و اختلالات تغذیه ای کمی فعالیت های ورزشی منظم و عدم اطلاع مردم از خطرهای ناشی از چاقی و کم تحرکی است
۸.

تعیین اعتبار و روایی آزمون های مهارتی بسکتبال در دختران دانشجو(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۸ تعداد دانلود : ۷۱۲
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین اعتبار و روایی آزمون های مهارتی پاس دریبل از بین موانع شوت و دریبل کنترلی در دختران دانشجو بود برای این منظور از آزمون های مهارتی بسکتبال ایفرد و جانسون استفاده شد جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر غیر تربیت بدنی دانشگاه گیلان بود نمونه آماری شامل 38 دانشجوی دانشگاه گیلان با میانگین سنی 96/0+76/21 بود که با روش غیر تصادفی هدفدار انتخاب شدند آزمون ها در نیمسال اول سال تحصیلی 82-81 و در دو هفته پایانی کلاسه هایتربیت بدنی عمومی دو به شکل آزمون آزمون مجدد برگزار شد بعد از جمع آوری اطلاعات اعتبار و روایی آزمون ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تعیین شد یافته ها نشان داد آزمون های پاس و دریبل از بین موانع شوت دریبل کنترلی به ترتیب دارای ضریب اعتبار 9/0 و77/0 و 55/0 و 62/0 بود بین نمرات آزمون ها و نمره پایانی نمره ثبت شده در کارنامه دانشجویان بعنوان نمره درس تربیت بدنی عمومی دو همبستگی معنی داری و جود دارد و می توان از این آزمون ها برا ی احتساب نمره دانشجویان در تربیت بدنی عمومی دو استفاده کرد در مجموع می توان از آزمون های تحقیق برای ارزیابی مهارت دانشجویان در دانشگاه ها استفاده کرد
۹.

بررسی ارتباط بین درصد چربی و وزن بدون چربی (LBM) بدن با چربی ها و لیپوپروتئین های خون (کلسترول، تری گلیسیرید ، hdl،ldl) در دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه بیرجند(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۰ تعداد دانلود : ۸۵۴
هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین در صد چربی و وزن بدون چربی LBM بدن با چربی ها و لیپوپروتئین های خون دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه بیرجند بود به این منظور تعداد 31 نفر از دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی در دامنه سنی 27-20 سال به طور داوطلبانه انتخاب شدند جهت جمع آوری اطلاعات مورد نظر از آزمودنی ها 5 میلی لیتر خون جهت تعیین میزان چربی ها و لیپوپروتئین های خون گرفته شد سپس به وسیله کالیپرچربی زیرپوستی افراد اندازه گیری شد و در صد چربی محاسبه گردید در نهایت اطلاعات به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل و بررسی آماری قرار گرفت بین چربی زیر پوستی ناحیه سه سر باز و با میزان کلسترول و LDL خون آزمودنی ها رابطه خطی معنی داری وجود داشت از طرفی بین چربی زیر پوستی ناحیه سه سر بازو و با میزان تری کلیسیرید و HDL خون آزمودنی ها رابطه خطی معنی داری وجود نداشت ولی بین وزن بدون چربی بدن با میزان LDLخون آزمودنی ها رابطه خطی معکوس و معنی داری وجود داشت و بین وزن بدون چربی دن با میزان تری کلیسیرید و کلسترول HDL خون آزمودنی ها رابطه خطی معنی داری به دست نیامد با بررسی یافته ها ی حاصل از این پژوهش به نظر می رسد با اندازه گیری چربی زیر پوستی قسمت های مختلف بدن و وزن بدون چربی بدن LBM شاید بتوان تا حدودی سطح و تغییرات چربی ها و لیپوپروتئین های خون را پیشگویی کرد
۱۰.

شناسایی علل و میزان مرگ و میر طبیعی قهرمانان ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۰ تعداد دانلود : ۷۹۲
اندیشه عمومی بر آن است که فعالیت های ورزشی منجر به سلامتی و افزایش طول عمر می شود تحقیقات و یافته های دانش بشری امروزه بیانگر افزایش طول عمر با شرکت در فعالیت های ورزشی است اندیشمندان بر این باورند که ورزش عامل مهمی در ارتقای سلامتی و طول عمر می باشد اما آیا ورزش قهرمانی که در آن ورزشکاران نیازمند فعالیت مضاعف و طاقت فرسا می باشند نیز همین تاثیر را بر عمر طبیعی دارد و ورزشکاران نخبه که طی سالیان متمادی تحت فشارهای شدید جسمانی و روانی قرار دارند همانند سایرین از طول عمر طبیعی بهره مندند؟ هدف از اجرای این تحقیق شناسایی متوسط طول عمر طبیعی قهرمانان مرد ایرانی و مقایسه آن با متوسط طول عمر جامعه است بدین منظور با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه مهمترین عوامل موثر بر زندگی طبیعی 42 تن از قهرمانان رشته های ورزشی تیم های ملی که در ده سال گذشته با مرگ طبیعی از دنیا رفته اند جمع آوری شد با استفاده از آزمون های مناسب آماری ( کولموگروف و اسمیرئوف و اسپیرمن و تی) با 95 در صد اطمینان یافته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاکی از آن بود که متوسط عمر قهرمانان 5/63 صال تفاوت معنی داری با متوسطه طول عمر افراد عادی جامعه دارد (5/68) این شاخص در میان ورزشکاران رشته ای گروهی و انفرادی تفاوت معنی داری را نشان نمی داد از این رو می توان اظهار داشت قهرمانان مرد ایرانی از طول عمر کمتری نسبت به افراد عادی جامعه برخوردارند

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹