حرکت

حرکت

حرکت پاییز 1383 شماره 21 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی و مقایسه ترکیبات بدن، vo2 max و توان بی هوازی وزنه برداران زبده با غیر ورزشکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۲ تعداد دانلود : ۷۲۲
هدف تحقیق حاضر بررسی ومقایسه ترکیبات بدن قدرت عضلانی VO2max و توان بی هوازی وزنه برداران زبده با غیر ورزشکاران است به همین منظور 15 نفر از وزنه برداران زبده بامیانگین سنی 24/3+6/24 سال و 15 نفر از افرد غیر ورزشکاران با میانگین سنی 64/2+46/22 سال به صورت داوطلبانه انتخاب شدند متغیرهای اندازه گیری شده عبارت بودند از قد و وزن و در صد چربی بدن قدرت نسبی عضلات پاها کمر و کمربند شانه توان بی هوازی و حداکثر اکسیژن مصرفی برای تجزیه و تحلیل یافته ها و آزمون فرض های تحقیق از فرمول t مستقل استفاده شد همبستگی بین متغیرهای موجود نیز توسط ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد نتایج نشان داد بین قدرت نسبی پاها کمر و کمربند شانه و توان بی هوازی وزنه برداران زبده و غیر ورزشکاران تفاوت معنی داری وجود دارد و بین در صد چربی بدن و حداکثر اکسیژن مصرفی وزنه برداران زبده با افراد غیر ورزشکار تفاوت معنی داری وجود ندارد همچنین بین در صد چربی بدن با حداکثر اکسیژن مصرفی (0/67 - =r )و حداکثر اکسیژن مصرفی با توان بی هوازی (0/93- = r)وزنه برداران زبده ارتباط معکوس معنی داری وجود دارد بنابراین می توان گفت انجام تمرینات وزنه برداری بر افزایش قدرت و توان بی هوازی موثر است و بر کاهش چربی بدن و افزایش VO2max تاثیری ندارد.
۲.

بررسی مقایسه ای عزت نفس و خودپنداره پسران ورزشکار و غیر ورزشکار دوره متوسطه نواحی آموزش و پرورش اهواز و رابطه آنها با پیشرفت تحصیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۵۱ تعداد دانلود : ۷۶۸
عزت نفس و خود پنداره از جمله خصوصیات روانی و شخصیتی اند که تاثیربسزایی در بهداشت روانی افراد دارند . همچنین نشان داده شده که فعالیت بدنی با پیشرفت ویژگی های روانی ارتباط دارد . هدف از تحقیق حاضر ، مقایسه غزت نفس و خود پنداره پسران ورزشکار و غیر ورزشکار دوره متوسطه نواحی آموزش و پرورش شهر اهواز و ارتباط این متغیرها با پیشرفت تحصیلی آنها بود . تحقیق از نوع توصیفی است که به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه عزت نفس ناظم شیرازی ( 1376) و پرسشنامه خود پنداره راجرز ( 1961) انجام گرفت . پایانی و روایی این پرسشنامه ها موفقیت آمیز گزارش شد . معدل درسی پایان ترم دانش آموزان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی استفاده شد . نمونه آماری این تحقیق شامل 140 دانش آموز ورزشکار و 140 دانش آموز غیر ورزشکار آموزشگاه های متوسطه شهر اهواز بود که به روش تصادفی انتخاب شدند . نتایج تحقیق نشان داد بین عزت نفس دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری وجود دارد . بین خودپنداره دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری پیدا نشد . بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری پیدا نشد . بین عزت نفس ، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار همبستگی چندگانه وجود داشت . نتایج این تحقیق نشان داد عزت نفس ورزشکاران بیشتر از غیر ورزشکاران است و از آن می توان برای پیشرفت تحصیلی ورزشکاران استفاده کرد .
۳.

بررسی تغییرات اسکولیوز پس از یک دوره تمرینات اصلاحی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۱ تعداد دانلود : ۷۳۲
هدف تحقیق حاضر بررسی تغییرات اسکولیوز پس از یک دوره تمرینات اصلاحی در یک گروه از دانش آموزان پسران بود بدین منظور 445 نفر از دانش آموزان پسر مقطع راهنمائی با استفاده از تست نیویورک غربالگری Screening شدند که 79 نفر 7/71 در صد از آنها مبتلا به عارضه اسکولیوز بودند سپس از بین این افراد 16 نفر برای گروه شاهد و 20 نفر برای گروه تجربی انتخاب شدند آزمودنی های گروه تجربی در یک برنامه تمرینی به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه شرکت کردند بعد از اتمام برنامه تمرینی و اجرای پس آزمون نتایج به دست آمده از آزمون خی دو و تی استیودنت در سطح اطمینان 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت مهمترین نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که میان شدت اسکولیوز آزمودنی های گروه تجربی در دو مرحله پیش و پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد 0/05 => p و همچنین رابطه معنی داری بین میزان شیوع اسکولیوز و سن آزمودنی ها به دست آمد 0/05=> p یافته های تحقیق بر اعتبار و اهمیت حرکات اصطلاحی در بهبود ناهنجارهای وضعیتی مانند اسکولیوز تاکید می کنند
۴.

بررسی انتقال دوسویه در مهارت سرویس کوتاه بدمینتون از دست برتر به دست غیر برتر و برعکس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۲۱
هدف از انجام این پژوهش بررسی انتقال دو سویه در مهارت سرویس کوتاه بدمینتون است محققان در سال های اخیر به این نتیجه دست یافته اند که اصل انتقال در امر یادگیری انکارناپذیر است و موجب تسهیل انتقال در یادگیری می شود اصل انتقال دو سویه یکی از مباحث مهم انتقال و معقول ترین راه برای سرعت بخشیدن به روند موفقیت فرد است جامعه آماری این تحقیق شامل 200 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران بودند که 36 نفر از آنان به طور تصادفی انتخاب شدند متغیر مستقل در این تحقیق تمرینات به منظور یادگیری مهارت و متغییر وابسته میزان یادگیری دستی که در تمرینات شرکت ندارد بوده است ابزار مورد نیاز در این تحقیق پرسشنامه و وسایل ضروری در آزمون فرانسوی بدمینتون دو است ( متر و چسب نواری و طناب و پایه به ارتفاع 10/2 متر ) به منظور بررسی نتایج از روش های آمار توصیفی و استنباطی t مستقل و t وابسته استفاده شده و نتایج به دست آمده نشان داده که با 05/0 =a انتقال دو سویه از هر دو عضو به یکدیگر امکان پذیر است
۵.

طراحی و تبیین الگوی مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۹۳
هدف از این پژوهش طراحی و تبیین مدل مهارت های سه گانه مدیریتی برای سطوح سه گانه مدیریتی در سازمان تربیت بدنی است محقق با تکیه بر نظریه رابرت ال کتز بر آن شد که تا این مدل را برای سازمان مذکور طراحی کند بدین منظور فهرستی جامع از اجزای مهارت ها تهیه و تنظیم شد که منتج به طراحی پرسشنامه ای در سه بخش شد که طی طرح آزمایش اعتبار یابی گردید با آلفای 973/0 این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است جامعه آماری این پژوهش 30 نفر از متخصصان تربیت بدنی با گرایش مدیریت و 30 نفر متخصص مدیریت که عمدتا دارای مدرک تحصیلی دکترا بودند تشکیل داده اند متغیرهای تقیق شامل 2 دسته جامعه شناختی و مهارتی است فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از بین مهارت های سه گانه سطوح عالی میانی وعملیاتی سازمان تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود ندارد روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و از روش های آماری آزمون دو جمله ای آزمون همبستگی اسپیرمن آزمون تحلیل و اریانس فرید من و تحلیل واریانس کروسکال و الیس استفاده شده است بر اساس آزمون فرضیه های تحقیق و با استفاده از آزمون های مربوطه بین مهارت های ادارکی انسانی و فنی مدیران سطوح سه گانه سازمان تربیت بدنی تفاوت معنی دار وجود دارد همچنین مشخص شد مدل مفهومی مهارت های مورد نیاز مدیران شامل کدام مولفه ها و به کدام تربیت است
۶.

بررسی تأثیر فعالیت های جسمانی بر میزان افسردگی دختران دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰۹۱ تعداد دانلود : ۵۰۷
اختلالات بهداشت روانی از قبیل افسردگی و اضطراب بر زندگی میلیون ها نفر ازمردم جهان تاثری گذاشته و با افزایش مرگو میر و هزینه مراقبت های بهداشتی ارتباط دارد اگر چهخ به نظر می رسد روش های درمانی متعددی در درمان این ا ختللات موثر است ولی شواهد نشان می دهد این روش ها کمتر مورد استفاده قرار میگیرد برخی محققان بر این باورند که فعالیت جسمانی وسیله مهمی برای پیشگیری و دمران افسردگی است با توجه به این واقعیت که افسردگی در بین جوانان بویژه دختران جوان در حال افزیش است و داروهای ضد افسردگی برای کاهش این اختلال بسیار مورد استفاده قرار می گیرد این تحقیق با هدف بررسی آثار شش هفته فعالتی جسمانی بر میزان افسردگی دختران دانشجوی دانشگاه شهد چمران اهواز انجام گردید بدین منظور 792 دانشجو که در کلاس های تربیت بدنی 1 و 2 ثبت نام کرده بودند پرسشنامه افسردگی یک را تکمیل کردنحد 75 نفر از دانشجویانی که نمره اکتسابی آنها بین 40- 15 بود به طور تصادفی انتخاب و در گروه تمرینات هوازی شنا وکنترل قرار گرفتند آزمودنی های گروه هوا زی و شنا به مدت شش هفته و هر هفته سه9 جلسه و در هر جلسه به مدت 60 دقیقه در تمرینات شرکت کردند در این تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی از قبیل آزمون T آنالیز واریانس یک سویه و آزمون پیگیری توکی استفاده شد به طور کلی نتایج نشان داد پس از انجام تمرینات بین میانگین افسردگی سه گروه تفاوت معنی داری وجود دارد آزمون پیگیری توکی نشان داد که تفاوت موجود بین گروه کنترل با گروه تمرینات هوازی است با استناد به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود از فعالیت های جسمانی به عنوان وسیله ای موثر برای کاهش میزان افسردگی دختران دانشجو ستفاده شود
۷.

بررسی قانون زنجیره سینتیکی مشت زدن در کاراته(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۹ تعداد دانلود : ۸۱۵
هدف تحقیق حاضر بررسی سینما توگرافیکی اصل زنجیره سینتیکی بر روی اجرای مشت است روش اجرای مشت بدین شکل است کهدست ضربه زننده مخالف پایی است که در جلو قرار داده شده است . در این تحقیق دو روش اجرا برای مشت مخالف یا معکوس در نظر گرفته شده بود پرتاب دست به سمت جلو به دنبال شروع چرخش کمر به داخل و شروع حرکت پرتابی دست به سمت جلو پس از شروع چرخش کامل کمر به سمت داخل (با تاخیر زمانی)دو روش اجرای ضربه زیر مجموعه الگوی حرکتی پرتاب ها می باشند که از قوانین مربوط به الگوی حرکتی پرتاب ها (اصل زنجیره سینتیکی) تبعیت می کنتد تفاوت روش اجرای این دو ضربه در زمان بندی درگیری مفاصل و اندام ها در حین اجرااست بدین معنی که در اجرای هر یک از این دو روش زمان درگیر شدن چرخش لگن و تنه نسبت به شروع حرکت دست متفاوت است جهت اجرای ضربه برای این منظور دو روش اجرای مشت به دو گروه 12 نفره که هگی مبتدی بودند به مدت یک ترم آموزش داده شد مدت آموزش 17 جلسه 1/5 ساعته بود و برای هر دو گروه موارد تمرینی یکسان در نظر گرتفه شده بود در پایان دوره آموزشی برای مقایسه این دو روش با یکدیگر پارامتر های سینماتیک از طریق سینماتوگرافی دو بعدی از اجرای آزمودنی ها به عمل آمد که پارامتر های زمان سرعت متوسط و شتاب متوسط به صورت مستقیم و نیرو انرژی جنبشی و توان ضربه به صورت غیر مستقیم از تصاویر ویدیویی محاسبه گردید برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های تحقیق از روش آماری تست T و آلفای 0/05 استفاده شد که تفاوت معنی داری بین پارامتر های اندازه گیری شده به دست نیامد.
۸.

بررسی و مقایسه میزان توسعه شاخص های خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر گروه سنی 8 سال با مقیاس تورنس با تاکید بر فعالیت های حرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۵ تعداد دانلود : ۹۱۷
هدف این تحقیق بررسی و مقایسه میزان توسعه شاخص های خلاقیت در بین دانش آموزان گروه سنی 8 سال با مقیاس پال تورنس با تاکید بر فعالیت های حرکتی است روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است نمونه آماری را 360 دانش آموز که 180 نفر در گروه تجربی 90 دانش آموز پسر و 90 دانش آموز دختر و 180 نفر بقیه به عنوان گروه کنترل و به همان تعداد گروه تجربی به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده در نظر گرفته شدند برای گردآوری اطلاعات نیز از آزمون روا و پایای خلاقیت پال تورنس TCAM برای تعیین شاخص های خلاقیت آزمودنی ها استفاده شد نتایج تحقیق نشان می دهد تفاوت معنی داری در شاخص های خلاقیت سیالی و ابتکار و تخیل بین گروه تجربی و گروه کنترل وجود دارد همچنین دیگر یافته ها نشان می دهد به غیر از شاخص سیالی( روانی ) تفاوت معنی داری بین گروه تجربی با معیار استاندارد تورنس در شاخص های ابتکار و تخیل مشاهده شد
۹.

تأثیر سطح تبحر الگو بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت حرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۳ تعداد دانلود : ۶۷۶
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سطح مهارت الگوی آموزشی بر اکتساب یادداری و انتقال مهارت سرویس بلند بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاه تهران بوده است بدین منظور 130 دانشجوی دوره کارشناسی به روش کاملا تصادفی انتخاب شدند و در سه گروه همگن از طریق انتصاب تصادفی قرار گرفتند گروه اول در شرایط الگوی در حال یادگیری غیر ماهر گروه دوم در شرایط الگوی ماهر به مدت شش روز متوالی در کوشش های اکتساب و سپس 72 ساعت بعد در آزمون یادداری و انتقال مهارت سرویس بلند بدمینتون شرکت کردند گروه سوم ( گروه گواه) فقط در کوشش روز ششم آزمون یادداری و انتقال شرکت کردند پس از جمع آوری داده ها از روش های t وابسته و آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل انجام شد نتایج نشان داد مشاهده الگوی در حال یادگیری در مرحله یادداری تاثیر معنی داری بر اجرای سرویس بلند بدمینتون دارد 0/05>P و هیچگونه تفاوت معنی داری بین اجرای گروه های تجربی درمرحله اکتساب و انتال مهارت مشاهده نشد در نتیجه می توان گفت در آموزش مهارت های حرکتی مشاهده الگوی در حال یادگیری به اندازه مشاهده الگوی ماهر در عملکرد افراد موثر است .
۱۰.

تجزیه و تحلیل نوع و میزان فعالیت های بدنی دفاع ها و هافبک های لیک برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۸ تعداد دانلود : ۶۸۵
در تحقیقات نشان داده شده ا ست که نیمرخ فیزیولوژی بازیکنان در پست های مختلف بازی متفاوت است این مطالعه با هدف کسب آگاهی از میزان تطابق ویژگی های فیزیولوژیکی دفاع ها و هافبک ها د رتیم های باشگاهی لیگ برتر ایران با نیازهای فیزیولوژیکی مربوط به پست بازی آنان انجام شد به همین منظور 56 نفر از بازیکنان لیگ برتر کشور به چهار پست دفاع وسط دفاع کنار هافبک وسط و هافبک کنار (7 نفر در هر پست) تفکیک شده و فعالیت های بدنی آنان (ایستادن ، راه رفتن، جاگینگ (راه رفتن سریع) ، دویدن و دویدن نزدیک به بیشینه ) در زمان های صرف شده اندازه گیری شد تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد میانگین زمان راه رفتن دفاع های کنار ووسط به وط معنی داری بیشتر اززمان راه رفتن هابک های وسط و کنار است ماینگین زمان دویدن باس رعت کم دفاع وسط است میانگین زمان دویدن نزدیک به بیشینه با بیشترین سرعت در هافبک های کنار به طور معنی داری بیشتر زا زمان دفاع های وسط و هافبک های وسط است با توجه به یافته های تحقیق حاضر چنین نتیجه گیری می شود که بازیکنان کناری (دفاع های کنار و هافبک های کنار) دارای توان هوازی و بی هوازی زیاد هافبک های وسط دارای زمان فعالیت جاگینگ زیاد و دفاع های وسط دارای توان بی هوازی و تجزیه زیادی هستند پیشنهد می شود که مربیان ضمن در نظر گرفتن برنامه های تمرینی لازم برای افزایش توان هوازی کلیه بازیکنان بخشی از برنامه های تمرینی خود را با توجه به نیازهای ویژه پست بازیکن طراحی و اجرا کنند.
۱۱.

مقایسه عزت نفس دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۰۸ تعداد دانلود : ۵۴۷
هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه میزان عزت نفس دانشجویان دختر و.رزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بوده است به همین منظور از روش نمونه گیری طبقه ای برای انتخاب نمونه آماری استفاده شد آنگاه برگه مشخصات فردی و سیاهه عزت نفس کوپر اسمیت به نمونه های ورزشکار به تعداد 90 نفر و غیر ورزشکار 70 نفر ارائه و بعد از تکمیل گرد آوری شد پس از جمع آوری اطلاعات مورد نظر از آمار توصیفی برای طبقه بندی داده ها در پارامتر ه ای متناسب بهره برداری و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها با به کارگیری آزمون ANOVA استفاده شد که نتایج بدین ترتیب بود بین عزت نفس دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه گرگان با اطمینان 95 در صد اختلاف معنی دار وجود داشت (P<0/05) بنی عزت نفس دانشجویان دختر رشته های ورزشی انفرادی با گروهی داشنگاه گرگان با اطمینان 95 در صد اختلاف معنی داری وجود نداشت (P>0/05) بین عزت نفس دانشجویان دختر بسکتبالیست با والیبالیست دانشگاه گرگان با اطمینان 95 در صد اختلاف) معنی داری وجود نداشت (P>0/05 بنابراین نتایج تحقیق نشان می دهد فعالیت های ورزشی توانایی ارتقای سطح عزت نفس را خواهند داشت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹