حرکت

حرکت

حرکت زمستان 1382 شماره 18 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی اهمیت استقامت عضلانی و ویژگی های آنتروپومتریکی به عنوان عوامل هشدار دهنده در بیماری کمردرد مزمن، ضرورت ادامه ورزش درمانی پس از توقف درد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۶ تعداد دانلود : ۸۰۶
درد کمر فعالیت فیزیکی و اجتماعی بیمار را محدود کرده و زندگی را با درد و رنج همراه می سازد هدف از این تحقیق بررسی اهمیت ویژگی های استقامت عضلانی و آنتروپومتریکی بعنوان عوامل هشدار دهنده در بروز بیماری کمر درد مزمن و نیز بررسی ضرورت ورزش درمانی پس از بهبود درد بود بدین منظور 16 زن مبتلا به کمردرد مزمن و 30 زن سالم با دامنه سنی 20 تا 40 ساله بهطور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند شدت درد ناتوانی استقامت عضلات فلکسور تنه و اکستنسور های تنه و اندام های تحتانی و ترکیب و تیپ بدنی کلیه آزمودنی ها اندازه گیری شد این اندازه گیری ها پس از سه ماه ورزش درمانی ویژه تکرار گردید نتایج نشان داد درد کمر و میزان ناتوانی بیماران به ترتیب حدود 58 و 53 در صد بهبود یافتند قبل از درمان استقامت عضلانی بیماران به طور متوسط حدود 62 در صد نسبت به افراد سالم کمتر بود ویژگی های آنتروپومتریکی هر دو یکسان بود استقامت فلکسورها پس از درمان تغییری نکرد اما در اکستنسورها حدود 51 در صد در تنه و 44 در صد در اندام تحتانی افزایش به وجود آمد 01/0=P نتیجه نهایی اینکه استقامت عضلانی بیماران کمر درد دچار ضعف بود ورزش درمانی منجر به بهبود درد کاهش ناتوانی و افزایش استقامت اکستنسورهای تنه و اندام تحتانی گردید بین ابعاد گردید بین ابعاد بدنی و کمر درد ارتباطی وجود نداشت ضعف استقامت فکلسورها پس از درمان عاملی برای پیش بینی بروز مجدد کمر درد تلقی می شود
۲.

اثر تعداد پارامترهای پیش نشانه شده بر زمان واکنش تکلیف تولید نیرو(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۸ تعداد دانلود : ۶۲۰
زمان واکنش RT عاملی بسیار مهم در اجرای ماهرانه است یکی از عوامل اثر گذار بر RT پیش نشانه است نتایج تحقیقات انجام شده در مورد این عامل نشان داده است RT به صورت تابعی از میزان اطلاعات پیش نشانه کاهش می یابد ولی اکثر این تحقیقات بر روی تکالیف هدف گیری انجام شده است تحقیق حاضر به منظور آزمودن این فرضیه که RT در یک تکلیف تولید نیرو تابعی از تعداد پارامترهای پیش نشانه شده است یک طرح تحقیق 3 عاملی آمیخته بر روی 16 ( 8 مرد و 8 زن) دانشجوی داوطلب غیر ورزشکار و راست دست در دامنه سنی 20 تا 25 سال اجرا شد آزمودنی ها طی 5 جلسه در روزهای متوالی در مجموع 2400 کوشش ( هر جلسه چهار دسته 120 کوششی ) را با استفاده از دستگاه پیش نشانه کردن پارامتر در وضعیت های دارای تعداد پیش نشانه مختلف 3-0 انجام دادند تکلیف مورد نظر مستلزم تولید نیروی ایزومتریکی معین 3 یا 6 کیلوگرم به سمت داخل یا خارج و با اندام فوقانی راست یا چپ با حداکثر سرعت و دقت ممکن پس از ارائه پیش نشانه و محرک بود RT ازمودنی ها در سطوح مختلف متغیر مستقل با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس سه عاملی ( تعداد پارامترهای پیش نشانه شده * جنس * جلسه ) با سنجش هایمکرر 2 عامل تعداد پارامترهای پیش نشانه شده و جلسه روز تجزیه و تحلیل شد نتایج نشان داد با افزایش تعداد پارامترهای پیش نشانه شده RT به طور معنی داری کاهش یافت 05/0>P اثر اصلی جنس و جلسه معنی دار نبود 05/0
۳.

تأثیر اسیدهای آمینه شاخه دار، گلوکز کولین و محرک کولینرژیک بر خستگی و عملکرد دستگاه عصبی مرکزی بازیکنان فوتبال مرد بزرگسال طی دوهای شدید متناوب خاص فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۱ تعداد دانلود : ۸۴۵
هدف از تحقیق حاضر بررسی برخی مکانیسم های احتمالی خستگی و عملکرد دستگاه عصبی مرکزی بازیکنان فوتبال مرد بزرگسال طی دوره های شدید متناوب و ارائه راهبردهای برای بهبود عملکرد دستگاه عصبی مرکزی که موجب تاخثر در بروز خستگی مرکزی و بهبود اجرای ورزشی آنها خواهد شد به همین منظور محقق برای پاسخ به سوال اصلی تحقیق 30 بازیکن فوتبال مرد بزرگسال را به طور تصادفی به پنج گروه شش نفری تقسیم کرده و هر یک از این گروه ها را از لحاظ مصرف نوشیدنی ورزشی حاوی مکمل غذایی یا دارونما دو و نیم ساعت قبل و حین اجرای پروتکل ورزشی خاص فوتبال تحت تاثیر یکی از شرایط آزمایشی مصرف گلوکز اسیدهای آمینه شاخه دار کولین ومحرک کولینرژیک قرار داده است آزمودنی ها یک دوره دو هفته ای ( هر هفته چهار جلسه) پروتکل ورزشی خاص فوتبال را انجام دادند طی سه مرحله از سیاهرگ بازویی آزمودنی ها نمونه خون گرفته شد توام با خونگیری در همان فاصله های زمانی آزمودنی ها تست های RPE ،CWT،POMS را انجام دادند زمان فعالیت بدنی تا بروز خستگی نیز در وهله آخر پروتکل ورزشی اندازه گیری شد
۴.

طراحی یک دستگاه تله متری الکترونیکی با استفاده از لب تاپ و دوربین فیلمبرداری برای اندازه گیری پارامترهای سینماتیکی و دینامیکی دونده های دو سرعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۶۰۱
در این مقاله سرعت شتاب و نیروی عکس العمل زمین و ترمزی و نیروی جهشی دونده های دو سرعتی تیم ملی ایران اندازه گیری شد دستگاه تله متری طراحی شده کمک کرد تا بااندازه گیری زمان های هر ده متر و فرستادن آن به رایانه لب – تاپ بتوانیم تغییرات سرعت و شتاب دوندگان را در طول صد متر دویدن تعیین کنیم برای اندازه گیری پارامترهای دینامیکی از دوربین فیلم برداری 25 هر تن استفاده شد در هنگام دویدن در سرعت ثابت که توسط اندازه گیری های سینماتیکی تعیین شده است نیروی های عکس العمل زمین ترمزی و جهش دونده تعیین شد برای رسم تغییر سرعت و شتاب از برنامه اکسل استفاده شد سه دونده برتر تیم ملی در این آزمون شرکت داشتند رکوردهای دوندگان به ترتیب 8/10 و 02/11 و 60/11 ثانیه در صد متر دو بود بررسی نشان داد چگونه سرعت ابتدا به طور سریع تغییر کرده و بعد از مدتی یکنواحت باقی می ماند و سپس وقتی دونده به انتهای صد متر نزدیک می شود کاهش پیدا می کند برعکس شتاب دوندگان در آغاز بیشتر بوده و سپس به تدریج کاهش پیدا می کند در سرعت حد شتاب دوندگان صفر و همزمان با نزدیک شدن دونده به انتهای صد متر منفی می شود اندازه گیری نیروها نشان داد دونده با گام بلندتر دارای نیروهای عکس العمل زمین ترمزی و جهشی بیشتر است که با نتایج به دست آمده توسط دیگر پژوهشگران بخوبی تطبیق می کند
۵.

تبیین مؤلفه های افسردگی بین دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار (پسر و دختر) در دوره متوسطه شهر ارومیه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۰۶ تعداد دانلود : ۵۷۴
هدف این تحقیق تبیین و مقایسه مولفه های شناختی افسردگی در بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار ( پسر و دختر ) دوره متوسطه است روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است جامعه آماری را 800 دانش آموز تشکیل می دهند که 400 نفر از آنان به عنوان دانش آموزان ورزشکار (پسر و دختر) و 400 نفر مابقی بعنوان دانش آموزان غیرورزشکار (پسر و دختر) به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده در نظر گرفته شده اند برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه داس DAS برای تعیین مولفه های افسردگی استفاده شده نتایج تحقیق نشان می دهد به غیر از مولفه افسردگی ( عشق و محبت ) تفاوت معنی داری در دیگر مولفه های افسردگی ( تایید و تصدیق و موفقیت و کامل گرایی و شایستگی و قدرت مطلق و استقلال رای ) در بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار گروه های مورد مطالعه مشاهده شد
۶.

تأثیر تمرینات هوازی با شدت های مختلف بر حذف mtDNA عضله نعلی موش های صحرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۸ تعداد دانلود : ۷۳۳
با توجه به نظریه پیری میتوکندریایی و افزایش استرس اکسیداتیو حین فعالیت های هوازی فرض شد این نوع تمرینات ممکن است دبر بروز خذف mtDNA عضلات اسکلتی و پیری زودرس دخالت داشته باشد بدین منظور شصت سر موش صحرایی wistar 14848 نر دو ماهه در شش گروه ده تایی جایگزین شدند برای کنترل عوامل مداخله گر دو گروه از آزمودنی ها در دو ماهگی con1 و پنج ماهگی con2 کشته شدند دو گروه نیز در یک برنامه تمرینی سه ماهه (پنج روز در هفته دویدن روی نوار گردان الکتریکی با شیب شش در صد ) (E20=20m/min ،40min،E40=40m/min،20min )شرکت داشتند در انتهای دوره دو گروه بعنوان آزمودنی های تمرین نکرده در پنج ماهگی فقط برای یکبار روی نوار گردان دویدند CE20=20m/min ،40min،CE40=40m/min،20min،slob=6% یافته های حاصله از روش های Multiplex PCR و توالی خوانی نشان می دهد تمرینات هوازی شدید می تواند سبب بروز حذف 6/4 کیلو بازی در mtDNA عضله نعلی شود
۷.

720(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۰ تعداد دانلود : ۶۶۵
تحقیق حاضر با هدف بررسی و مقایسه عملکرد برخی از عضلات ناحیه کمرند شانه دوسربازویی و دلتوئید و سینه ای بزرگ و سه سربازویی ) در آزمون های کشش بارفیکس شنای سوئدی و بارفیکس اصلاح شده انجام گردید آزمودنی های پژوهش حاضر را 14پسر سالم و 12 ساله با میانگین قد 23/3+148 سانتی متر و وزن 4/2+23/39 کیلوگرم وحداکثر دارای شش ماه سابقه ورزشی تشکیل می دادند عملکرد هر یک از عضلات کمربند شانه با نصب لید و توسط جریان الکتریکی در هنگام اجرای آزمون ها ثبت شد برای تعیین میانگین انحراف معیار و اختلاف میانگین در صد کارایی عضلات از آزمون ANOVA استفاده شد 05/0>P بر اساس یافته های تحقیق می توان اظهار داشت بیشترین میزان فعالیت عضلات دو سربازویی و سه سربازویی در آزمون بارفیکس ایستاده مشاهده شد از این رو می توان نتیجه گرفت دو آزمون بارفیکس ایستاده و شنای سوئدی برفعالیت عضلات فوق به یک نسبت تاثیر می گذارند در نتیجه با توجه به موارد بالا و اجرای راحت تر و عدم نیاز به وسیله آزمون شنای سوئدی برای اهداف فوق توصیه میشود
۸.

مقایسه میزان شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاههای تهران و پیام نور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۰ تعداد دانلود : ۷۰۵
هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه میزان شادکامی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه های تهران و دولتی و پیام نور بوده است به همین منظور 120 نفر از دانشجویان دانشگاه های فوق 60 ورزشکار و 60 غیر ورزشکار به روش کاملا تصادفی انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه شادکامی آکسفورد که روایی و اعتبار آن در داخل کشور تعیین شده مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند پس از جمع آوری پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که گروه ورزشکار در مقایسه با گروه غیر ورزشکار از عزت نفس رضایتمندی کار آمدی خلق مثبت سلامت روانی و به طور کلی از شادکامی بالایی برخوردارند
۹.

سنجش اعتبار آزمون بی هوازی rast در برآورد توان گلیکولتیک مردان جوان (از جنبه مکانیکی و زیست شیمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۱۱۱
هدف از این پژوهش برآورد اعتبار آزمون بی هوازی Rast در سنجش توان گلیکولتیک مردان جوان از جنبه مکانیکی و زیست شیمی است بدین منظور 25 دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینای همدان به صورت تصادفی انتخاب و بر اساس پروتکل های میدانی Rast و وینگیت را که فعالیتی کوتا ه مدت و شدید تا سر حد واماندگی است اجرا کردند ویژگی های آنتروپومتریک و شاخص های مطلق و نسبی میانگین توان اوج توان حداقل توان و شاخص خستگی با کمک فرمول های ریاضی در هر دو آزمون محاسبه شدند همچنین از نظر زیست شیمیائی تغییرات غلظت آنزیم CPK و LDH سرم متعاقب اجرای هر دو آزمون بررسی شد نتایج نشان داد که بین شاخص مکانیکی توان مطلق این دو آزمون همبستگی قوی وجود دارد در حالی که همبستگی ضلعی بین شاخص های نسبی و شاخص خستگی آنها مشاهده شد و ازنظر زیست شیمی در آنزیم CPK اختلاف معنی داری نشن داده شد ولی در آنزیم LDH اختلاف معنی دار بود یافته ها نشان داد آزمون Rast در سنجش توان بی هوازی و آزمونی پایاست و در سنجش مطلق توان های حداقل حداکثر و میانگین از اعتبار لازم و کافی برخوردار است
۱۰.

تاثیر و ارتباط تمرینات اینتروال بر تعداد ضربان قلب زمان فعالیت و استراحت پسران دانشجو(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۳ تعداد دانلود : ۶۱۳
به منظور تاثیر و ارتباط تمرینات اینتروال بر تعداد ضربان قلب زمان فعالیت و استراحت دانشجویان کلاس تربیت بدنی که در حال گذراندن واحد یک تربیت بدنی عمومی بوده اند به مدت شش هفته به اجرای یک برنامه تمرینی تناوبی که بر درگیری دستگاه بی هوازی تاکید داشت و از برنامه تمرینات تناوبی بی هوازی فاکس اقتباس شده بود پرداختند آزمودنی ها قبل و بعد از تمرینات 6 دقیقه بر روی چرخ کار سنج رکاب زدند بااندازه گیری ضربان قلب و با استفاده از نوموگرام استراند میزان VO 2max هر آزمودنی تعیین شد نتایج کاهش معنی دار تعداد ضربان قلب زمان فعالیت و استراحت و افزایش VO 2max آزمودنی ها را نشان داد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹