حرکت

حرکت

حرکت پاییز 1382 شماره 17 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر خستگی بر فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل و پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته: با تاکید بر سن دروم درد کشککی - رانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۷ تعداد دانلود : ۷۷۹
هدف از این تحقیق مطالعه تاثیر خستگی بر فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل VMO و پهن خارجی VL در زنجیره حرکتی بسته زانوست برای این منظور 23 دانشجوی مرد سالم غیر ورزشکار سن08/1+21 وزن 10+66 و قد 8+174 انتخاب شدند نخست با نصب الکترودهای دو قطبی بر روی موتور پوینت عضلات VMO و VL فعالیت الکتریکی EMC این عضلات از حالت طبیعی ایستادن در زوایای 90-75-60-45-30-15-0 درجه زانو توسط دستگاه بیوفیدبک ثبت شد با اتمام این مرحله پس از پنج دقیقه فعالیت با آهنگ سی مرتبه بالا و پایین آمدن در دقیقه از نیمکت با ارتفاع 50 سانتی متر مجددا تمامی آزمون های EMC انجام شد نتایج نشان داد نسبت فعالیت الکتریکی این دو عضله در زوایای مختلف مفصل زانو پیش و پس از خستگی اختلاف معنی داری دارند به طوری که در تمامی زوایا زاویه نزدیک به اکستنشن کامل زانو دارای نسبت بیشتری به نفع عضله پهن داخلی مایل بوده و با افزایش زاویه مفصل زانو از اکستنشن به فلکشن این نسبت به تدریج کاهش و در زاویه 90 درجه به پایین ترین اندازه خود تنزل یافته است همچنین بر اثر خستگی قوس حرکتی کار از 60-0 درجه پیش از خستگی به 45-0 درجه پس از خستگی محدود شد با مقایسه میانگین های نسبت فعالیت الکتریکی عضلات VMO:VL پیش و پس از خستگی اختلاف معناداری مشاهده نشد به همین دلیل می توان گفت خستگی اثری بر تغییر الگوی فعالیت عضله و نیز ایجاد اختلال در مکانیسم اکستنسوری عضله چهارسررانی ندارد بنابراین سندروم درد کشککی – رانی نمی تواند ثانویه به خستگی عضلانی باشد
۲.

تأثیر یک جلسه تمرین فزاینده هوازی بر سیستم ایمنی خون ورزشکاران جوان و بزرگسال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۴ تعداد دانلود : ۹۶۵
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت فزاینده هوازی بر زیررده های گلبول های سفید خون ورزشکاران جوان و بزرگسال شهرستان نهاوند بود آزمودنی های تحقیق 15 ورزشکار مرد جوان داوطلب با میانگین سنی 30/1+33/14 سال و 15 ورزشکار مرد بزرگسال داوطلب بامیانگین سنی 08/1+15/24 سال بودند که در آزمون استاندارد بروس فعالیت فزاینده هوازی تا سر حد خستگی شرکت کردند در این تحقیق که ازنوع نیمه تجربی و آزمایشگاهی بود از آزمودنی ها در سه مرحله قبل بلافاصله و یک ساعت پس از انجام آزمون نمونه گیری خون بعمل آمد نمونه های خون برای تعیین میزان عوامل ایمنی خون ( نوتروفیل و لنفوسیت و منوسیت و ائوزینوفیل و بازوفیل ) در آزمایشگاهه پزشکی مورد آزمایش قرار گرفتند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از تحلیل واریانس اندازه گیری های تکراری و آزمون مقایسه های چندگانه به روش کمترین تفاوت معنی دار در سطح 05/0< P در نرم افزار SPSS-9 انجام گرفت به طور کلی نتایج نشانداد که تمرین فزاینده هوازی تا سرحد خستگی یک عامل استرس زا و سرکوب گر سیستم ایمنی به شمار می رود و تغییرات سیستم ایمنی خون در جوانان و بزرگسالان ورزشکار بغیر از لکوسیت ها و نوتروفیل ها در دیگر عوامل مشابه است
۳.

مقایسه عملکرد مربیان داخلی و خارجی تیم های ملی فوتبال بزرگسالان کشور از ابتدا تا آبان 1380(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۵ تعداد دانلود : ۵۸۸
هدف از انجام این پژوهش مقایسه عملکرد مربیان ایرانی تیم های ملی فوتبال بزرگسالان نسبت به مربیان خارجی و نیز هر کدام از مربیان داخلی و خارجی در مورد اینکه چه تعداد از مسابقات رسمی و غیر رسمی را هدایت کرده و چه موقعیت هایی را کسب کرده اند است روش پژوهش از نوع تاریخی بوده و داده های مربوط به رهبری تیم ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و کلیه مربیان داخلی وخارجی نمونه تحقیق را تشکیل داده اند در مجموع مربیان خارجی با 4/55 در صد نسبت به مربیان داخلی با 51 در صد برنده شدن موفق تر بودن ولی از نظر در صد باخت ها مربیان داخلی 7/22 در صد نسبت به مربیان خارجی با 25 در صد باخت عملکرد بهتری داشتند نسبت برد به باخت مربیان داخلی با اندکی تفاوت نسبت به مربیان خارجی بهتر است 226/2<246/2 از این نظر عملکرد مربیان داخلی بهتر می باشد یکی دیگر از شاخص های عملکرد مربیان رساندن تیم ملی به مسابقات نهایی جام جهانی المپیک قهرمانی جام ملت های اسیا و قهرمانی بازی های آسیایی است که در این میان عملکرد مربیان ایرانی نسبت به مربیان خارجی بهتر بوده و مربیان ایرانی موفق تر عمل کرده اند
۴.

هیپرگلیسمی و هیپرانسولینمی، واکنش Igfbp-1 را به ورزش طولانی مدت در دوچرخه سواران تمرین کرده از بین می برد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۸ تعداد دانلود : ۶۱۱
به منظور تعیین اثر ورزش در مقدار IGFBP-1 در جریان خون مطالعه حاضر در شرایط ورزش طولانی و کلمپ هیپرگلیسمی و هیپرانسولینمی انجام شد هشت دوچرخه سوار مرد به طور تصادفی در دو نوبت جداگانه در شرایط کلمپ گلوکز G و کلمپ گلوکز به همراه تزریق انسولین IG به مدت 120 دقیقه روی دوچرخه ارگومتر با شدت تقریبا 70% حداکثر اکسیژن مصرفی VO2max رکاب زدند نمونه های خون در حالت استراحت قبل از کلمپ و سی دقیقه پس از کلمپ و زمان ورزش برای تعیین مقدار گلوکز انسولین IGFBP-3 ،IGFBP-1JGF-1 گرفته شد و مورد تجزیه قرار گرفتند غلظت گلوکز خون در هر دو آزمایش به طور معنی داری افزایش یافت 001/0< P و در حدود ده میلی مول در لیتر حفظ شد میانگین غلظت انسولین در پلاسما نیز در هر دو آزمایش به طور 32 معنی داری افزایش یافت 001/0> P و مقدار آن زمان ورزش به ترتیب در شرایط G 3/7+32 و GI 6/16+102 میکرو واحد در هر میلی لیتر بود مقدار IGFBP-1 پس از سی دقیقه کلمپ در هر آزمایش تغییر نکرد اما پس از 60 و 120 دقیقه ورزش به طور معنی داری کاهش پیدا کرد 001/0>P نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد غلظت زیاد گلوکز و انسولین در خون به دلیل تزریق خارجی این مواد ترشح IGFBP-1 را زمان ورزش کاملا متوقف کرده یا موجب افزایش کلیرانس (پاکسازی ) آن از گردش خون می شود بنابراین می توان گفت انسولین تنظیم کننده اصلی IGFBP-1 است و به نظر می رسد ورزش به تنهایی عامل تنظیم کننده ترشح IGFBP-1 باشد
۵.

ارزیابی و مقایسه برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی در کارکنان مرد فعال و غیرفعال دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۳ تعداد دانلود : ۷۵۱
در این تحقیق 23 نفر از کارکنان مرد دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد از نظر برخی عوامل خطر زای قلبی عروقی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند ابتدا وضعیت کلیه آزمودنی ها با نرم های استاندارد مقایسه شد سپس کارکنان فعال از نظر این عوامل با کارکنان غیر فعال مقایسه شدند روش تحقیق نیمه تجربی است بررسی نشان داد میانگین وزن ونسبت قد و وزن آزمودنی ها در دامنه مطلوب قرار دارد میانگین شاخص جرم بدن آنها در حد چاقی درجه یک به دست آمد و میانگین اکسیژن مصفی بیشینه در طبقه خوب جای گرفت بررسی میانگین چگونگی توزیع چربی در بدن نشان داد که آزمودنی ها در منطقه خطر قرار دارند بررسی نسبت کلسترول به HDL کلسترول نیز نشانداد که 19 نفر از آزمودنی ها در منطقه خطر قرار دارند فشار خون استراحت و تمرین آنها طبیعی بود مقایسه کارکنان فعال با کارکنان غیر فعال نشان داد که در مقایسه خطر عوامل خونی بجز کلسترول تام و LDL کلسترول که به طور معنی ار در کارکنان غیر فعال بالاتر از کارکنان فعال بوده وزن نسبت دور کمر به دور باسن شاخص جرم بدن و در صد چربی بدن کارکنان غیر فعال به طور معنی داری بالاتر از کارکنان مرد فعال بالاتر بود بین فشار خون استراحت و تمرین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد
۶.

ارتباط بین درصد چربی %bf، شاخص توده بدن (BMI) و نسبت محیط کمر به محیط لگن (whr) زنان پانزده سال به بالای شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۶ تعداد دانلود : ۹۶۷
هدف این تحقیق بررسی میزان در صد چربی و BF % شاخص توده بدن BMI و نسبت محیط کمر به محیط لگن WHR ارتباط بین آنان در زنان بالای 15 سال شهر تهران بود بدین منظور 540 نفر از زنان داوطلب با دامنه سنی 15 تا 70 سال در 8 طبقه سنی بعنوان حجم نمونه انتخاب و در رابطه با شاخص های وزن ( با میانگین 62 کیلوگرم) و قد ( با میانگین 158 سانتی متر) به منظور تعیین شاخص توده بدن و BMI اندازه محیط کمر به محیط لگن برای تعیین شاخص WHR سنجش ضخامت چربی زیر پوستی نواحی سه سربازویی و قطور ترین ناحیه ساق پا برای تعیین در صد چربی بدن مورد ارزیابی قرار گرفتند تجزیه و تحلیل نتایج حاکی است بین در صد چربی بدن و شاخص توده بدن رابطه مثبت و نسبتا قوی 616/0=r و بین در صد چریی و نسبت محیط کمر به محیط لگن رابطه مثبت و متوسطی 311/0=r وجود دارد علاوه براین بین شاخص توده بدن و نسبت محیط کمر به محیط لگن نیز رابطه مثبت و متوسطی 374/0=r وجود دارد .
۷.

بررسی هدف دانش آموزان از فعالیت در کلاس های تربیت بدنی و ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹۷ تعداد دانلود : ۹۳۷
هدف این تحقیق بررسی اهداف دانش آموزان از فعالیت در کلاس های تربیت بدنی مدارس راهنمایی و متوسطه شهر رشت است بدین منظور 455 نفر 264 پسر و 191 دختر با دامنه سنی 11-19 سال به صورت تصادفی از بین 72673 دانش آموز انتخاب شدند برای اندازه گیری هدف دانش آموزان از پرسشنامه اصلی استاندارد pepas استفاده شد این پرسشنامه قبلا توسط سه محقق در خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته بود پس از ترجمه پرسشنامه ده نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان آن را ارزیابی تخصصی کردند و سپس در یک مطالعه راهنما با شرکت 50 دانش آموز و با روش آزمون – آزمون مجدد اعتبار پرسشنامه 95%=R بر آورد شد اطلاعات تحقیق با آزمون خی دو و در سطح 05/0=< P تجزیه و تحلیل شده است یافته های تحقیق نشان داد که دانش آموزان به ترتیب اولویت با هدف رشد فردی هدف تعامل اجتماعی و هدف سازگاری محیطی در کلاس های تربیت بدنی فعالیت می کنند از بین سه هدف اصلی نیز به ترتیب هدف تعادل روانی وهدف کارایی فیزیولوژیک از اهداف رشد فردی هدف مشارکت فرهنگی و ارتباط گروهی از هدف تعامل اجتماعی و هدف جهت یابی فضایی و دستکاری از اهداف سازگاری محیطی در اولویت قرار داشتند به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که دانش آموزان با اهداف متفاوتی در کلاس های تربیت بدنی فعالیت می کنند .
۸.

تأثیر مصرف گلوتامین بر تغییرات سطوح گلوتامین پلاسما و فاکتورهای ایمنی در کشتی گیران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۸ تعداد دانلود : ۹۴۲
تاثیر مصرف مکمل گلوتامین بر تغییرات سطوح گلوتامین پلاسما و برخی از فاکتورهای ایمنی در یک گروه ورزشکار مرد هدف این تحقیق بود آزمودنی های تحقیق را 20 کشتی گیر داوطلب تشکیل میدادند که به طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل در یک برنامه تمرینی 16 جلسه ای قرار گرفتند گروه تجربی از مکمل گلوتامین و گروه کنترل از پلاسیبو استفاده کردند پیش از شروع برنامه تمرینی نمونه خون آزمودنی ها جمع آوری شد در پایان اولین جلسه تمرین و قبل و بعد از آخرین جلسه تمرین مجددا نمونه های خونی آزمودنی ها گرفته شد آزمودنی ها هر روز در برنامه تمرینی شرکت کردند و به مدت 90 دقیقه به تمرین پرداختند و در انتهای تمرین از گلوتامین خوراکی یا پلاسیبو استفاده کردند پس از اندازه گیری فاکتورهای خونی یافته های به دست آمده در سطح آلفای 05/0 مورد تجزیه و تحلیل آماری ANOVA قرار گرفت نتایج نشان داد که سطوح گلوتامین پلاسما در پایان یک جلسه تمرین در ابتدا وانتهای دوره تمرینی در گروه کنترل کاهش معنی داری پیدا کرد اما در گروه تجربی این سطوح نزدیک به سطوح استراحتی حفظ شد تغییرات فاکتورهای ایمینی در دو گروه مشابه بود بنابراین به نظر نمی رسد که استفاده از گلوتامین خوراکی بتواند از تغییرات فاکتورهای ایمنی جلوگیری کند سطوح استراحتی گلوتامین در انتهای دوره تمرینی در گروه کنترل کاهش ودر گروه تجربی افزایش نشان داد 05/0>P یافته های تحقیق بین کاهش سطوح گلوتامین پلاسما و تغییرات فاکتورهای ایمنی ارتباطی را نشان نداد
۹.

مقایسه اثر حضور تماشاگران مرد و زن بر نتایج پرتاب آزاد بسکتبال و کشش بارفیکس پسران دانشجو(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۹ تعداد دانلود : ۶۸۹
هدف ازتحقیق حاضر مقایسه اثر حضور تماشاگران مرد و زن بر نتایج پرتاب آزاد بسکتبال و کشش بارفیکس است نمونه آماری ورزشکاران شامل 15 نفر از دانشجویان پسر ورزشکاری بود که دو سال سابقه ورزشی در بسکتبال داشتند و نمونه آماری تماشاگران نیز حدود 40 نفر ازدانشجویان دختر و پسر دانشگاه گیلان بودند که به طور تصادفی گزینش شدند این تماشاگران به صورت غیر فعال بر عملکرد ورزشکاران نظارت می کردند روش کار به این صورت بود که آزمودنی ها در 5 جلسه جداگانه ودر هر جلسه دوبار به اجرای هر یک از آزمون های پرتاب آزاد بسکتبال وکشش بارفیکس پرداختند قابل ذکر است که هر آزمودنی در جلسه اول به تنهایی جلسه دوم در حضور هم کنش جلسه سوم در حضور هم کنش و تماشاگران زن جلسه چهارم در حضور هم کنش و تماشاگران مرد و جلسه 5 در حضور هم کنش و تماشاگران مرد و زن به اجرای مهارت های مورد نظر پرداخت جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات هم از آزمون آماری ANOVA استفاده شد و نتایج تحقیق حاکی از این مطلب است که بین میانگین نتایج پرتاب آزاد بسکتبال آزمودنی ها به تنهائی ودر حضور تماشاگران زن تفاوت معنی داری وجود دارد 05/0>P این تفاوت در مورد نتایج کشش بارفیکس به این صورت است که بین میانگین نتایج کشش بارفیکس آزمودنی ها به تنهایی و در حضور تماشارگان زن تفاوت معنی داری وجود دارد 05/0>P البته نتایج به گونه ای بود که حضور تماشاگران بر مهارت کشش بارفیکس همواره اثر مثبت و بر عملکرد ورزشکاران در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال آثار مختلفی داشت

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹