حرکت

حرکت

حرکت زمستان 1378 شماره 3

مقالات

۱.

تجزیه و تحلیل بیومکانیکی وارو در ژیمناستیک از طریق اندازه گیری نیروها و زاوایا در تیک آف و فرود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰۷ تعداد دانلود : ۱۳۰۷
هدف ازاین مطالعه اندازهگیری وبررسی نیروها وزوایا در مراحل مختلف حرکت وارو به همراه دو مرحله مقدماتی آن شامل دورخیز وپیچ می باشد.در این تحقیق بدون استفاده از صفحه نیرووالکترومایوگرافی به روشی غیر مستقیم با استفاده از مدل ریاضی متغیرهای سینماتیکی در سه مرحله کار مورد اندازه گیری قرار گرفته وبا استفاده از روش های آماری ارتباط آنها با یکدیگر سنجیده شد.آزمودنی ها از 15 ژیمناستیک پسر با دامنه ی سنی 2? 11 سال عضو تیم ژیمناستیک استان گیلان تشکیل شده بودند.اجراها توسط یک دوربین ویدئویی HZ 25 فیلمبرداری می شد.به این ترتیب از طریق سینماتیک دوبعدی وتجزیه وتحلیل بیومکانیکی مشخصه های با ارزشی به دست آمدکه با نتایج به دست آمده توسط سیستم های پیشرفته مطابقت دارد. در این تحقیق علاوه بر اندازه گیری سعی برآن بود که ارتباطی منطقی بین متغیرها حاصل شود .براساس نتایج به دست آمده ،همبستگی بسیار بالایی میان ارتفاع پرواز ومتغیرهایی از قبیل زوایه تیک آف ،سرعت تیک آف ،نیروی عضلات پا در تیک آف ومسافت وجود دارد .در رابطه با یافته های تحقیق می توان گفت که سرعت تیک آف یک عامل تکنیکی بسیار مهم برای پیشرفت مهارت است .اگر این سرعت با زوایه مناسبی از پرواز بهسمت بالا ترکیب شود می تواند تاثیر عمده ای بر اجرای مهارت داشته باشد .داشتن زاویه پروازمناسب می تواند نیروی عکس العمل مؤثری را به همراه داشته باشد که در کسب ارتفاع لازم جهت اجرای مهارت مفید واقع شود.از طرفی زاویه فرود در داشتن فرودی مناسب همراه با تعادل مؤثر می باشد.
۲.

تحلیل اضطراب «صفتی» و «وضعی» مدیران سازمان تربیت بدنی کشور و مقایسه آن با مدیران سازمان برنامه و بودجه

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۲ تعداد دانلود : ۵۸۰
این پژوهش به بررسی و تحلیل اضطراب صفتی ووضعی مدیران سازمان تربیت بدنی به عنوان یکی از شاخص های سلامت روانی وبهداشت محیط کارپرداخته ونتایج حاصله رابا اضطراب وضعی صفتی مدیران سازمان برنامه وبودجه مقایسه می نماید.در ضمن نقش پاره ای از ویژگی های فردی مدیران دو سازمان فوق را در میزان اضطراب وضعی وصفتی مورد ارزیابی قرار می دهد. جامعه ی اماری پژوهش میدانی حاضر متشکل از 123 مدیر سازمان تربیت بدنی و110 مدیر سازمان برنامه وبودجه می باشد.ابزار پژوهش ،پرسشناممه ی استاندارد اضطراب صفتی ووضعی اشپیل برگر می باشد.که برای تعیین پایایی آن مطالعه ی مقدماتی انجام شد.علاوه براستفاده از آمارتوصیفی در تجزیه وتحلیل داده ها که به صورت کیفی هستند،از آزمون های غیر پارامتری ضریب همبستگی اسپیرمن ،آزمون من ویتنی ،آزمون ویل کاکسون ،آزمون کروس کالوالیس وضریب همبستگی آلفا کرونباخ استفاده شده است.نتایج حاصله حاکی از وجود ارتباط معنی داربیناضطراب صفتی ووضعی مدیران می باشد .در مقایسه ی اضطراب صفتی واضطراب وضعی بین مدیران دو سازمان ،اختلاف معنی داری مشاهده شد.ویژگی های فردی چون سن، وضعیت تاهل ،میزان تحصیلات وسابقه ی کار در میزان اضطراب وضعی مدیران نقشی نداشت.در مدیران سازمان تربیت بدنی در مقایسه ی میزان اضطراب صفتی ووضعی مدیران برحسب میزان تحصیلات تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
۳.

تحلیلی بر نقش رسانه های جمعی در بازی های المپیک قرن بیستم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۹ تعداد دانلود : ۷۷۲
اولین دوره ی بازی های المپیک در سال 1894 با تلاش دست اندر کاران کمیته ی بین المللی المپیک بخصوص بارون پیردوکوبرتن در آتن برکزار شد.هدف اصلی برگزارکنندگان این بازی ها را می توان در منشور المپیک مطالعه کرد .آنها اعتقاد داشتند که بازی های المپیک برای گردآمدن جوانان ورزشکار سراسر گیتی ،در جشنواره ای ورزشی،که هر چهار سال یک بار به منظور ایجاد دوستی وتفاهم بیشتربین ملل مختلف اجرا می گردد ،فرصتی مناسباست بدون شک افکار بشر دوستانه وصلح جویانه بنیانگذاران جنبش المپیک در دوره های آغازین برگذاری این بازی ها را می توان در میادین ورزشی به طور شفاف وروشن مشاهده کرد. مؤسسین کمیته ی بین المللی المپیک در پی آن بودند تا این جنبش در سطح جهان جایگاه ویژه وخاصی پیدا کند. بدون شک آنان هرگز تصور نمی کردند روزی فرا رسد که بازی های المپیک مشتاقان بسیاری در جهان داشته باشد،به ترتیبی که بیش از جمعیت کره ی زمین واکثر مردم کشورهای جهان به نوعی با آن درارتباط باشند. وسایل ارتباط جمعی خصوصاً رسانه های تصویری نقش عظیمی در شناساندن این بازی ها به جهانیان داشتند. تحلیل ابعاد گوناگون این موضوع می تواند به آگاهی های علاقه مندان ومشتاقان بازی های المپیک بیفزاید.بررسی حضور خبرنگاران ،عکاسان وفیلمبرداران در هر دوره از بازی های المپیک،از جمله مواردی است که در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است.منابع درآمدی کمیته ی بین المللی المپیک از فروش حقوق تلویزیونی بازی های المپیک، نشان دهنده ی استقبال رسانه های تصویری برای پوشش خبری وتهیه ی فیلم زنده وجذاب از صحنه های هنری- ورزشی این بازی ها است. شبکه های بزرگ تلویزیونی در طی چند دهه ی اخیر با عقد قراردادهای گران با کمیته ی بین المللی المپیک،به تهیه ی پر بیننده ترین برنامه های تلویزیونی پرداخته اند ضمن آنکه کسب درآمدهای کلان از طریق فروش تصاویر وبخش آگهی های تبلیغاتی منابع مالی آنها را افزایش داده است.در بخش دوم این مقاله به بررسی موضوع مذکور پرداخته شده است.
۴.

بررسی و مقایسه منتخبی از ویژگی های روان شناختی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه های زیر پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی مستقر در تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۳ تعداد دانلود : ۶۶۲
286 دانشجوی ورزشکار و340 دانشجوی غیرورزشکار دانشگاه های دولتی مستقر درتهران با هدف توصیف ومقایسه ی برخی از ویژگی های روان شناختی در این تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه گیری تحقیق ،یک پرسشنامه ی ویژگی های فردی ویک پرسشنامه ی 50 سوالی در مورد ویژگی های روان شناختی اعتماد به نفس ،تمرکز حواس ،انگیزش ،انرژی روانی ،تنظیم هدف وتصویرسازی ذهنی بود که قبل از اجرا، اعتبار روایی آن در جامعه ی مورد نظر ارزیابی شد.سپس با استفاده از این پرسشنامه ویژگی های روان شناختی فوق درهر یک از گروه های دانشجوی دختر وپسر ورزشکار وغیر ورزشکار ارزیابی گردید.به طور کلی فرضیه های تحقیق بیان می دارد که شرکت منظم واصولی در فعالیت های بدنی وورزشی بر رشد روانشناختی دانشجویان در جامعه ی تحت بررسی تاثیر مثبت دارد.داده های حاصل از تحقیق با به کارگیری روش های آماری توصیفی ،آزمون خی دو برای مقایسه ی هریک از ویژگی های روان شناختی در گروه های ورزشکار وغیرورزشکار وهمچنین تحلیلواریانس دوطرفه‹ Two-way ANOVA › برای تعیین اثر عامل ورزشکاری وغیرورزشکاری با جنسیت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق در مجموع نشان دادکه شرکت منظم واصولی دانشجویان در فعالیت های بدنی وورزشی بررشد ویژگی های روان شناختی مورد مطالعه در جامعه ی تحت بررسی تاثیر مثبت دارد. مقداراین تاثیر در رشد توانایی های روان شناختی ورزشکاران در مقایسه با غیرورززشکاران از نظر آماری معنی دار است.
۵.

بررسی رشد حرکتی در کودکان با اختلال حرکتی گروه های خام حرکت، ناتوان ذهنی و مبتلا به نشانگان داون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۳۶
در این مقاله ، کوشش شده تا ضمن بازبینی ادبیات تحقیقی مربوط به کودکان در حال رشد طبیعی وسه گروه از کودکان معلول حرکتی – جسمی ‹گروه های خام حرکت،ناتوان ذهنی ومبتلایان به نشانگان داون›به مقایسه ی رفتارهای حرکتی آنان بپردازیم .رشد حرکتی درسه گروه کودکان اخیر ،درنگیده ویا دگرگونه می باشد.ضمن ارائه تعریفی مختصراز ه نوع اختلال حرکتی ،به بیان علل آنها ونشانگان جسمی – عصب شناختی پرداخته شده است.اثر مشکلات مذکور ،بر فرآیندهای حسی- عصب شناختی ،توحیدی- ادراکی ویادگیری – کنترل حرکتی نیز جستجو شده است.این مشکلات در هر گروه کودکان معلول ،متفاوت می باشد.به دلیل عدم انجام پژوهش همه جانبه ووجود محدودیت های تحقیق رشدی دراین کودکان ،ارائه تصویر جامعی از مشکلات حرکتی آنان، نیاز به بررسی های بیشتر دارد.
۶.

مقایسه اعتبار جدول قد- وزن و فرمول های استاندارد در برآورد وزن مطلوب بدن زنان ورزشکار و غیر ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸۸ تعداد دانلود : ۲۵۳۹
هدف از انجام این تحقیق، مقایسه ی اعتبار جدول قد –وزن وفرمول های استاندارد در برآورد وزن مطلوب بدن زنان ورزشکار وغیرورزشکار می باشد.جامعه ی تحقیق، شامل گروه ‹1›زنانورزشکار تیم های ملی به تعداد 74 نفر وگروه ‹2›زنان غیر ورزشکار به تعداد 100 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان می باشند. روش اندازه گیری به این صورت بودکه ابتدا در برگه ی مشخصات فردی ،اطلاعات لازم ثبت وسپس وزن مطلوب به سه طریق زیر محاسبه شد:جدول قد – وزن بیمه ی عمر متروپولیتن‹1983›، فرمول استاندارد،وبراساس میزان درصدچربی بدن با اندازه گیری چربی تحت جلدی ،برای تعیین تیپ بدنی ،با استفاده از روش های پیشنهادی شرکت بیمه ی عمر متروپولیتن‹ با اندازه گیری پهنای آرنج› آزمودنی ها به سه تیپ ‹اندام ریز ،متوسط ودرشت› طبقه بندی شده وشاخص توده ی بدنی آنها،بر مبنای میزان چاقی آزمودنی ها از تقسیم وزن بدن ‹کیلوگرم› برمجذور قد‹سانتی متر › به دست آمد .سپس از ابعاد مختلف بدن آزمودنی ها ،اندازه گیری به عمل آمد واطلاعات به دست آمده مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. نتایج ذیل حاصل این تجزیه وتحلیل است: 1- جدول قد – وزن وفرول استاندارد دربراورد وزن مطلوب بدن ،ارتباط معنی داری با روش معیار ‹ارزیابی ترکیب بدن با کالیپر› دردو گروه زنان ورزشکار وغیرورزشکار دارد. 2- میزان همبستگی بین جدول قد-وزن وفرمول ها با روش معیار در براورد وزن مطلوب ، برای رشته های شنا ووالیبال کمتر از سایر رشته های ورزشی بوده است. 3- بین نتایج بدست آمده ،از براورد درصد چربی بدن با روش معیار واندازه گیری دور اندام ها ،در غیر ورزشکاران وورزشکاران ،بالاترین همبستگی در اندازه ی دور ران ،کمر وشکم مشاهده شد. با توجه به نتایج این پژوهش ،به نظر میرسد که جدول قد – وزن شرکت بیمه ی عمر متروپولیتن،فرمول های استاندارد وشاخص توده ی بدنی ،مقیاس نسبتاً مناسبی در براورد وزن مطلوب جامعه تحقیق می باشد.
۷.

رابطه بین تیپ بدنی و عوامل آمادگی جسمانی در بین دانشجویان غیر ورزشکار

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۷ تعداد دانلود : ۹۴۱
هدف از این مطالعه بررسی رابطه ی اندازه های بدنی وتیپ بدنی اندومورف،مزومورف، اکتومورف با عوامل آمادگی هوازی ،سرعت ونیروی پاها ودستها است. نمونه ها شامل 37 دانشجوی پسر غیرورزشکار دانشگاه تهران ‹19 تا 25 سال› است که سهگروه را تشکیل دادند؛13 نفر اندومورف ،12نفر مزومورف،12 نفر اکتومورف. تیپ بدنی از طریق روش تیپ شناسی هیث وکارترو سلدون اندازه گیری شد.آزمون های آمادگی جسمانی شامل دو60 متر، پرش عمودی ،پرش طول جفتی ،پرتاب توپ طبی وآزمون پله هاروارد است.تجزیه وتحلیل آماری ضریب همبستگی نشان داد که ؛ بین اکتومورف آمادگی هوازی رابطه ی معنی داری وجود دارد،بین چربی بدن ،وزن بدن وآمادگی هوازی رابطه ی مفی معنی داری وجود دارد؛ بین وزن بدن ونیروی دست ها وپاها رابطه ی منفی وجود دارد ؛بین چربی بدن وسرعت عمومی بدن ،نیروی پاها رابطه ی منفی وجود دارد ودرنهایت بین دور بازو ونیروی دستها رابطه ی معنی داری وجود دارد.
۸.

وضعیت فوق برنامه ورزشی دانشگاه های کشور

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۱ تعداد دانلود : ۸۷۳
با هدف یافتن جایگاه ورزش در اوقات فراغت دانشجویان کشور ،لازم بود تا موضوع امکانات وتاسیسات ،تشکیلات ، برنامه ها وهمچنین بودجه ی مربوط به فعالیت های فوق برنامه ی دانشگاههای کشور مورد مطالعه قرار گیرد.بدین منظور پرسشنامه ای مشتمل بر27 سوال ترکیبی از نوع باز وبسته تدوین وجهت پاسخ گویی به معاونت های دانشجویی 37 دانشگاه دولتی در سراسر کشور ارسال گردید.33 دانشگاه 78درصد به پرسشنامه ی مذکور پاسخ دادندو اطلاعات با استفاده از نرم افزار 15 EP مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که78 درصد دانشگاه ها دارای سالن ورزشی ،5/48 درصد آنها دارای استادیوم ورزشی،4/39 درصدشان دارای زمین چمن فوتبال،5/57 درصد آنها دارای زمین روباز والیبال ،7/69 درصد آنها دارای زمین روباز بسکتبال و5/45 درصدشان دارای زمین تنیس می باشند. 34 درصد از کل دانشجویان امکانات تفریحی ،فراغتی دانشگاه محل تحصیل خود را ضعیف و9/18 درصد خوب ارزیابی نموده اند.بین ارزیابی دانشجویان از امکانات تفریحی وفراغتی دانشگاه با میزان استفاده دانشجویان از برنامه های فوق برنامه ی دانشگاه رابطه ی معنی داری درحد01/0 = ? وجود داشته است.از دیدگاه دانشجویان سومین علت ورزش نکردن نبود امکانات است. در 12 درصد دانشگاه ها ساختار تشکیلات فوق برنامه ی ورزشی در سطح اداره ی کل و7/56 درصد درسطح یک واحد بوده است.در3/36 درصد دانشگاه ها فوق برنامه های ورزشی زیرنظر مستقیم معاونت دانشجویی وفرهنگی بوده است از مجموع 553 نفر نیروی انسانی اداره کننده ی فوق برنامه ی ورزشی 33 دانشگاه مورد مطالعه ،416 نفر در بخش فوق برنامه ی ورزشی و137 نفر در بخش فوق برنامه غیرورزشی مشغول به فعالیت بوده اند که نشان دهنده ی اهمیت ووسعت فعالیت های ورزشی در برنامه های فوق برنامه ی دانشگاه هاست . پیشنهادهای دانشجویان برای فعال تر کردن فوق برنامه ی دانشگاه ها ،استفاده از نیروهای انسانی متخصص ومتعهد، فراهم نمودن بودجه وامکانات بیشتر ومشارکت بیشتر دانشجویان بوده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹