حرکت

حرکت

حرکت بهار 1379 شماره 4

مقالات

۱.

اثر تمرینات ورزشی هوازی بر روی عملکرد قلب بیماران سکته قلبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۶ تعداد دانلود : ۹۶۴
باتوجه به شیوع روزافزون بیماری های قلبی –عروقی بویژه سکته ی قلبی وناکافی بودن اطلاعات لازم جهت درمان این بیماری ،بخصوص در زمینه ی بازتوانی ورزشی بیماران قلبی، این تحقیق با هدف بررسی اثر یک دوره تمرینات ورزشی هوازی برخصوصیات قلبی بیماران قلبی انجام گرفت. دراین تحقیق اثر 8 هفته فعالیت ورزشی ،هفته ای 3جلسه وهر جلسه ،20 الی 60 دقیقه برعملکرد فیزیولوژیکی قلب بیمارانی که دچار سکته ی قلبی شده بودند بررسی گردید.آزمودنی ها از میان بیماران مرد که به تازگی دچار سکته ی قلبی شده بودند انتخاب وبه طور تصادفی به دو گروه تجربی وشاهده تقسیم شدند.متغیرهای تابع تحقیق بوسیله وسایل پیشرفته پزشکی از آزمودنی ها اندازه گیری شد. میزان تغییرات متغیرهای مربوطه با استفاده از نرم افزار رایانه ای SPSS/win وفرمول های آماری وبراساس فرضیه های تحقیق تعیین ونتایج حاصل از آنها مشخص گردید.
۲.

تحلیل میزان و نوع فعالیتهای فراغتی و ورزشی استادان دانشگاه تهران

تعداد بازدید : ۱۰۵۲ تعداد دانلود : ۵۱۵
استادان دانشگاه افراد فرهیخته ومتخصص جامعه می باشند که وظیفه ی خطیر تربیت استعدادها وسرمایه های فکری کشور رابه عهده دارند. فرهنگ زندگی شهری عصر حاضر نوع وماهیت حرفه ایشان زمینه انجام کار یکنواخت وکم تحرک ودور شدن از زندگی طبیعی رافراهم آورده وآنها رادر معرض نارساییهای جسمی وروحی وافت کیفیت وکمیت کاری قرار داده است .دراین پژوهش توصیفی تلاش می شود نحوه فعالیت استادان در اوقات فراغت ،میزان پرداختن به فعالیت های ورزشی ،عوامل مؤثر برورزش اساتید، کیفیت بهره برداری از امکانات و... مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور پرسشنامه های ویژه پژوهش به صورت تصادفی بین اعضاء هیئت علمی دانشکده های دانشگاه تهران توزیع گردید واطلاعات حاصله مورد ارزیابی وتحلیل قرار گرفت که خلاصه آن دراین مقاله ارائه شده است.
۳.

بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان دانشکده های تربیت بدنی کشور

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۳۴ تعداد دانلود : ۸۲۳
هدف ازانجام این پژوهش ،بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان رشته ی تربیت بدنی سراسر کشور است.روش تحقیق حاضر ازنوع توصیفی –تحلیلی بوده وبه شکل میدانی اجرا شده است.جامعه ی آماری شامل دانشجویان هفت دانشکده ی تربیت بدنی کشور است که با استفاده از برآورد حجم نمونه تعیین گردیده است. دراین تحقیق برای گردآوری اطلاعات لازم از پرسشنامه ی مقدماتی اصلی ودر مواردی از روش مصاحبه استفاده شده است. ویژگی تحقیق حاضر این است که برای اولین بار درسطح کشور انجام شده است. حتی با بهره گیری از سیستم ‹On line› چند مرکز اطلاعاتی در خارج از کشور نیز در سطحدانشکده های تربیت بدنی تحقیق مشابهی یافت نشد. ویژگی دیگر این تحقیق آن است که جهت بررسی ارتباط چندگانه بین متغیرهای تحقیق ،علاوه برآمار توصیفی واستنباطی ،از نرم افزار گلیم مبحث لوجیت استفاده شده وحاصل آن به صورت جدول های چند بعدی نشان داده شده است.
۴.

مقایسه دو نوع اضطراب صفتی رقابتی و حالتی رقابتی موجود در ورزشکاران مرد داخلی و خارجی شرکت کننده در مسابقات بین المللی بسکتبال جام ورزش و ملتها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۶ تعداد دانلود : ۶۹۷
هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان دو نوع اضطراب صفتی رقابتی وحالتی رقابتی بین ورزشکاران تیم ملی و ورزشکاران خارجی شرکت کننده در مسابقات جام ورزش وملتها می باشد،که درطول یک هفته به رقابت پرداختند. نمونه های آماری این تحقیق باجامعه ی آماری برابر بوده و64 نفر می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامهCSAI -2 برای اضطراب حالتی رقابتی وسیاهه SCAT برای اندازه گیری اضطراب صفتی رقابتی بوده که پرسشنامه ی حالتی رقابتی سه عامل اضطراب شناختی ،اضطراب بدنی واعتماد بهنفس رابه طور جداگانه اندازه گیری می کند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات خام از روش F تحلیل واریانس یکطرفه ،t استیودنت ،ضریب همبستگی اسپیرمن ونرم افزارSPSS سود برده شده است.
۵.

بررسی تأثیر برخی از عوامل محیطی بر وضعیت توانایی های ادراکی- حرکتی دانش آموزان 2 منطقه شهر تهران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۹ تعداد دانلود : ۵۷۰
ادراک، پاسخ های آموخته ی فرد را شکل می دهد؛ بدین مفهوم که نوع پاسخ فرد به هر محرک را تعیین می نماید.پاسخ انسان به محرک های گوناگون ،با توجه به اینکه همگی یک حس را تحریک می کنند،یکسان نیستند.علت عمده ی این اختلاف پاسخ رادر یادگیری قبلی جستجو کرد زیرا محیط زندگی وعوامل تاثیرگذار در آن غالباًبه فرد می آموزد پدیده های گوناگون را چگونه ادراک کند وچه نوع پاسخ هایی را از خود نشان دهد.این تحقیقبه بررسی تاثیر برخی از عوامل محیطی مثل میزان برخوردار بودن از اسباب بازی در دوران کودکی ،ساعات پرداختن به بازی وداشتن سابقه ورزشی در وضعیت توانایی های ادراکی –حرکتی دانش آموزان 2 منطقه شمال وجنوب شهر تهران پرداخته است.
۶.

توصیف و مقایسه برنامه های آموزشی رشته تربیت بدنی چند دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی منتخب جهان و ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۴ تعداد دانلود : ۶۱۱
هدف از انجام این تحقیق ،توصیف برنامه های درسی آموزشی رشته ی تربیت بدنی وعلوم ورزشی در چند دانشکده ی تربیت بدنی منتخب در دوره ی کارشناسی ومقایسه ی آن با برنامه ی درسی آموزشی موجود دردانشکده های تربیت بدنی وعلوم ورزشی کشور است. جامعه ونمونه ی آماری این تحقیق،شامل پانزده دانشکده ی تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه های آمریکا وکانادا است. براساس مکاتبات انجام یافته، این دانشکده ها برنامه های رسمی درسی آموزشی خود را برای محقق ارسال نمودند .متغیرهای این تحقیق شامل شناسایی انواع گرایش ها،میانگین کل واحدهای دوره ،میانگین واحدهای دروس تخصصی ،حرفه ای وعمومی بوده است.همچنین مشخصات دروس درهر گرایش ونیز تعیین رایج ترین عناوین دروس تخصصی درهر بخش از دیگر بررسی های این تحقیقاست.این تحقیق ازنوع توصیفی تحلیلی وروش اجرایی آن میدانی وکتابخانه ای است.
۷.

بررسی سطح آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه ارومیه و تهیه نورم امتحانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۰ تعداد دانلود : ۷۵۳
این پژوهش با عنایت به اهمیت آمادگی جسمانی به عنوان عامل مهم درسلامت جسمانی وبهداشت روانی وکارآیی افراد در محیط شغلی وبا هدف بررسی وضعیت آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه ارومیه وهمچنین ارائه نورم امتحانی جهت ارزیابی میزان فعالیت افراد در کلاس های تربیت بدنی عمومی یک طراحی واجرا گردیده است .درپایان دو نیم سال تحصیلی آزمون های آمادگی جسمانی از دانشجویان دختر وپسر دانشگاه ارومیه که واحد تربیت بدنی عمومی‹1› را اخذ نموده بودند به عمل آمد.کلیه اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای آماری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته وشاخص های گرایش مرکزی وپراکندگی ودیگر خصیصه های آماری ،نتایج استخراج وپس از تغییر یافته ها با نتایج پژوهش های مشابه در دانشگاه های تهران وتبریز مقایسه گردید.
۸.

مقایسه تأثیرات حرکات کششی ایستا و پویا بر میزان کوفتگی تأخیری عضلانی و کراتین کیناز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۴ تعداد دانلود : ۵۷۸
در این تحقیق تاثیرات حرکات کششی ایستا وپویا برمیزان کوفتگی تاخیری وافزایش کراتین کینازبا یکدیگر مقایسه شده است. بیست مرد دانشگاهی دردو گروه کششی ایستا و پویا به صورت تصادفی قرار گرفتند .همه ی آنها سه دوره از 25 حرکت کششی را درزمان 80 دقیقه انجام دادند ،تنها تفاوت موجود در بین گروه ها این بود که گروه ایستا هر حرکت را به مدت 40 ثانیه در حالت ساکن نگه می داشتند در صورتی که گروه پویا این حرکات رادر حالت حرکت اجرا می کردند. برای تجزیه وتحلیل میانگین های اندازه گیری شده در کوفتگی تاخیری عضلانی وآنزیم کراتین کیناز قدرت ایزومتریک پایین تنه و دامنه ی حرکتی مفصل ران ،از آزمون تحلیل واریانس عاملی‹4? 2› استفاده شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹