حرکت

حرکت

حرکت تابستان 1379 شماره 5

مقالات

۱.

مقایسه تأثیر دو برنامه تمرینی یک جلسه ای و دو جلسه ای در هفته بر آمادگی عمومی دختران دانشجوی دانشگاه تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۷
هدف این پژوهش بررسی تاثیر و مقایسه ی تمرین یک جلسه ای ودوجلسه ای در هفته برآمادگی عمومی دختران غیرورزشکاربوده است.دراین پژوهش 38 دختر غیرورزشکار در گروه تمرینات یک جلسه ای و38 دختر غیرورزشکار نیز در گروه دوجلسه ای شرکت نمودند.گروه یک جلسه ای به مدت چهار ماه وگروه دوجلسه ای به مدت مدت دو ماه تمرین کردند .آزمودنی هادریک پیش آزمون که شامل اندازه گیری استقامت عضلانی عضلات کمربند شانه ،استقامت عضلانی شکم،چابکی،نیروی عضلانی واستقامت قلبی- عروقی بوی،شرکت کردند وپس از پایان دوره ی تمرینات نیز آزمون نهایی که اندازه گیری همان عوامل بود ،تکرار گردید .نتایج پیش آزمون وآزمون نهایی ،با آزمون t وابسته وغیروابسته و همچنین آزمون رتبه ای ویل کوکسان تجزیه وتحلیل گردید .محاسبات آماری نشان دادکه بین پیش آزمون وآزمون نهایی گروه یک جلسه ای وگروه دوجلسه ای تفاوت معنی دار استوتمرینات سبب پیشرفت همه ی عوامل آمادگی جسمانی گردیده است.تجزیه و تحلیل های آماری برای مقایسه ی معنی دار بودن تفاوت آزمون نهایی گروه یک جلسه ای ودوجلسه ای نشان می دهد دختدان غیر ورزشکاری که دو جلسه تمرین کرده بودند از نظر استقامت قلبی – عروقی ،چابکی ونیروی عضلانی پیشرفت بیشتری کرده اند،اما استقامت عضلانی گروهی که تنها یک جلسه در هفته تمرین کردند بیشتر توسعه یافته است.براساس نتایج پیشنهادمی گردد برای توسعه آمادگی جسمانی تعداد جلسات تمرین به دو جلسه درهفته افزایش یابد.
۲.

مطالعه توصیفی سوابق تحصیلی و ورزشی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی دانشگاه های کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۵۰۶
هدف از این پژوهش ، توصیف سوابق تحصیلی وورزشی دانشجویان رشته ی تربیت بدنی دانشگاه های کشور بوده است .در این تحقیق سوابق قهرمانی در رشته های ورزشی ،رشته ی تحصیلی ،معدل دیپلم دبیرستان ومیزان مهارت آنان دردروس عملی ،مورد مطالعه قرار گرفته است .از مجموع 2516 نفر دانشجویان دختر وپسر، 1135 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند،سپس پرسشنامه ای مشتمل بر 28 سوال بسته ودو سوال باز دراختیارشان قرار گرفت. 68 درصد دختران و5/91 درصد پسران با تنیس روی میز آشنایی داشتند. معدل 4/44درصدکل دانشجویان زیر 14 بوده است.2/80 درصد با علاقه مندی به این رشته وارد شده اند.9/3 دارای مدارک قهرمانی در سطح بین المللی بوده اند.نتیجه ای که می توان گرفت این است که در انتخاب وگزینش دانشجویان ،بایستی تجدیدنظر نود وسوابق تخصصی ،ورزشی ومیزان آشنایی آنان با رشته های ورزشی رادرنظر گرفت.
۳.

مقایسه عوامل آمادگی جسمانی- حرکتی خواهران دوقلوی یکسال با خواهران غیر دو قلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۵ تعداد دانلود : ۹۶۵
یکی از راه های گزینش وهدایت درست کودکان ونوجوانان به سمت رشته های ورزشی مناسب،بررسی میزان توارث پذیری ویژگی های جسمانی وحرکتی آنان است .هدف از این پژوهش مقایسه ی ویژگی های جسمانی ‹قد، وزن وضربان قلب بیشینه ›، عوامل آمادگی جسمانی‹ظرفیت هوازی بیشینه ،انعطاف پذیری،اتقامت عضلات شکم وقدرت دست› وآمادگی حرکتی ‹سرعت،چابکی وزمان واکنش شنیداری › در بین 16 جفت خواهر دوقلوی یکسان ‹گروه آزمایش› و18 جفت خواهر غیر دوقلوی ‹گروه گواه›شهرستان رشت با دامنه ی سنی 14-17 سال است.گروه گواه به شکل تصادفی وگروه آزمایش به شکل غیر تصادفی واز طریق بررسی معیارهای ویژه مانند یک تخمی بودن با هدایت پزشک متخصص انتخاب شدند.کلیه ی متغیرهای تحقیق در شرایط یکسان وبا آزمون های استاندارد ومتداول میدانی وفرض های تحقیق با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون،تی‹t › مستقل وهمبسته در سطح اطمینان از طریق برنامه یSpss بررسی شدند.
۴.

مقایسه سلامت روانی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دبیرستانهای شهرستان سنندج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۰ تعداد دانلود : ۹۹۲
با توجه به گسترش روزافزون اختلالات روانی در جوامع امروز که پیامدهای تاسف باری رانیز به دنبال دارد این پژوهش به بررسی ومقایسه ی سلامت روانی دانش آموزان پسرورزشکار وغیرورزشکار دبیرستان های شهرستان سنندج در سال تحصیلی 78-79 می پردازد.برای پاسخ به سوالات پژوهش ،محققان از پرسشنامه ی سلامت عمومی 28- GHQ برای اندازه گیری سلامت روانی دانش آموزان استفاده کردند وبرای مشخصات عمومی آنها ،پرسشنامه ای را که خود محقق تهیه کرده بود به کار بردند.این پژوهش برروی 406 نفر آزمودنی از جامعه ی آماری دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان سنندجکه درسال تحصیلی 78-79 مشغول به تحصیل بودند صورت گرفته است. این پژوهش روش روش آماری مورد استفاده برای بررسی ومقایسه ی میانگین های دو جامعه ‹ورزشکار وغیرورزشکار یا رشته های انفرادی وگروهی ›،آزمون تی برای دو گروه مستقل بود وبرای تعیین میزان ارتباط بین سلامت روانی وسابقه ی ورزشی ،از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحقیق مؤید آن است که بین دانش آموزان ورزشکار وغیرورزشکاردر عوامل سلامت روانی شامل«علائم جسمانی»، «اضطراب واختلال خواب» ،« کارکرد اجتماعی » و«افسردگی» تفاوت معنی داری وجود دارد‹05/0 P?›ودر همه ی این موارد،برتری با دانش آموزان ورزکار بوده است،این دانش آموزان نسبت به دانش آموزان غیرورزشکار،وضعیت بهتری داشته اند.
۵.

بررسی و توصیف رابطه موجود بین سبک های مختلف رهبری با رضایت شغلی از دیدگاه استادان ورزش دانشگاه های کشور

تعداد بازدید : ۱۱۳۱ تعداد دانلود : ۶۲۱
هدف ازاین تحقیق، بررسی وتوصیف رابطه ی موجود بین سبک های مختلف رهبری با رضایت شغلی از دیدگاه استادان ورزش تمام وقت دانشگاه های کشوراست.بدین منظور تعداد140نفر ازاستادان زن ومرد مشغول به خدمت در دانشگاه های اصلی ‹دانشگاه مادرهراستان› هر استان که درزمان انجام تحقیق 5/72 درصد از جامعه ی تحت بررسی را تشکیل می دادند،به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند.ابزار اندازه گیری مورد استفاده دراین تحقیق ،دو پرسشنامه ی استاندارد،انطباق پذیری واثربخشی رهبر از دیدگاه دیگران وشاخص توصیف شغلی به همراه یک پرسشنامه ویژگی های فردی برای تعیین سن،جنس،سابقه ی خدمت،نوع استخدام ومیزان تحصیلات آزمودنی های تحقیق بود.تجزیه وتحلیل آماری داده های تحقیق هم با استفاده از فنون همبستگی ساده وآنالیز واریانس انجام گرفت.تجزیه وتحلیل داده های آماری نشان داد که از بین سبک های رهبری مورد مطالعه درجامعه ی تحت بررسی سبک های رهبری استدلالی ومشارکتی ازجمله رفتارهای مدیریتی مسلط واثر بخش است .نتایج به دست آمده همچنین نشان داد که بین رفتارهای هبری استدلالی ومشارکتی با رضایت شغلی رابطه ی مثبت ومعنی دارآماری وجود دارد.در حالی کهاین رابطه بین سبک های رهبری دستوری وتفویضی با رضایت شغلی در جامعه ی تحت بررسی بسیارکم ،منفی وغیر اثربخش است.
۶.

اثر تمرینات ورزشی بر روی قابلیت های فیزیولوژیکی و کارکردی افراد سالمند و طول عمر

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۳ تعداد دانلود : ۴۳۹
کهولت درجوامع پیشرفته ی صنعتی وغربی که میانگین سن افرادشان به مرز 80 سالگی نزدیک می گردد،یکی از مشکلات عمده ی این جوامع به شمار می رود. با گذشت حدود سه دهه ،از عمر،قابلیت های فیزیولوژیکی وکارکردی روبه افول می گذارد.برخی ازاین قابلیت ها که بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند،عبارتند از:قدرت عضلانی،کارکرد عصبی، کارکرد ریوی،کارکرد قلبی –عروقی، ترکیب بدن وتوده ی استخوانی قابل ذکر است که میزان کاهش عملکرد این توانایی ها دردوره ی سالمندی ،به یک میزان نیست.صرف نظر از سن،فعالیت های مناسب جسمانی منظم نیز سبب بهبود فیزیولوژیکی بدن می گردد. مقدار تاثیرات بستگی به عوامل مختلفیچون سطح آمادگی جسمانی اولیه ،سن ونوع تمرین دارد.تمرینات ورزشی قادر به مقابله با تاثیرات منفی حاصل ازکشیدن سیگار،چاقی وپرفشار خون است.به هرحال ،چنین به نظر می رسد که فعالیت های جسمانی برنامه ریزی شده ومنظم، در طول زندگی ،بیمه نامه ای را به صورت سلامتی وعمر طولانی ،در اختیار شرکت کنندگان در چنین برنامه هایی می گذارد .
۷.

اثر یک برنامه ورزشی منتخب روی ترکیب بدن و توان هوازی دختران دانشجو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۰ تعداد دانلود : ۵۳۲
برایبررسی تاثیر یک برنامه ی منتخب هوازی روی توان هوازی وترکیب بدن ،نمونه ای 20 نفر که برای شرکت درتحقیق داوطلب شدند استفاده شد. آزمودنی ها ،دختران دانشجوی مرکزتربیت معلم بودندکه به دوگروه مساوی تجربی وکنترل تقسم شدند. آزمودنی های گروه تجربیتحت تمرینات منتخب قرار گرفتند.تمرینات شامل 20 دقیقه فعالیت هوازی ‹دویدن› با شدت 60 تا 80 درصد حداکثر ضربان قلب بود . 10 دقیقه برای گرم کردن و10 دقیقه برای سرد کردن درنظر گرفته شده بود.تمرینات به مدت 6هفته وتعداد جلسات درهرهفته 3 تا5 بار بود.گوه کنترل تمرین خاصی راانجام نمی دادند وبه همان رونهد قبل از تحقیق خود ادامه می دادند.درآزمون نهایی درصد چربی بدن گروه تجربی به طور معنی داری کمترازگروه کنترل وتوان هوازی آن به طور معنی دار بالاتر از گروه کنترل بود05/0 تجربیP< با وجودی که بیشتر آزمودنی های گروه وزن خود راازدست داده بودند‹به طور متوسط 2/1 کیلوگرم›، این کاهش معنی دار.وزن چربی نبوده است‹05/0 چربی این P< دختران گروه تجربی کاهش میانگین 38/2 کیلوگرم ووزن بدون P< گروه افزایشی حدود5/1 کیلوگرم را به طور متوسط نشان داد،اما هیچ یک از این تغییرات معنی دار نبوده .
۸.

as تأثیر برنامه حرکت درمانی بر روی بیماران مبتلا به

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۹ تعداد دانلود : ۵۹۵
بیماریAS ،با رشد تدریجی دردهای ریشه ی عصبی تبدر قسمت های مختلف ستون مهره ها شروع می شود وسبب افزایش محدودیت حرکتی وتغییر شکل ستون مهره ها می گردد که این امر موجب کاهش قابلیت انبساط پذیری قفسه ی سینه ونیز توان هوازی در بیماران می شود. در راستایدرمان این بیماری،روش های مختلفی پیشنهاد گردیده است .حرکت درمانی از جمله ی این روش هاست که ممکن است جریان روند پاتولوژیکی بیماران را از طریق تسهیل وضعیت عملکرد دستگاه حرکتی ،قلبی ،عروقی ونیز تنفسی،کاهش دهد. اما اتخاذ یک روش حرکت درمانی مؤثر،کاری است بسیار مهم ودقیق که به عواملی چون روند بیماری ، وجود علائم درد،نوع تغییر شکل ستون مهره ها ونیز وضعیت سیستم تنفسی وقلبی عروقی بستگی دارد. بررسی حاضر،در پی یافتن یک روش حرکت درمانی به منظور کمک به این گونه بیماران جهت بهبودی وامکان بازگشت آنها به فعالیت های حرفه ای شغلی سابق خود است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹