بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید مرداد و شهریور 1385 شماره 18

مقالات

۱.

الگوی نظری و شاخص های پیشنهادی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی - اجتماعی استانی

۲.

ارزیابی عملکرد تفویض اختیارهای انجام شده به سازمان های بازرگانی استان ها

۳.

تعیین عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری

۶.

بررسی تاثیر بازارپردازی بر تصمیم خرید مشتریان شرکت شیرین عسل در فروشگاه های رفاه تهران

۸.

ارزیابی میزان توانمندی صادر کنندگان صنعت چرم استان آذربایجان شرقی

۹.

رهبری و کنترل قیمت های بازار از طریق شبکه ای از فروشگاه های زنجیره ای ، تعاونی های مصرف و میادین تره بار

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳